Organizata Jo-Qeveritare

Riintegrimi i të rikthyerve të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian nga Europa Perëndimore në Komunën e Prizrenit, Kosovë (REACH II)

Kohëzgjatja: Mars 2019 deri Gusht 2022
Ky projekt ka për qëllim të kontribuojë në përmirësimin e kushteve të jetesës së komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.
Saktësisht, qasja e tyre në edukim, shërbime sociale dhe në tregun e punës.
Projekti si target kryesor ka 4 lagje të Prizrenit me familje Rome, Ashkali dhe Egjiptiane të cilat janë rikthyer nga shtetet e Europës Perëndimore në Komunën e Prizrenit.
Fëmijët në nevojë Rom, Ashkali dhe Egjiptian, posaqërisht në këto 4 lagje, të integrohen në sistemin arsimor në klasët 1 deri 12 dhe të parandalohet braktisja e shkollës nga ana e tyre.
Të papunët Rom, Ashkali dhe Egjiptian, veçanërisht të rikthyerit, të zhvillojnë kapacitetet e tyre dhe aftësitë për punësim, të cilat ndihmojnë ata në përmirësimin e jetesës familjare.

 

Re/Integrimi i Romëve, Ashkalinjëve dhe Egjiptianëve të cenueshëm dhe të kthyer në komunën e Pejës dhe të Suharekës, Kosovë (PROSPECT 3)

Projekti ‘’Re/Integrimi i Romëve,Ashkalinjëve dhe Egjiptianëve të cenueshëm dhe të kthyer në komunën e Pejës dhe të Suharekës, Kosovë (PROSPECT 3)’’ , është projekt tre vjeçar i cili ka filluar të implementohet që nga data 01 Maj 2019 dhe do të zgjas deri më 31 Tetor 2022.
Projekti është i përqendruar në katër komponente:Arsimim, Punësim, Shëndetësi dhe çështje Psiko Sociale.
Projekti PROSPECT 3 financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS).
Ky projekt zbatohet në Komunën e Suharekës në fshatrat Gelanc, Leshan dhe Tërrnje.

 

Qeverisja e të drejtave të fëmijëve (CRG)

Qellimi primar i projektit eshte Qeverisja efektive e te dreitave të femijeve permes funksionalizimit të Asamblesë së Femijeve ne Komunen e Prizrenit. 

Te gjitha keto aktivitete do te ndikojne ne ngritjen e zerit te femijeve, informimin e femijeve mbi te drejtat e tyre dhe funksionalizimin e Asamblese se Femijeve E rendesishme nga rezultatet qe do te dalin nga keto aktivitetet eshte qe te xiren informatat lidhur me respektimin e te drejtave te femijeve ne shkolla te ndryshme te komunes se Prizrenit Gjendja e pergjithshme e te drejtave te femijeve ne komunen e Prizrenit, nuk ështe në nivelin e deshiruar, sidomos kur behet fjale per procesin ne vendimmarrje te tyre Kuvendi Komunal i Prizrenit ka aprovuar Rregulloren Komunale per te Drejtat e Femijeve, dhe Asambleja Komunale e Femijeve do ta monitoroj respektimin e kesaj rregulloreje nga institucionet pergjegjese në komunën e Prizrenit

 Asambleja e Femijeve ne Komunën e Prizrenit ne baze te hulumtimit te bere ne vitin 2019, kane konstatuar se dhuna psikologjike ne shkolalt e komunės se Prizrenit eshte nje shqetesim i cili duhet te adresohet dhe te zgjidhet Te drejtat e femijeve nuk shkelen vetem ne rrethanat shkollore mirepo ne shume ambiente ku femijet ndodhen, dhe eshte e arsyeshme te kete promovim te te drejtave te femijeve dhe avokim 

Asambleja e Femijeve ne Komunen e Prizrniet, e ka me rendesi dokumentimin, evidentimi si dhe avokimi e rasteve te shkeljeve te te drejtave te femijeve do te sherbej si ure lidhese ne mes te institucioneve dhe femijeve pavaresishte. 

Asambleja e Femijeve tanime eshte aktive dhe i ka ngritur kapacitetet e saja per te funksionuar si avokuese e te drejtave te femijeve ne Komunën e Prizrenit Ne bashkepunim me akteret relevant, Asambleja ka arritur të adresoj çeshtje të cilat duhet të merren parasysh nga pushteti lokal. 

Duke u nisur nga kerkesat te cilat janë bërë me qellim te permiresimit te pozites se femijeve ne vendimmarrje, femijet do te vazhdojne te jene piese avokuese në këtë aspekt tek organet kompetente. Permes ketij projekti Nevo Koncepti do te avokoje te institucionet permes 

Asamblese se Femijeve per aplikimin e standardeve nderkombetare si dhe implementimin e politikave nacionale për mbrojtjen e te drejtave te femijeve, si dhe eshte përqendruar ne krijimin e praktikave të mira lidhur me shkollimin gjitheperfshires. Qellimi i ketij projekti eshte krijimi i lidhjeve me te forta pushtet lokal – femije, duke e pasur si ndermjetesues Asamblenë Komunale te Femijeve