Organizata Jo-Qeveritare

Riintegrimi i të rikthyerve të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian nga Europa Perëndimore në Komunën e Prizrenit, Kosovë (REACH II)

Kohëzgjatja: Mars 2019 deri Gusht 2022
Ky projekt ka për qëllim të kontribuojë në përmirësimin e kushteve të jetesës së komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.
Saktësisht, qasja e tyre në edukim, shërbime sociale dhe në tregun e punës.
Projekti si target kryesor ka 4 lagje të Prizrenit me familje Rome, Ashkali dhe Egjiptiane të cilat janë rikthyer nga shtetet e Europës Perëndimore në Komunën e Prizrenit.
Fëmijët në nevojë Rom, Ashkali dhe Egjiptian, posaqërisht në këto 4 lagje, të integrohen në sistemin arsimor në klasët 1 deri 12 dhe të parandalohet braktisja e shkollës nga ana e tyre.
Të papunët Rom, Ashkali dhe Egjiptian, veçanërisht të rikthyerit, të zhvillojnë kapacitetet e tyre dhe aftësitë për punësim, të cilat ndihmojnë ata në përmirësimin e jetesës familjare.

 

Re/Integrimi i Romëve,Ashkalinjëve dhe Egjiptianëve të cenueshëm dhe të kthyer në komunën e Pejës dhe të Suharekës, Kosovë (PROSPECT 3)

Projekti ‘’Re/Integrimi i Romëve,Ashkalinjëve dhe Egjiptianëve të cenueshëm dhe të kthyer në komunën e Pejës dhe të Suharekës, Kosovë (PROSPECT 3)’’ , është projekt tre vjeçar i cili ka filluar të implementohet që nga data 01 Maj 2019 dhe do të zgjas deri më 31 Tetor 2022.
Projekti është i përqendruar në katër komponente:Arsimim, Punësim, Shëndetësi dhe çështje Psiko Sociale.
Projekti PROSPECT 3 financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS).
Ky projekt zbatohet në Komunën e Suharekës në fshatrat Gelanc, Leshan dhe Tërrnje.

 

Qeverisja e të drejtave të fëmijëve (CRG)

Projekti “Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve” ka filluar të zbatohet në maj të vitit 2017. Ky projekt financohet nga Save the Children International/Kosova nga programi SIDA. Projekti vazhdon të zbatohet edhe për periudhën e ardhshme 4-vjeçare. Synimi është të krijojë dhe funksionalizojë “Kuvendin e Fëmijëve” si dhe krijimin e mekanizmave për pjesëmarrjen e fëmijëve në Komunën e Prizrenit.