Organizata Jo-Qeveritare

Nevo Koncepti

NVK është organizatë me përvojë në fushën e edukimit formal dhe joformal. Ajo ka kontribuar në rritjen e numrit të fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian të përfshirë në arsimin parafillor, fillor, të mesëm dhe universitar; zvogëlimin e braktisjes së shkollimit; ndërgjegjësimin e komuniteteve për rëndësinë e arsimit, edukimin shëndetësor dhe social, respektimin e drejtave të fëmijëve, etj.

 

Nevo Koncepti është organizatë joqeveritare e themeluar më 26 nëntor 2014. Në themelimin e OJQ Nevo Koncepti kanë marrë pjesë intelektualë të komunitetit Rom të cilët për shumë vite janë angazhuar në forma të ndryshme dhe kanë kontribuar në fuqizimin dhe avancimin e pozitës së komunitetit Rom në pjesë të ndryshme të Kosovës sikurse në Prizren, Gjakovë, Ferizaj, Pejë, Rahovec, Fushë Kosovë, Suharekë etj.

Vizioni i ynë është që komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian të jenë të integruar në të gjitha sferat e jetës dhe kontribues të barabartë në zhvillimin e përgjithshëm të shoqërisë.

Misioni ynë është që të angazhohemi për përmirësimin e gjendjes së komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në fushën e arsimit dhe në fushat tjera, që ndikojnë në mirëqenien e përgjithshme të tyre.

Nevo Koncepti bashkëpunon me fëmije, të rinjë dhe familje të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, me institucionet publike qendrore dhe lokale, organizata të shumta vendore dhe ndërkombëtare, media dhe palë tjera me interes.

Aktualisht Nevo Koncepti është duke zbatuar 4 projekte në fusha të ndryshme të cilat synim themelor kanë fuqizimin dhe përmirësimin e pozitës së komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian.