Organizata Jo-Qeveritare

Nevo Koncepti kërkon një Fascilitator/e me përvojë pune

Nevo Koncepti kërkon një Fascilitator/e me përvojë pune.

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë deri me datën 19.03.2021.

Termat e referencës i gjeni duke klikuar këtu: Fascilitator/e (Pjesa 1) dhe Fascilitator (Pjesa 2)

Nevo Koncepti shpall thirrjen publike për Kompani Dizajnuese

Nevo Koncepti shpall thirrjen publike për Kompani Dizajnuese.

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë deri me datën 18.03.2021

Termat e referencës i gjeni duke klikuar këtu: Kompani Dizajnuese (Pjesa 1) dhe Kompani Dizajnuese (Pjesa 2)

Nevo Koncepti kërkon një Trajner/e me përvojë pune

Nevo Koncepti kërkon një Trajner/e me përvojë pune.

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë deri me datën 18.03.2021.

Termat e referencës i gjeni duke klikuar këtu: Trajner/e (pjesa 1) dhe Trajner/e (pjesa 2)

Anëtarët e AKF-së takojnë prokuroren

Me datën 08.03.2021 Asambleja Komunale e Fëmijëve realizoi takimin me prokuroren e Departamentit për të mitur në Prokurorinë Themelore të Prizrenit, znj. Nazan Shero. Gjatë takimit janë diskutuar çështjet e rëndësishme lidhur me të drejtat e fëmijëve, si siguria në shkolla, e cila po rezulton me pasoja të rënda, abuzimi, diskriminimi, etj.

Znj. Nazan Shero ishte bashkëpunuese dhe ofroi informata të rëndësishme lidhur me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, pasojat e mos respektimit të rregullave në shkolla nga nxënësit, po ashtu edhe mësimdhënësit.

Anëtarët e AKF-së nuk kanë hezituar të parashtrojnë pyetje lidhur me të drejtat e fëmijëve.

Nevo Koncepti implementon projektin ”Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve” në partneritet me Save the Children in Kosovo dhe SIDA.

ENG

On 08.03.2021, the Municipal Assembly of Children held a meeting with the Prosecutor for Juveniles in Prizren, Mrs. Nazan Shero.

During the meeting were discussed important issues related to the rights of children, the key ones were school safety which is resulting in serious consequences, abuse, discrimination, etc.

Mrs. Nazan Shero was an outstanding collaborator who provided us with important information regarding the protection of children’s rights, the consequences of non-compliance with the rules in schools by students as well as teachers.

Our assembly members did not hesitate to ask questions that interest them and that have a direct bearing on the field in which we are advocating in this case the rights of children.

Nevo Concept implements the project “Governance of Children’s Rights” and in partnership with Save the Children in Kosovo and SIDA.

 

 

Shpërndahen edhe 2 pako të biznesit

Në kuadër të projektit REACH II, me datën 5 mars 2021 janë shpërndarë 2 pako të biznesit. Përfitues të këtyre pakove janë A.Sh.M dhe G.A. Këto dy familje janë të riatdhesuara. Deri më tani janë shpërndarë gjithsej 12 pako të biznesit.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit “Riintegrimi i të rikthyerve të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian nga Europa Perëndimore në Komunën e Prizrenit, Kosovë” – REACH II, i cili mbështetet nga fondacioni Karl Kuber Stiftung (KKS) dhe financohet nga Qeveria Gjermane (BMZ). Ky projekt ka për qëllim të kontribuojë në përmirësimin e kushteve të jetesës së komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë, përkatësisht, qasjen e tyre në edukim, shërbime sociale dhe në tregun e punës.

ENG

In the framework of the project REACH II on 05/03/2021, 2 business packages were distributed. The beneficiaries of these packages are A.Sh.M. and G. A. Both families are repatriated. So far the total number of business packages distributed is 12.

This activity was realized within the project “Reintegration of Roma, Ashkali and Egyptian returnees from Western Europe in the Municipality of Prizren, Kosovo” – REACH II, which is supported by the Karl Kuber Stiftung (KKS) and funded by the German Government (BMZ). This project aims to improve the living conditions of the Roma, Ashkali and Egyptian communities in Kosovo, respectively, their access to education, social services and the labor market.

Mbahet mbledhja e rregullt e Asamblesë Komunale të Fëmijëve

Mbledhja e rregullt e Asamblesë Komunale të Fëmijëve është mbajtur me datën 4 mars 2021, në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës së Prizrenit.

Në këtë mbledhje kanë marrë pjesë edhe anëtarët e rinj tashmë të zgjedhur  nga 13 shkollat e Komunës së Prizrenit.

Në rend të ditës ka qenë hartimi i planit për vitin 2021, ku anëtarët e Asamblesë kanë propozuar aktivitete të ndryshme, të cilat mund të organizohen gjatë vitit, duke i respektuar masat Anti-Covid.

Nevo Koncepti implementon projektin ”Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve” dhe në partneritet me Save the Children in Kosovo dhe SIDA.

Mbahet takimi i radhës i Këshillit Konsultativ

Nevo Koncepti në kuadër të projektit REACH II, më 16 shkurt 2021, realizoi takimin e katërt me radhë të Këshillit Konsultativ.
Në këtë takim morën pjesë Drejtoria e Arsimit në Prizren, Drejtoria për Punë dhe Mirëqenie Sociale, drejtorë të shkollave partnere të projektit, Zyra për Komunitete dhe Kthim, organizata të shoqërisë civile dhe stafi i ngushtë i projektit.

Aty u diskutua për gjendjen e përgjithshme të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, në veçanti për procesin mësimor dhe gjendjen shëndetësore gjatë kohës së pandemisë. Ndër të tjera, u diskutua edhe për rëndësinë e këtij takimi i cili mbahet rregullisht në kuadër të projektit dhe se mban të koordinuar palët bashkëpunuese, për arritjen sa më të saktë të qëllimeve të projektit.

Mbahet ligjërata për nxënësit me temën “Zgjidhja e konfliktit në mes të bashkëmoshatarëve”

OJQ “Nevo Koncepti” në kuadër të projektit “Re/Integrimi i Romëve, Ashkalinjëve dhe Egjiptianëve të cenueshëm dhe të kthyer në komunën e Pejës dhe të Suharekës – PROSPECT 3”, me datën 03.02.2021 ka mbajtur ligjëratë me nxënësit e shkollës “Vaso Pashë Shkodrani” në fshatrat Tërrnje/Leshan të komunës së Suharekës.
Tema e ligjëratës ishte “Zgjidhja e konfliktit në mes të bashkëmoshatarëve”.

Qëllimi i ligjëratës ishte vetëdijesimi i nxënësve për parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve në mes të bashkëmoshatarëve në shkolla.

Projekti “Re/Integrimi i Romëve, Ashkalinjëve dhe Egjiptianëve të cenueshëm dhe të kthyer në komunën e Pejës dhe të Suharekës – PROSPECT 3” financohet nga Ministria Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik/ BMZ me pjesëmarrje financiare nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur/ KFOS dhe Karl Kübel Stiftung fün Kid und Familie/KKS. Projekti implementohet nga OJQ “Nevo Koncepti”.


ENG

NGO “Nevo Koncepti” within the project “Re / Integration of Roma, Ashkali and Egyptians and Vulnerable returnees in the municipality of Peja and Suhareka – PROSPECT 3”, on 03.02.2021 held a lecture with the students of the school “Vaso Pashë Shkodrani” in the villages Tërrnje / Leshan in the municipality of Suhareka. The topic of this lecture was “Resolution of the conflict between peers”.

The purpose of the lecture was to make students aware of the prevention and resolution of conflicts between peers in schools.

The project “Re / Integration of Roma, Ashkali and Egyptians Vulnerable and Returned to the Municipalities of Peja and Suhareka – PROSPECT 3” is funded by the German Ministry for Economic Cooperation and Development / BMZ with financial participation from the Kosovo Foundation for Open Society / KFOS and Karl Kübel Stiftung fün Kid und Familie / KKS. The project is implemented by the NGO “Nevo Koncepti”.

Shpërndahen tabletë për fëmijët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian

Me datën 29 janar 2021 është realizuar shpërndarja e tabletëve për fëmijët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, të cilët vijojnë nivelin parafillor (përgatitor) si dhe klasën e parë. Donacioni është mundësuar nga rrjeti KRAEEYN, në saje të bashkëpunimit të KEC-it dhe OJQ Nevo Koncepti.

Qëllimi i aktivitetit është të sigurohet qasja e nxënësve në mësimin online, për të qenë në kontakt me aktivitet e qendrës mësimore si dhe të krijohen kushtet për përfitime të mëtutjeshme të njohurive, aftësive dhe shkathtësive, duke marrë parasysh gjendjen aktuale të pandemisë Covid-19.

(Fotografitë e fëmijëve te cilët janë publikuar në këtë lajm janë me leje të prindërve)

ENG

On 29.01.2021took place the distribution of tablets for children who attend the pre-primary (preparatory) level as well as the first grade. This donation was provided by KRAEEYN network, and the cooperation between KEC and NGO Nevo Koncepti.

The purpose of this activity is to provide access for students for online learning, to be in touch with the activity of the learning center and to create the conditions for further benefits of knowledge, skills and abilities, taking into account the current state of the Covid-19 pandemic.

(Photos of children who have been published in this news are with the permission of parents)

 

 

Reagim: Humbja e jetës së nxënësit është tregues për dështimin e gjithë shoqërisë

Asambleja Komunale e Fëmijëve dhe OJQ Nevo Koncepti duke shprehur ngushëllime dhe keqardhje, konsiderojnë se ngjarja e fundit në afërsi të shkollës së mesme të mjekësisë në Prizren, që ka rezultuar me vrasjen e nxënësit 15 vjeçar, duhet të alarmojë shoqërinë dhe institucionet në Kosovë, për të marrë veprime të duhura për parandalimin e dhunës në komunitetin shkollor.
Humbja e jetës së nxënësit është tregues për dështimin e gjithë shoqërisë dhe institucioneve përgjegjëse, prandaj AKF dhe NVK bëjnë thirrje që secili individ dhe zyrtar të japin kontributin e tyre maksimal, në mënyrë që rastet e tilla mos të na ndodhin më kurrë.
AKF dhe NVK përkujtojnë se dhuna është një problem ekzistues, që dëmton shoqërinë, dhe se për parandalimin e saj nevojitet mobilizimi dhe përkushtimi i institucioneve shtetërore. Në të kundërtën neglizhenca e këtij problemi çon drejt shkeljes së drejtave të fëmijëve dhe të drejtave të njeriut.

Thirrje për ofertim publik për mjete dhe pajisje të punës

Ftohen operatorët e interesuar, që për nevojat e projektit “Riintegrimi i të rikthyerve Rom, Ashkali dhe Egjiptian nga Europa Perëndimore në Komunën e Prizrenit, Kosovë” (REACH II) që zbatohet nga OJQ Nevo Koncepti, të paraqesin ofertat e tyre financiare për mjetet dhe pajisjet e punës.

Afati i fundit për aplikim është deri me 26 janar 2021.

Termat e referencës i gjeni duke klikuar mbi këtë link: TOR -Pako Biznesi 2021

Broshura “Çka të bëjmë në kohën e lirë”

Nevo Koncepti në kuadër të projektit Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve zhvillon fushatën “Çka të bëjmë në kohën e lirë”.

Fushata zhvillohet nga Asambleja Komunale e Fëmijëve në bashkëpunim me stafin e projektit.

Nevo Koncepti zbaton projektin “Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve’’ në partneritet me Save the Children in Kosovo dhe SIDA.

Broshurën mund ta shikoni në gjuhën përkatëse, duke klikuar mbi linkun përkatës.

Shqip

English

Romani

Bosanski

Tűrkçe

kuadër të projektit “Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve” zhvillohet fushata “Çka të bëjmë në kohën e lirë”

Nevo Koncepti në kuadër të projektit Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve zhvillon fushatën “Çka të bëjmë në kohën e lirë”. Fushata zhvillohet nga Asambleja Komunale e Fëmijëve në bashkëpunim me stafin e projektit. Të gjitha këto të dhëna janë nga anëtarët të cilët përfaqësojnë Asamblenë. Me anë të këtij video animacioni përcillet porosia tek fëmijët se çka mund të bëjnë në kohën e lirë dhe se si ta shfrytëzojnë atë.

Nevo Koncepti zbaton projektin “Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve’’ në partneritet me Save the Children in Kosovo dhe SIDA.

Video animacionin mund ta shikoni më poshtë në gjuhën shqipe dhe me titra në gjuhën angleze, gjuhën rome, gjuhën boshnjake dhe gjuhën turke, duke klikuar mbi linkun përkatës.

Shqip

English

Romani

Bosanski

Tűrkçe

Hulumtimi “Pjesëmarrja e fëmijëve në vendimarrje”

Hulumtimi “Pjesëmarrja e fëmijëve në vendimarrje” u realizua përmes angazhimit të fëmijëve të grupit të Asamblesë Komunale të Fëmijëve të Prizrenit.
Qëllim i hulumtimit është analiza dhe trajtimi i nivelit të pjesëmarrjes së fëmijëve në vendimarrje, me fokus të veçantë në Komunën e Prizrenit.
Hulumtimi realizohet si komponentë e projektit “Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve”. Hulumtimi u mundësua nga organizata Nevo Koncepti në partneritet me Save the Children në Kosovë.

Hulumtimin mund ta lexoni duke klikuar në linkun përkatës:

Shqip

English

Dokumentari “Përkrahja e Edukimit të Rregullt të Fëmijëve të Komuniteteve Minoritare dhe të Riatdhesuar në Prizren dhe Gjakovë”

Hulumtimi “Dhuna Psikologjike në Shkolla”

Hulumtimi “Dhuna Psikologjike në Shkolla” u realizua përmes angazhimit të fëmijëve të grupit të Asamblesë Komunale të Fëmijëve – Prizren. Objektivi i hulumtimit është të kuptohet më mirë situata e të drejtave të fëmijeve në shkolla. Hulumtimi realizohet si komponent i projektit “Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve”. Hulumtimi u mundësua nga organizata Nevo Koncepti në partneritet me Save the Children në Kosovë.

Hulumtimin mund ta lexoni duke klikuar në linkun përkatës:

Shqip

Serbisht

Turqisht

 

 

Broshura për promovimin e të drejtave të fëmijëve

Në kuadër të projektit “Qeverisja e të drejtave të fëmijëve” me Asamblenë Komunale të Fëmijëve është përpiluar broshura për promovimin e të drejtave të fëmijëve.
Vizatimet dhe mbishkrimet në broshurë janë punë e përfaqësuesve nga Asambleja Komunale e Fëmijëve.
Projekti “Qeverisja e të drejtave të fëmijëve” implementohet nga Nevo Koncepti në partneritet me Save the Children International në Kosovë.

Broshurat mund t’i lexoni në disa gjuhë, duke klikuar në linkun përkatës:

Shqip

Bosanski

Turkce

Romani

English

Rezultatet e pyetësorit në projektin CDBE

Në kuadër të projektit “Përkrahja e Edukimit të Rregullt të Fëmijëve të Komuniteteve Minoritare dhe të Riatëdhesuar në Prizren dhe Gjakovë” në pyetësorin e përpiluar kemi mbledhur përgjigje nga prindërit e fëmijëve që ndjekin shkollat tona partnere, mësuesit dhe drejtorët e këtyre shkollave, lidhur me rrjedhën e projektit dhe me qëllim të nxjerrjes së shifrave të prekshme në lidhje me progresin e arritur deri tani.

Në ketë dokument keni mundësi që të shifni rezultatet e pyetësorit i cili është plotësuar nga ana e Prindërve, Mësimdhënësve dhe Drejtorëve të shkollave partnere të projektit në Prizren dhe Gjakovë.

Në këtë pyetësor janë përgjigjur 83 respodentë në total, prej të cilëve 59 prindër dhe 24 mësimdhënës dhe drejtorë të shkollave.

Rezultatet e pyetësorit në projektin CDBE mund t’i lexoni në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze, duke klikuar në linkun përkatës:

Rezultatet e pyetesorit

Results-of-questionnaire

Libri përmbledhës i aktiviteteve të projektit SoRi

Nevo Koncepti ka publikuar librin përmbledhës të aktiviteteve të zhvilluara në kuadër të projektit “Përfshirja sociale e grupeve të margjinalizuara në Komunën e Prizrenit” (SoRi). Ky projekt mbështetet nga Qeveria Gjermane përmes Agjencionit Gjerman për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Libri i titulluar: “Përfshirja sociale e grupeve të margjinalizuara në Komunën e Prizrenit”, përmbledhë të gjitha aktivitetet e zhvilluara në kuadër të projektit, që nga fillimi i tij në muajin qershor 2017.

Shkarko Librin

Dokumentari “Riintegrimi i Personave të Riatdhesuar”

Doracaku për të drejtat e të rinjve të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian

Doracaku për të drejtat e të rinjve të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Prizrenit. Adresimi i shqetësimeve dhe kërkesave të nxënësve të shkollave të mesme dhe studentëve të universiteteve publike dhe private.

Shkarko Doracakun

Analiza e gjendjes aktuale të punëtorëve të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian

Ky dokument ka për qëllim të identifikojë punëtorët dhe punëkërkuesit e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian, të jetë një analizë e gjendjes aktuale duke përmbledhur nevojat dhe kërkesat e këtij komuniteti karshi kërkesave të tregut të punës në Komunën e Prizrenit, si dhe të jap rekomandime se si mund të lehtësohet qasja e tyre në një vend të punës, involvimi në sindikatat ekzistuese si dhe mënyrat dhe rekomandimet se si do të mund të përmirësoheshin kushtet e punës për këta pjesëtarë të këtij komuniteti.

Shkarko Analizën

Përmbledhja e Rregullores për riintegrimin e personave të riatdhesuar

Kjo broshurë ofron një përmbledhje të Rregullores për riintegrimin e personave të riatdhesuar. Qëllimi i kësaj Rregulloreje është  riintegrimi i qëndrueshëm i personave të riatdhesuar përmes përcaktimit të përgjegjësive institucionale, kritereve dhe procedurave për përfitim nga skemat e riintegrimit.

Shkarko Broshurën

Libri i projektit “Promovimi i Integrimit të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Suharekës dhe të Pejës”

Ky publikim është pjesë e projektit “Promovimi i Integrimit të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Suharekës dhe të Pejës”. Projekti ka për qëllim të kontribuojë në zbatimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit për integrimin e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian duke ua përmirësuar qasjen në arsim, shëndetësi dhe shërbime sociale.

Shkarko Librin