Organizata Jo-Qeveritare

Gratë e komuniteteve informohen për punën e Zyrës për barazi gjinore

OJQ “Nevo Koncepti” në bashkëpunim me znj. Habibe Bytyqi nga Zyra për Barazi Gjinore të Komunës së Suharekës me datë 09.12.2020 ka organizuar një takim në kuadër të fushatës “16 Ditë Aktivizëm kundër dhunës me bazë gjinore” me gratë dhe vajzat e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Takimi është organizuar në kuadër të projektit PROSPECT 3.

Takimi kishte për qëllim të informojë gratë dhe vajzat e komuniteteve rreth punës dhe rëndësisë së Zyrës për barazi gjinore dhe është mbajtur në shkollën fillore “Vaso Pashë Shkodrani” në fshatin Leshan të Komunës së Suharekës.

Projekti “Re / Integrimi i Romëve,Ashkalinjve dhe Egjiptianëve të cenueshëm dhe të kthyer në Komunat e Pejës dhe Suharekës” PROSPEKT 3 financohet nga Ministria Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim / BMZ me pjesëmarrje financiare nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur / KFOS dhe Karl Kübel Stiftung fün Kid und Familie / KKS dhe zbatohet nga OJQ “Nevo Koncepti”.

ENG

NGO “Nevo Koncepti” in cooperation with Ms. Habibe Bytyqi from the office for gender equality in the Municipality of Suhareka on 09.12.2020, organized a meeting within the campaign “16 Days of Activism against Gender Based Violence” with women and girls from the Roma, Ashkali and Egyptian communities. The meeting was organized in framework of project PROSPECT 3.

The meeting aimed to inform women and girls of the communities about the work and importance of the office for gender equality and it took place in the primary school “Vaso Pashë Shkodrani” in the village of Leshan in the Municipality of Suhareka.

The project ” Re / Integration of Roma, Ashkali and Vulnerable Egyptians and Returned to the Municipalities of Peja and Suhareka ” PROSPECT 3 is funded by the German Ministry for Economic Cooperation and Development / BMZ with financial participation from the Kosovo Foundation for Open Society / KFOS and Karl Kübel Stiftung fün Kid und Familie / KKS, the project is implemented by the NGO ”Nevo Koncepti”.

 

Mbahet takimi i AKF-së me psikologen

Në kuadër të projektit “Qeverisja e të drejtave të fëmijëve” me datën 7 dhjetor 2020 është realizuar takimi i Asamblesë Komunale të Fëmijëve me psikologen Mimoza Rogova.
Qëllimi i takimit ishte adresimi i çështjeve të cilat kanë prekur gjendjen psikologjike tek fëmijët, që me anë të psikologes e cila mbanë takime me secilin anëtarë të AKF-së po sjellin rezultate të cilat janë duke e kthyer normalen e re të gjendjes së krijuar nga pandemia. Takimi i përbashkët me asamblenë ka qenë informimi i planit dhe lehtësimi i procedurave për takimet e radhës me anëtarët e rinj të AKF-së.
Përmes psikologes e cila është kontraktuar nga OJQ Nevo Koncepti fëmijët e asamblesë janë duke u ballafaquar me probleme të cilat po ndikojnë në shëndetin e fëmijëve dhe ne si staf bashkë me psikologen jemi duke punuar në aspektin e kthimit të gjendjes së normales së re tek fëmijët. Aktiviteti do të vazhdojë edhe me persona me aftësi të kufizuar, dhe fëmijët e shkollave fillore.
Nevo Koncepti implementon projektin “Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve” në partneritet me Save the Children in Kosovo dhe SIDA.

ENG
In the framework of the project “Governance of children’s rights” on December 7, 2020 a meeting was held with the Municipal Assembly of Children and Psychologist Mimoza Rogova.
The purpose of the meeting was to address issues that have affected the psychological state of children which through the psychologist who holds meetings with each member of the AKF are bringing results which are returning the new normal to the state created by the pandemic. The joint meeting with the assembly was to inform the plan and facilitate the procedures for the next meetings with the new members of the AKF
Through a psychologist who was contracted by the NGO Nevo Concept, the children of the assembly are facing problems that are affecting the health of children and we as a staff together with the psychologist are working in terms of returning the normal situation to the children. , the activity will continue with people with disabilities, and primary school children.
Nevo Concept implements the project “Governance of Children’s Rights” and is implemented in partnership with Save the Children in Kosovo and SIDA

Realizohet trajnimi “Gjenerimi i të hyrave përmes vetëpunësimit”

OJQ “Nevo Koncepti” në bashkëpunim me Agjencinë për Përkrahje të Punësimit në Kosovë, me datat 1, 2, 3 dhe 4 Dhjetor 2020 ka zhvilluar trajnimin katër ditor me temën “Gjenerimi i të hyrave përmes vetëpunësimit”. Pjesëmarrës në trajnim ishin të rinjtë e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian të fshatrave Gelanc, Leshan dhe Tërrnje të komunës së Suharekës.

Projekti “Re / Integrimi i Romëve, Ashkalinjve dhe Egjiptianëve të cenueshëm dhe të kthyer në Komunat e Pejës dhe Suharekës” PROSPEKT 3 financohet nga Ministria Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim / BMZ me pjesëmarrje financiare nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur / KFOS dhe Karl Kübel Stiftung fün Kid und Familie / KKS dhe zbatohet nga OJQ “Nevo Koncepti”.

ENG

NGO “Nevo Koncepti” in cooperation with the Agency for Employment Support in Kosovo, on December 1, 2, 3 and 4, 2020 has conducted four-day training on “Generation of income through self-employment”. Participants in the training were young people from the Roma, Ashkali and Egyptian communities of the villages of Gelanc, Leshan and Tërrnje in the municipality of Suhareka.

The project “Re / Integration of Roma, Ashkali and Vulnerable Egyptians and Returned to the Municipalities of Peja and Suhareka” PROSPECT 3 is funded by the German Ministry for Economic Cooperation and Development / BMZ with financial participation from the Kosovo Foundation for Open Society / KFOS and Karl Kübel Stiftung fün Kid und Familie / KKS, the project is implemented by the NGO “Nevo Koncepti”.

 

Shënohet Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuar

OJQ Nevo Koncepti në kuadër të projektit “Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve” realizon aktivitetin për shënimin e Ditës Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuar.
Asambleja Komunale e Fëmijëve në bashkëpunim me Shoqatën Down Sindrome Kosova kanë realizuar një aktivitet të përbashkët me pjesëtarët e kësaj shoqate. Qëllimi i kësaj dite është promovimi i të drejtave, mirëqenies, si dhe rritja e ndërgjegjësimit lidhur me situatën e personave me aftësi të kufizuar në të gjitha sferat e shoqërisë dhe aspektet e zhvillimit jetës politike, sociale, ekonomike dhe kulturore.
Asambleja Komunale e Fëmijëve dhe Nevo Koncepti do të jenë mbështetës në çdo aspekt pjesëtarëve të Shoqatës Down Sindrome Kosova.
Bashkë me pjesëtarët e Shoqatës janë realizuar disa punime dore për festat e fundvitit.
Nevo Koncepti implementon projektin “Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve’’ në partneritet me Save the Children in Kosovo dhe SIDA.

ENG

NGO Nevo Concept within the project “Governance of Children’s Rights” carries out the activity to mark the International Day of Persons with Disabilities.
The Municipal Assembly of Children in cooperation with the Down Syndrome Association Kosova carried out an activity together with the members of this association which was attended by the children of the Assembly. The purpose of this day is to promote rights, welfare and raise awareness about the situation of persons with disabilities in all spheres of society and aspects of the development of political, social, economic and cultural life. We as the Municipal Assembly of Children and as Nevo Concept will be supportive in every aspect of the members of the Down Syndrome Association Kosova. Together with the members of the Association we have realized some handicrafts for the end of the year holidays.
Nevo Concept implements the project “Governance of Children’s Rights” and is implemented in partnership with Save the Children in Kosovo and SIDA.

 

Mbahet trajnimi dy ditor “Aplikim i Suksesshëm”

OJQ ’’Nevo Koncepti’’ në bashkëpunim me Agjencinë për Përkrahje të Punësimit në Kosovë, me datën 26 dhe 27 Nëntor 2020 është duke zhvilluar trajnimin dy ditor me temën “Aplikim i Suksesshëm”. Pjesëmarrës në trajnim janë të rinjtë e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian të fshatrave Gelanc, Leshan dhe Tërrnje të komunës së Suharekës.

Projekti “Re / Integrimi i Romëve, Ashkalinjve dhe Egjiptianëve të cenueshëm dhe të kthyer në Komunat e Pejës dhe Suharekës” PROSPEKT 3 financohet nga Ministria Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim / BMZ me pjesëmarrje financiare nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur / KFOS dhe Karl Kübel Stiftung fün Kid und Familie / KKS dhe zbatohet nga OJQ “Nevo Koncepti”.

ENG

NGO “Nevo Koncepti” in cooperation with the Agency for Employment Support in Kosovo, on 26 and 27 November 2020 is conducting two-day training on “Successful Application”. Participants of this training are the youngsters from the Roma, Ashkali and Egyptian communities from villages Gelanc, Leshan and Tërrnje in the manicipality of Suhareka.

The project “Re / Integration of Roma, Ashkali and Vulnerable Egyptians and Returned to the Municipalities of Peja and Suhareka” PROSPECT 3 is funded by the German Ministry for Economic Cooperation and Development / BMZ with financial participation from the Kosovo Foundation for Open Society / KFOS and Karl Kübel Stiftung fün Kid und Familie / KKS and is implemented by the NGO “Nevo Koncepti”.

Mbahet trajnimi për AKF rreth CV-së dhe letrës motivuese

OJQ Nevo Koncepti në kuadër të projektit “Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve” me datë 21 nëntor 2020 ka organizuar trajnimin për përpilimin e CV-së dhe Letrës Motivuese. Trajnimi është udhëhequr nga trajnerja Dhurata Sefa.

Ky trajnim ka për qëllim ti aftësojë anëtarët e Asamblesë Komunale të Fëmijëve se si të shkruhet një CV dhe një Letër Motivuese.

Nevo Koncepti implementon projektin “Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve” në partneritet me Save the Children in Kosovo dhe SIDA.

U.d. Presidentja, dr.Vjosa Osmani bashkëbisedoi me AKF në Ditën Universale të Drejtave të Fëmijëve

U.d. Presidentja, Dr. Vjosa Osmani me rastin e Ditës Universale të të Drejtave të Fëmijëve bashkëbisedoi në një takim online me fëmijët nga Asambletë Komunale e Fëmijëve. Ky bashkëbisedim u realizua për nder të 20 Nëntorit, i cili me vendim të Organizatës së Kombeve të Bashkuara është ditë që i kushtohet të drejtave të fëmijëve.

Në fillim të takimit fëmijët e Asamblesë e prezantuan punën dhe funksionin e asamblesë së tyre para presidentes Osmani.

Zonja Osmani i siguroi ata për mbështetjen e vazhdueshme dhe angazhimin në mbrojtje të të drejtave të fëmijëve, në funksion të përmirësimit të mirëqenies dhe bërjes së Kosovës siç e ëndërrojnë ata.
“Vendi ynë është vend më i mirë, kur fëmijëria juaj është e bukur dhe e shëndetshme, kur çdo shok e shoqe e lagjes tuaj, fshatit apo qytetit tuaj ka mundësi të shkollohet dhe të marr edukim cilësor, kur ju mund të lozni në parqe e në ajër të pastër, kur mundësitë tuaja për tu avancuar dhe për të fituar vazhdimisht shkathtësi të reja janë të shumta e lehtë të qasshme”, është shprehur u.d. Presidentja. Ajo ka inkurajuar edhe vajzat që të jenë të guximshme dhe mos të heshtin. Po ashtu përmendi se buxheti i cili po harxhohet për asfalt duhet të shpenzohet për ngritjen e cilësisë në arsim, dhe në çdo sfere tjetër.

Ndërkaq fëmijët shfrytëzuan rastin t’i adresojnë u.d Presidentes një sërë pyetjesh që kanë të bëjnë me punën e saj si dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve.

Videon e takimit online mund ta gjeni duke klikuar këtu.

Ky takim është organizuar nga OJQ Nevo Koncepti në kuadër të projektit ‘’Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve”, që zbatohet në partneritet me Save the Children in Kosovo dhe SIDA.

riatdhesuarit pajisen me mjete të punës

Nevo Koncepti ka pajisur 9 familje të riatdhesuara me mjete të punës, duke lehtësuar vetëpunësimin për anëtarët e tyre, në bazë të aftësive që ata posedojnë. Përmes këtij kontributi synohet përmirësimi i pozitës së këtyre familjeve nga radhët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian.

Mjetet e punës shërbejnë për veprimtari të ndryshme. Me sigurimin e këtyre mjeteve, përfituesve ju krijohet mundësia që me vetëpunësim të sigurojnë të ardhura për familjet e tyre.

Deri në fund të projektit synohet të mbështeten rreth 20 familje.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit “Riintegrimi i të rikthyerve të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian nga Europa Perëndimore në Komunën e Prizrenit, Kosovë” – REACH II, i cili mbështetet nga fondacioni Karl Kuber Stiftung (KKS) dhe financohet nga Qeveria Gjermane (BMZ). Ky projekt ka për qëllim të kontribuojë në përmirësimin e kushteve të jetesës së komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë, përkatësisht, qasjen e tyre në edukim, shërbime sociale dhe në tregun e punës.

Mbahet tryeza: Procesi i edukimit gjatë kohës së pandemisë

Më 20 tetor 2020, Nevo Koncepti në kuadër të projektit REACH II realizoi tryezë të rrumbullakët me temë: “Procesi i edukimit gjatë kohës së pandemisë”.

Në këtë tryezë morën pjesë Drejtoria e Arsimit në Prizren, drejtorë të shkollave partnere të projektit, organizata të shoqërisë civile dhe stafi i ngushtë i projektit në fjalë.
U diskutua për procesin mësimor gjatë kohës së pandemisë, në veçanti për sfidat në mësimin online, sidomos për fëmijët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian.

Së bashku me drejtorët e shkollave partnere dhe DKA-në u dhanë rekomandime se si të vazhdohet mësimi gjatë kësaj kohe dhe çfarë të ndërmerret për t’ua mundësuar dhe lehtësuar lidhjen në mësim online të gjithë fëmijëve, në veçanti atyre të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian.

Dita Botërore e Ushqimit shënohet me ligjeratë

OJQ “Nevo Koncepti” në kuadër të projektit “Re / Integrimi i Romëve, Ashkalinjve dhe Egjiptianëve të rrezikuar dhe të kthyerve në Komunën e Pejës dhe Suharekës” PROSPEKTI 3, më 16.10.2020 organizoi ligjëratë për nderë të 16 Tetorit – Ditës Botërore të Ushqimit.

Për këtë temë ka folur ligjëruesja nga Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare të Komunës së Suharekës.

Qëllimi i aktivitetit ishte informimi i studentëve në lidhje me ushqimet e shëndetshme dhe problemet shëndetësore të cilat kanë të bëjnë me kequshqyerjen.

Aktiviteti u zhvillua në SHFMU “Vaso Pashë Shkodrani” në fshatin Tërrnje të komunës së Suharekës.

Projekti “Re / Integrimi i Romëve, Ashkalinjve dhe Egjiptianëve të Rrezikshëm dhe të Kthyer në Komunat e Pejës dhe Suharekës” PROSPEKTI 3 është financuar nga Ministria Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim / BMZ me pjesëmarrje financiare nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur / KFOS dhe Karl Kübel Stiftung fün Kid und Familie / KKS, projekti zbatohet nga OJQ ” Nevo Koncepti ”.

ENG

NGO “Nevo Koncepti” within the project “Re / Integration of Roma, Ashkali and vulnerable Egyptians and returnees in the municipality of Peja and Suhareka” PROSPECT 3, on 16.10.2020 organized a lecture in honor of 16 October World Food Day.

The above mentioned topic was taught by a lecturer from the Main Family Medicine Center of the municipality of Suhareka.

The purpose of the activity was to inform students about healthy foods and health problems which are related to malnutrition.

The activity took place in the SHFMU “Vaso Pashë Shkodrani” in the village of Tërrnje in the municipality of Suhareka.

The project ” Re / Integration of Roma, Ashkali and Vulnerable Egyptians and Returned to the Municipalities of Peja and Suhareka ” PROSPECT 3 is funded by the German Ministry for Economic Cooperation and Development / BMZ with financial participation from the Kosovo Foundation for Open Society / KFOS and Karl Kübel Stiftung fün Kid und Familie / KKS, the project is implemented by the NGO ” Nevo Koncepti ”.

Sesione informuese mbi temën: “Dhuna psikologjike dhe ndikimi i saj tek fëmijët”

OJQ “Nevo Koncepti” në kuadër të projektit ‘’Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve”, i cili implementohet në partneritet me Save the Children International/Kosova dhe SIDA, realizoi sesionet informuese mbi temën “Dhuna psikologjike dhe ndikimi i saj tek fëmijët” me psikologun Ertan Basha.

Sesionet kanë filluar të mbahen në  SHFMU”Mati Logoreci” dhe në SHFMU”Emin Duraku”. Gjithashtu ditëve në vijim do të mbahen edhe në shkollat e planifikuara të Komunës së Prizrenit.

Aktiviteti ka për qëllim vetëdijesimin e fëmijëve duke mësuar mbi temën e lartcekur dhe të normalizohet gjenda e krijuar nga COVID-19. Sesioni informues po mbahet me nxënësit e ciklit të lartë gjithashtu edhe me mësimdhënësit e shkollave.

Respektimi i të Drejtave të Fëmijëve

Nevo Koncepti në kuadër të projektit ‘’Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve”, i cili implementohet në partneritet me Save the Children International/Kosova dhe SIDA, në bashkëpunim me televizionin lokal realizoi intervista me zyrtarët e Komunës së Prizrenit. Tema e intervistave të realizuara është Respektimi i të Drejtave të Fëmijëve.

Për më shumë mund ti ndiqni intervistat e realizuara.

Intervistat

 

Animacioni për rrezikun e virusit

Në kuadër të projektit “MBËSHTETJA E FËMIJËVE ROM, ASHKALI DHE EGJIPTAS NË KOHËN DHE PAS PANDEMISË COVID – 19 NË PRIZREN”, financuar nga GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), prezantohet Video e animuar me qëllim të informimit të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian si dhe qytetarëve të Prizrenit dhe më gjerë, për rrezikun e virusit, viktima të dhunës në familje dhe shoqëri si dhe diskriminim.

Këto çështje paraqesin një rrezik serioz për grupe të fëmijëve të romëve, ashkalive dhe egjiptasve e gjithashtu edhe për shoqëritë e përgjithshme të cilat vinë si pasojë e pandemisë COVID – 19.

Animacioni

Kontrolla sistematike mjekësore

OJQ’’Nevo Koncepti’’ në kuadër të projektit ”Re/Integrimi i Romëve, Ashkalinjëve dhe Egjiptianëve të cenueshëm dhe të kthyer në komunën e Pejës dhe të Suharekës”PROSPECT 3”, me datën 18.09.2020 është takuar drejtoresha e Shëndetësisë së komunës së Suharekës znj.Besa Kuqi dhe pas takimit është vazhduar me kontrolla sistematike mjekësore në lokacionet Leshan dhe Tërrnje me një nga infermieret e Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare të komunës së Suharekës.

Në takim është biseduar rreth planifikimit të organizimit të aktiviteteve të përbashkëta të cilat i përkasin fushës së shëndetësisë.

Qëllimi takimit ishte koordinimi i aktiviteteve të vaksinimit, leksionet me gratë e komuniteteve dhe kontrollet sistematike mjekësore në lokacionet ku vepron projekti PROSPECT 3.

Projekti ”Re/Integrimi i Romëve, Ashkalinjëve dhe Egjiptianëve të cenueshëm dhe të kthyer në komunën e Pejës dhe të Suharekës”PROSPECT 3 finacohet nga Ministria Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik/ BMZ me pjesëmarrje finaciare nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur/ KFOS dhe Karl Kübel Stiftung fün Kid und Familie/KKS,projekti implementohet nga OJQ”Nevo Koncepti”.

ENG

NGO “Nevo Koncepti” within the project “Re / Integration of Roma, Ashkali and Egyptians and Vulnerable returnees in the municipality of Peja and Suhareka” PROSPECT 3, with date 18.09.2020 met the director of health of Municipality of Suhareka Mrs. Besa Kuqi and after the meeting continued with inspection systematic medical in the locations Leshan and Tërnje with one of the nurses of the Main Family Medicine Center of the Municipality of Suhareka.

In the meeting was discussed about the planning of organizing joint activities which belong to the field of health.

The purpose of the meeting was to coordinate vaccination activities, lectures with community women and inspection systematic medical at the locations where the PROSPECT 3 project operates.

The project ” Re / Integration of Roma, Ashkali and Egyptians Vulnerable and Returned to the Municipalities of Peja and Suhareka ” PROSPECT 3 is funded by the German Ministry for Economic Cooperation and Development / BMZ with financial participation from the Kosovo Foundation for Open Society / KFOS and Karl Kübel Stiftung fün Kid und Familie / KKS, the project is implemented by the NGO ” Nevo Koncepti ”.

Trajnimi mbi angazhimin e fëmijëve në proceset vendimmarrëse

Asambleja Komunale e Fëmijëve mban trajnim mbi temën ‘’Parimet bazë të qeverisjes lokale dhe angazhimi i fëmijëve në proceset vendimmarrëse’’.
Anëtarët e Asamblesë Komunale nga Komuna e Prizrenit, Prishtinës dhe Gjakovës marrin pjesë në trajnimin online mbi temën ‘’Parimet bazë të qeverisjes lokale dhe angazhimi i fëmijëve në proceset vendimmarrëse’’. Trajneri Naim Cahanaj ligjëroi mbi proceset vendimmarrëse të cilat merren nga fëmijët, kush e garanton pjesëmarrjen e fëmijëve, dhe pse pjesëmarrja në vendimmarrje është me rëndësi.
Nevo Koncepti implementon projektin ‘’Qeverisja e te Drejtave te Femijeve’’ i cili mbështetet nga Save the Children International në Kosovë dhe SIDA.

ENG

The Municipal Assembly of Children holds training on “Basic principles of local government and the involvement of children in decision-making processes.”
Members of the Municipal Assembly from the Municipalities of Prizren, Prishtina and Gjakova participate in the online training on “Basic principles of local government and the involvement of children in decision-making processes.”
Nevo Concept implements the project “Governance of Children’s Rights” which is supported by Save the Children International in Kosovo and SIDA.

Takim me tutorët e mësimit plotësues

OJQ “Nevo Koncepti” në kuadër të projektit ”Re/Integrimi i Romëve, Ashkalinjëve dhe Egjiptianëve të cenueshëm dhe të kthyer në komunën e Pejës dhe të Suharekës”PROSPECT 3””, me datën 17.09.2020 ka mbajtur takim me tutorët e mësimit plotësues të SHFMU “Drita” dhe “Vaso Pashë Shkodrani”.

Qëllimi i takimit ishte prezantimi i planit vjetor dhe planit të aktiviteteve ndërkulturore të cilat do të zhvillohen gjatë vitit shkollor 2020/21. Po ashtu është biseduar edhe për planifikimin e fillimit të mësimit plotësues në shkollat ku implementohet projekti.

Projekti ”Re/Integrimi i Romëve, Ashkalinjëve dhe Egjiptianëve të cenueshëm dhe të kthyer në komunën e Pejës dhe të Suharekës”PROSPECT 3 finacohet nga Ministria Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik/ BMZ me pjesëmarrje finaciare nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur/ KFOS dhe Karl Kübel Stiftung fün Kid und Familie/KKS.

ENG
NGO “Nevo Koncepti” within the project “Re/Integration of Roma, Ashkali and Egyptians vulnerable and returnees in the municipality of Peja and Suhareka” PROSPECT 3””, on 17.09.2020 held meeting with the tutors of supplementary teaching of schools “Drita” and “Vaso Pashë Shkodrani “.

The purpose of the meeting was to present the annual plan and the plan of intercultural activities which will take place during the school year 2020/21. It was also discussed about the planning of the start of supplementary teaching in the schools implementing the project.

The project ”Re / Integration of Roma, Ashkali and Egyptians vulnerable and returnees in the municipality of Peja and Suhareka” PROSPECT 3””, is funded by the German Ministry for Economic Cooperation and Development / BMZ with financial participation from the Kosovo Foundation for Open Society / KFOS and Karl Kübel Stiftung fün Kid und Familie / KKS.

Vendosen afishet informuese për COVID-19

OJQ “Nevo Koncepti” në kuadër të projektit ”Re/Integrimi i Romëve, Ashkalinjëve dhe Egjiptianëve të cenueshëm dhe të kthyer në komunën e Pejës dhe të Suharekës “PROSPECT 3”, me datën 14.09.2020 ka vendosur afishe informuese për njohuritë bazike dhe masat mbrojtëse nga COVID-19.
Postierët janë vendosur në shkollat në të cilat implementohet projekti, në SHFMU “Vaso Pashë Shkodrani” në fshatin Leshan/Tërrnje dhe SHFMU “Drita” në fshatin Gelancë të Komunës së Suharekës.

Qëllimi kryesor i vendosjes së afisheve informuese është që nxënësit të kenë kujdes dhe ti praktikojnë masat mbrojtëse kundër COVID-19.

Projekti ”Re/Integrimi i Romëve, Ashkalinjëve dhe Egjiptianëve të cenueshëm dhe të kthyer në komunën e Pejës dhe të Suharekës “PROSPECT 3” financohet nga Ministria Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik/ BMZ me pjesëmarrje financiare nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur/ KFOS dhe Karl Kübel Stiftung fün Kid und Familie/KKS.

Shpërndahen ftesat për vaksinim

Me datë 10.09.2020 është bërë shpërndarja e ftesave për vaksinim, pasi disa prej fëmijëve kanë mbetur pa u vaksinuar. Në bashkëpunim me Qendrën e vaksinimit në Gjinoc janë ndarë termine për fëmijët e komunitetit që të filloj vaksinimi gjatë këtij muaji. Për këtë janë informuar edhe familjet.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPECT 3, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Vazhdojnë seancat psiko-sociale

Në fshatin Tërnje të Suharekës me datë 10.09.2020, kanë vazhduar seancat psiko-sociale. Me këtë rast janë mbajtur tre seanca, dy raste me të cilat psikologja ka mbajtur seanca më herët si dhe një rast i ri.

Në kuadër të projektit është e angazhuar psikologja e cila merret me nëna dhe vajza të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në tre fshatrat ku implementohet projekti: Gelanc, Tërrnje dhe Leshan.
Seancat psiko-sociale në kohë të pandemisë janë realizuar online, ndërsa tani realizohen edhe në teren.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPECT 3, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Thirrja për fasilitator me përvojë pune

Nevo Koncepti kërkon një fasilitator me përvojë pune.

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë deri me datën 14.09.2020.

Termat e referencës i gjeni duke klikuar mbi fotografitë e publikuara më poshtë.

Mbledhje me nxënësit e këshillave të 3 shkollave të Prizrenit

Me datën 08.09.2020 është realizuar mbledhja me nxënësit e këshillave nga 3 shkollat e Komunës së Prizrenit, 1. SH.F.M.U “Mustafa Bakiu”, 2. SH.F.M.U “Mati Logoreci”, 3. SH.F.M.U “Emin Duraku”.

Në mbledhjen e lartpërmendur janë diskutuar çështjet si: problemet aktuale në shkolla, sjelljet e mësimdhënësve, përdorimi i kutisë së ankesave, funksioni i këshillit të nxënësve në shkollat e tyre , po ashtu dhe ndikimi i Pandemisë në gjendjen e tyre psikologjike si dhe në procesin mësimor.

Në këtë mbledhje ishin prezent 8 pjesëmarrës, ku udhëheqëse e mbledhjes ishte Asistentja e Projektit Gynesh Veshall.

Projekti “Qeverisja e të drejtave të fëmijëve” financohet nga Save the Children dhe SIDA dhe implementohet nga OJQ “Nevo Koncepti”.


ENG

On 08.09.2020, a meeting was held with the students of the council from the 3 schools of the Municipality of Prizren, 1. SH.F.M.U “Mustafa Bakiu”, 2. SH.F.M.U “Mati Logoreci”, 3. SH.F.M.U “Emin Duraku”.

In this meeting were discussed issues such as: current problems in schools, teacher behavior, use of the complaints box, the function of student councils in their schools, as well as the impact of the Pandemic on their psychological state and the teaching process.

The meeting was attended by 8 participants, led by Project Assistant Gynesh Veshall.

The Child Rights Governance project is funded by Save the Children and SIDA and implemented by the NGO Nevo Koncepti.

Debat televiziv për respektimin e të drejtave të fëmijëve

Me datë 07.09.2020 është realizuar debati televiziv i organizuar nga stafi i projektit “Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve”. I ftuar në këtë debat ishte z.Baki Gimolli, këshilltar i lartë juridik nga departamenti i mbrojtjes për fëmijë.
Tema e debatit ishte “Respektimi i të drejtave të fëmijëve” dhe moderator ishte Kryetar i Asamblesë Komunale të Fëmijëve në Prizren, Ensar Tara.
Duke pasur parasysh gjendjen aktuale dhe rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë dhe të Qeverisë së Republikës së Kosovës , debati është realizuar në ambient të hapur.

Për më shumë mund të ndiqni debatin e realizuar nga Asambleja Komunale e Fëmijëve, ne linkun: https://www.facebook.com/prizreni.tv/videos/387602035973909
Nevo Koncepti implementon projektin “Qeverisja e të drejtave të Fëmijëve”, i cili mbështetet nga Save the Children in Kosovo dhe SIDA.


ENG

On 07.09.2020 took place the TV debate organized by the staff of the project “Governance of Children’s Rights”. The guest was Mr. Baki Gimolli, senior legal advisor from the department of child protection.

The topic of the debate was “Respect for the rights of children” and the moderator of the debate was the Chairman of the Municipal Assembly of Children in Prizren, Ensar Tara.

Given the current situation with the recommendations of the National Institute for Public Health and the Government of the Republic of Kosovo, the debate was conducted in an open environment.

For more you can follow the debate conducted by the Municipal Assembly of Children in the following link: https://www.facebook.com/prizreni.tv/videos/387602035973909

Nevo Concept implements the project “Governance of Children’s Rights” which is supported by Save the Children in Kosovo and AIDS.

Mbahet mbledhja e rregullt e AKF-së

Me datën 07.09.2020 është mbajtur mbledhja e rregullt e Asamblesë Komunale të fëmijëve në Komunën e Prizrenit. Në mbledhjen e rregullt janë diskutuar çështjet rreth ndikimit të pandemisë në procesin mësimor, dhe po ashtu është debatuar rreth fillimit të vitit të ri shkollor duke marrë për bazë masat ndaj COVID-19.
Në mbledhjen e lartcekur kanë qenë prezent 13 pjesëmarrës.
Po ashtu gjatë mbledhjes është bërë planifikimi i aktiviteteve për muajin shtator, dhe përzgjedhja e temave të trajnimeve të planifikuar për muajin shtator,
Projekti “Qeverisja e të drejtave të fëmijëve” financohet nga Save the Children dhe SIDA si dhe implementohet nga OJQ Nevo Koncepti.


ENG
On 07.09.2020 was held the regular meeting of the Municipal Assembly of Children of the Municipality of Prizren. The regular meeting discussed issues related to the impact of the pandemic on the learning process and also debated about the beginning of the school year based on COVID-19 measures.
13 participants were present at this meeting.
Also during the meeting was done the planning of activities for the month of September, and the selection of the topics of the trainings planned for the month of September,
“Children’s Rights Governance” is funded by Save the Children and SIDA and implemented by NGO Nevo Koncepti.

Takim me gratë dhe vajzat e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian

Në fshatin Leshan të Suharekës, me datë 04.09.2020, është mbajtur takimi me gratë dhe vajzat e komunitetit për diskutimin e disa çështjeve që kanë të bëjnë me aktivitetet e projektit si: vaksinimi i fëmijëve, përpilimi i listës së grave të cilat do të kenë mundësi të marrin pjesë në trajnimin për shkathtësitë prindërore dhe përpilimi i listës së nënave që nuk dinë shkrim lexim, pasi që në vazhdim do të mbahet kurs për ato.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPECT 3, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në
Kosovë.

Mbahet takimi me nëna

OJQ “Nevo Koncepti” në kuadër të projektit ”Re/Integrimi i Romëve, Ashkalinjëve dhe Egjiptianëve të cenueshëm dhe të kthyer në komunën e Pejës dhe të Suharekës “PROSPECT 3”, i cili implementohet në tri lokacione Gelanc, Leshan dhe Tërrnje të komunës së Suharekës, me datën 04.09.2020 ka zhvilluar takime me nëna duke i informuar rreth vendimit të lëshuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për fillimin e vitit shkollor 2020/21, dhe duke dhënë udhëzime për masat mbrojtëse për fëmijët e tyre të cilët do të fillojnë vitin shkollor.

Projekti “Re/Integrimi i Romëve, Ashkalinjëve dhe Egjiptianëve të cenueshëm dhe të kthyer në komunën e Pejës dhe të Suharekës – PROSPECT 3” financohet nga Ministria Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik/ BMZ me pjesëmarrje financiare nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur/ KFOS dhe Karl Kübel Stiftung fün Kid und Familie/KKS. Projekti implementohet nga OJQ “Nevo Koncepti”.

Trajnimi online me temën “Mediat, rrjetet sociale dhe përdorimi i tyre nga ana e fëmijëve”

Realizohet trajnimi online i organizuar nga stafi i projektit ‘’Qeverisja e të drejtave të fëmijëve” në bashkëpunim me Asamblenë Komunale të Fëmijëve në Prizren.

Me datën 19.08.2020 është realizuar trajnimi me temën “Mediat, rrjetet sociale dhe përdorimi i tyre nga ana e fëmijëve”. Në trajnim kanë marrw pjesw anwtarw të Asamblesë Komunale të Fwmijwve tw Prizrenit si dhe anwtarwt nga Asambletë e Komunave tw tjera si: Komuna e Gjakovës, Ferizajt, dhe Prishtinës. Trajnimi wshtw udhwhequr nga znj. Arjana Zhubi.

Nevo Koncepti implementon projektin “Qeverisja e të drejtave të Fëmijëve” i cili mbështetet nga Save the Children in Kosovo dhe SIDA.

———————————

ENG

Online training on “Media, social networks and their use by children”

The online training organized by the staff of the project “Governance of Children’s Rights” is realized in cooperation with the Municipal Assembly of Children in Prizren.

On 19.08.2020 took place the training on “Media, social networks and their use by children”. The training included members of the Municipal Assembly of Prizren and members of the Assemblies of other municipalities as: Municipality of Gjakova, Ferizaj, and Prishtina. The training was conducted from Ms. Arjana Zhubi.

Nevo Koncepti implements the project “Governance of Children’s Rights” which is supported by: Save the Children in Kosovo and SIDA.

Thirrja për trajner me përvojë pune

Prizren, 28 korrik – Nevo Koncepti kërkon një trajner me përvojë pune.

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë deri me datën 06.08.2020.

Termat e referencës i gjeni duke klikuar mbi fotografitë e publikuara më poshtë.

Prezantohen rezultatet e hulumtimit

 

Me datën 25.07.2020 në televizionin lokal “TV Prizreni” u prezantuan rezultatet e dala nga hulumtimi “Qeverisja e të drejtave të fëmijëve”, që është realizuar nga Asambleja Komunale e Fëmijëve. Në këtë debat janë diskutuar temat që ndërlidhen me hulumtimin në fjalë. Mysafir në studion televizive ka qenë Leotrim Gërmizaj, autor i hulumtimit të lartpërmendur.

Për më shumë mund ta ndiqni emisionin në linkun: https://www.facebook.com/watch/?v=1762621010536718

Nevo Koncepti implementon projektin “Qeverisja e të drejtave të fëmijëve”, i cili mbështetet nga Save the Children in Kosovo dhe SIDA.

Mbahet mbledhja e rregullt online e Asamblesë Komunale të Fëmijëve

Me datën 24.07.2020 u mbajt mbledhja e rregullt online e Asamblesë Komunale të Fëmijëve.

Gjat ditës së sotme AKF ka realizuar një mbledhje në mënyrë virtuale, ku është disktuar për aktivitetet e ardhshme të asmblesë, ku qëllimi kryesor ka qenë adresimi i qështjeve të cilat prekin të drejtat e fëmijëve.

Nevo Koncepti implementon projektin “Qeverisja e të drejtave të Fëmijëve” i cili mbështetet nga Save the Children in Kosovo dhe SIDA.

————————————————–

ENG

Municipal Assembly of Children held its regular meeting online

On 24.07.2020 the Municipal Assembly of Children held its regular meeting online. During the time of the virtual meeting, Child Assembly discussed about upcoming activities of the project, organizing online advocacy meetings to address issues related to child rights.

Nevo Koncepti implements the project “Governance of Children’s Rights” which is supported by Save the Children in Kosovo and SIDA.

Asambleja Komunale e Fëmijëve të Prizrenit realizoi takim virtual me Asamblenë Komunale të Fëmijëve të Gjakovës

Në këtë takim të mbajtur sot në mënyrë virtuale, përfaqësuesit e asambleve diskutuan lidhur me aktivitetet të cilat i realizojnë të dyja palët në komunën e Prizrenit dhe të Gjakovës.
Ata u shprehën të gatshëm për bashëpunim lidhur me mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të fëmijëve, në një kohë të përshtatshme.
AKF – Prizren me kënaqësi i ka ftuar perfaqësuesit e AKF – Gjakovë për trajnimin dy ditior që do të realizohen mbi Shëndetin Mendor dhe Edukimin.

Nevo Koncepti implementon projektin “Qeverisja e të drejtave të Fëmijëve” i cili mbështetet nga Save the Children in Kosovo dhe SIDA.

———————————-
ENG

The Children’s Assembly from Prizren organized a virtual meeting with the Children’s Assembly from Gjakova

In this meeting held virtually today, the representatives of the assemblies discussed about the activities which are being implemented out by both parties in the municipalities of Prizren and Gjakova.
They expressed readiness to cooperate in protecting and promoting children’s rights, in an appropriate time.
Child Assembly- Prizren has gladly invited the representatives of Child Assembly – Gjakova for the two-day training that will be held on the topics of Mental Health and Education.

Considering the pandemic situation, Children’s Assembly Prizren is organizing various online activities to empower the capacities of representatives and to become the common voice of all children.

Asambleja Komunale e Fëmijëve mbajti takimin e parë për realizimin e hulumtimit

Asambleja Komunale e Fëmijëve me datën 16.06.2020 mbajti takimin e parë për realizimin e hulumtimit.

Në kuadër të projektit Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve, Asambleja Komunale e Fëmijëve realizoi takimin e parë lidhur me hulumtimin që ka filluar të realizohet së bashku me hulumtuesin Leotrim Gërmizaj.

Përfaqësuesit e Asamblesë Komunale zgjodhën temën e hulumtimit:  “Pjesëmarrja e fëmijëve në vendimmarrje”.  Në këtë takim online është diskutuar kuptimi, realizimi, rëndësia dhe rezultatet të cilat duhet ndjekur për të arritur deri tek përfundimi i hulumtimit. Gjithashtu janë cekur edhe llojet e hulumtimit, metodat, si dhe rregullat te cilat duhet zbatuar.

—————

ENG

Today, on 16.06.2020, Children’s Assembly held its first meeting regarding the implementation of the research!

Within the project Governance of Children’s Rights, the Municipal Children’s Assembly held its first meeting regarding the research which they have started to conduct under the facilitation of the researcher Leotrim Gërmizaj.

Representatives of the Children’s Assembly chose the topic of the research: “Children’s participation in decision-making processes”. In this meeting they discussed the meaning, realization, importance and results that must be followed to achieve the completion of the research. The types of research, methods, and rules to be followed were also mentioned.

 

Realizohet faza e dytë e shpërndarjes së pakove ushqimore në Suharekë

Me datën 10.06.2020 OJQ “Nevo Koncepti” ka zhvilluar aktivitetin e fazës së dytë të shpërndarjes së  pakove ushqimore dhe higjienike në komunën e Suharekës. Përfitues të këtyre pakove ishin gjithsej 115 familje të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian të cilët janë banor të komunës së Suharekës.

Aktiviteti u zhvillua në kuadër të projektit  “Përkrahja e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në situatën e krijuar me COVID-19”. Ky projekt implementohet nga OJQ “Nevo Koncepti” dhe është i financuar nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur në Kosovë (KFOS).

 

 

 

 

Realizohet faza e dytë e shpërndarjes së pakove ushqimore në Prizren, Rahovec dhe Mamushë

Me datën 09.06.2020  OJQ “Nevo Koncepti” ka zhvilluar aktivitetin e fazës së dytë të shpërndarjes së  pakove ushqimore dhe higjienike në komunën e Prizrenit, Rahovecit dhe Mamushës.

Përfitues të këtyre pakove ishin gjithsej 273 familje të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, të cilët janë banorë të komunave të lartcekura.

Aktiviteti u zhvillua në kuadër të projektit  “Përkrahja e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në situatën e krijuar me COVID-19”.  Ky projekt implementohet nga OJQ “Nevo Koncepti” dhe është i financuar nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur në Kosovë (KFOS).

 

Shpërndahen pakot mësimore për nxënësit në Rahovec dhe Mamushë

OJQ “Nevo Koncepti” në kuadër të projektit “Përkrahja e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në situatën e krijuar me COVID-19”, me datën 04.06.2020 ka bërë shpërndarjen e pakove mësimore për nxënësit e ciklit të ulët 1-5 në komunat e Rahovecit dhe Mamushës.

Projekti implementohet nga OJQ “Nevo Koncepti” dhe është i financuar nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur në Kosovë (KFOS).

 

Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve

Në kuadër të projektit Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve, me datën 1 qershor 2020 për nder të Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve është mbajtur takimi me Kryetarin e Komunës së Prizrenit, z.Mytaher Haskuka bashkë me fëmijët e Asamblesë Komunale të Fëmijëve.

Për më shumë mund të shikoni videon e plotë të takimit, në linkun:

https://www.facebook.com/NevoKoncepti/videos/561617571445100/?v=561617571445100

Asambletë Komunale të Fëmijëve marrin pjesë në trajnimin online me temën “Pjesëmarrja e Fëmijëve në Vendimmarrje”!

Në kuadër të projektit “Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve” e cila implementohet nga Nevo Koncepti dhe mbështetet nga Save the Children dhe SIDA, me 30 maj 2020 është realizuar trajnimi me temën “Pjesëmarrja e Fëmijëve në Vendimmarrje”.

Në këtë trajnim të mbajtur online nga ligjëruesja Blendë Mjeku, përfaqësuesit nga AKF të komunave të ndryshme, si: Prizreni, Prishtina, Ferizaji dhe Mitrovica mësuan për rëndësinë e pjesëmarrjes së fëmijëve në vendimmarrje dhe mënyrave të pjesëmarrjes në nivele të ndryshme.

Fëmijët duhet të jenë pjesë e vendimeve të cilat prekin interesat e tyre dhe shoqëria duhet të respektoj të drejtën e fëmijëve për të vendosur.

Dhuna psikologjike ndaj fëmijëve ka pasoja afatgjate negative!

Në hulumtimin “Dhuna psikologjike në shkollë” të realizuar nga Asambleja Komunale e Fëmijëve në Prizren, pyetjes “A ka qenë ndonjëherë shoku apo shoqja juaj viktimë e dhunës psikologjike nga shokët ose mësimdhënësi?”, 40% e nxënësve janë përgjigjur me PO!

Ky rezultat tregon se sa shumë është prezente dhuna psikologjike në ambientet ku ndodhen fëmijët.

Nevo Koncepti lanson fushatën “Parandalimi i Dhunës Psikologjike” në kuadër të projektit “Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve” të mbështetur nga Save the Children in Kosovo dhe SIDA.

 

Mbështetje për QSGF në Prizren

Me datën 27 maj 2020 në kuadër të projektit “Qeverisja e të drejtave të fëmijëve”, i cili mbështetet nga Save the Children dhe SIDA, Nevo Koncepti ka shpërndarë 20 pako me veshmbathje dhe 10 pako me material didaktik për fëmijë, si dhe mjete mbrojtëse ndaj virusit siç janë doreza sterile, maska sterile, dezinfektues xhel dhe lecka të lagtë dezinfektuese.

Situata e Covid-19 ka shfaqur një sfidë për shoqërinë në Kosovë, ku gjatë periudhës së izolimit me qëllim të frenimit të pandemisë ka filluar edhe rritja e rasteve të dhunës dhe abuzimit, andaj strehimorja e Grave dhe Fëmijëve është bërë shtëpi për nënat, gratë dhe fëmijët, të cilët kanë qenë subjekt i abuzimit, dhunës apo keqtrajtimit.

Për përkrahje të personave të cilët janë ndikuar nga këto keqtrajtime, janë shpërndarë pako në bazë të kërkesave të punonjësve të strehimores.

Njashtu, gjatë vizitës është arritur pajtimi për bashkëpunim në fushatën kundër dhunës, ku edhe AKF mund të kontribuoj, duke u bërë zëri i fëmijëve të cilët janë viktima. Pas përmirësimit të situatës, AKF do ta vizitojë qendrën dhe zyrat e Strehimores për tu informuar më shumë rreth nevojave të fëmijëve, të cilët përkohësisht jetojnë në strehimore si dhe për ti informuar lidhur me të drejtat e fëmijëve.

NJOFTIM NGA KOMUNA E PRIZRENIT PËR FAMILJET NË NEVOJË QË JETOJNË NË QIRA

Komuna e Prizrenit njofton se të gjitha familjet në nevojë që jetojnë në qira, nga java e ardhshme mund të aplikojnë për të përfituar nga Programi për Banim të Përkohshëm Social.

Aplikimi bëhet duke mbushur formularin për aplikim dhe duke e dorëzuar atë në sportelet e administratës komunale.

Afati për aplikim fillon nga data 26.05.2020 deri më 09.06.2020.

Pas përfundimit të afatit (prej 15 ditë), komisioni do të bëjë vlerësimin dhe shyqrtimin e aplikacioneve.

Formularin për aplikim mund ta shkarkoni këtu: https://kk.rks-gov.net/…/Formular-per-Aplikim-per-Banim-Soc…

 

Shpërndahen pako ushqimore e higjienike për 313 familje në Komunën e Prizrenit

OJQ Nevo Koncepti në kuadër të projektit “Përkrahja e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në situatën e krijuar me COVID-19” me datën 4 dhe 5 maj 2020 ka filluar shpërndarjen e pakove ushqimore dhe higjienike në Komunën e Prizrenit.

Përfitues të pakove ushqimore janë gjithsej 313 familje të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, të kësaj komune.

Projekti është i financuar nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur në Kosovë (KFOS) dhe implementohet nga OJQ Nevo Koncepti (NVK).

Shpërndahen pako ushqimore e higjienike për 125 familje në Komunën e Suharekës

OJQ Nevo Koncepti në kuadër të projektit “Përkrahja e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në situatën e krijuar me COVID-19” me datën 30 prill 2020 ka filluar shpërndarjen e pakove ushqimore dhe higjienike në Komunën e Suharekës.

Përfitues të pakove ushqimore janë gjithsej 125 familje të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, të kësaj komune.

Projekti është i financuar nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur në Kosovë (KFOS) dhe implementohet nga OJQ Nevo Koncepti (NVK).

Pranohen 125 pako ushqimore e higjienike

OJQ Nevo Koncepti në kuadër të projektit “Përkrahja e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në situatën e krijuar me COVID-19” me datën 29 prill 2020 ka pranuar 125 pako ushqimore dhe higjienike për Komunën e Suharekës dhe fshatrave të saj.

Pakot do të shpërndahen nga OJQ Nevo Koncepti në bashkëpunim me Shtabin Emergjent të Komunës së Suharekës.

Ky projekti financohet nga Fonadacioni për Shoqëri të Hapur në Kosovë KFOS.

Kronikën për pranimin e pakove në komunën e Suharekës mund ta shikoni në linkun: https://www.facebook.com/NevoKoncepti/videos/267469631314749/

3 fshatra të Suharekës shpërndahen pako ushqimore dhe higjienike

OJQ Nevo Koncepti në kuadër të projektit PROSPECT 3, i cili implementohet në Komunën e Suharekës në fshatrat Gelancë, Tërrnje dhe Leshan, me datën 28 prill 2020 ka shpërndarë pako higjienike, sanitare dhe pako për fëmijë të moshës 0-3.

Përfitues të këtyre pakove ishin të gjithë banorët të cilët jetojnë në lokacionet e cekura më lartë.

4 lagje të Prizrenit shpërndahen pako ushqimore dhe higjienike

OJQ Nevo Koncepti me 26 prill 2020 ka shpërndarë 100 pako ushqimore dhe 100 pako higjienike për familjet e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në katër lagje të Prizrenit.

Shpërndarja e këtyre pakove është bërë në lagjet “11 Marsi”, “Terzimahalla”, “Lakuriqi” dhe “Jeta e Re”.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit Riintegrimi i të rikthyerve të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian nga Europa Perëndimore në Komunën e Prizrenit, Kosovë (REACH II)

Ky projekt ka për qëllim të kontribuojë në përmirësimin e kushteve të jetesës së komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

 

Asambleja Komunale e Fëmijëve Prizren ka një mesazh për ju!

Asambleja Komunale e Fëmijëve Prizren ka një mesazh për ju!

Video-mesazhi është përgaditur nga Asambleja Komunale e Fëmijëve në kuadër të projektit Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve, të cilin mund ta shikoni duke klikuar në këtë link: https://www.facebook.com/NevoKoncepti/videos/224699965264056/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBc2PipnlK31UOqWwxd8UjY_HinPrEF9X8SrYNuUTXJySXBwqbQD8C2jhm5xG9H6PEps0ZXQDuKI5GH

 

REAGIM – Dëmtohen varrezat e Romëve, Ashkalive dhe Egjiptasve në komunën e Rahovecit!

Dikush shumë i ligë dhe qyqar , i ka dëmtuar pllakat e varrezave të Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Rahovecit !!!

Incidentet i ligë dhe qyqar ka ndikim negativ në sigurinë aktuale dhe të perceptuar të komuniteteve, si dhe mund të kufizojë lirinë dhe sigurinë e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptas. Poashtu ky incidenti ka potencial që të nxisë tensione ndëretnike, si dhe t’i minojnë raportet ndërmjet etnive të komunës Rahovecit dhe me gjerë.

Incidente si kjo na rikthejnë në të kaluarën dhe nuk kontribuojnë në stabilitet dhe paqe dhe ndërtim të përgjithshëm të besimit. Diversiteti etnik, fetar dhe kulturor janë vlera të larta sociale që duhen respektuar. Prishja e gurëve të varreve është një vandalizëm që është i papërshtatshëm në civilizimin modern.

OJQ “Nevo Koncepti” dhe anëtarë të saj distancohemi nga veprime të tilla kriminale dhe e dënojmë fuqishëm dëmtimin e varrezave të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptas në komunën e Rahovecit.

Kërkojmë nga organet të rendit shpejt të nxjerrin vandalet para organeve të drejtësisë.

Nga komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian të Komunës Rahovecit kërkojmë të tregojnë maturi dhe dinjitet, sepse Kosova është vendlindja jonë e përbashkët, dhe komuniteti duhet te tregon harmoni dhe bashkëjetesë me gjitha etnitë tjera në Rahovec dhe Kosovë.

OJQ “Nevo Koncepti”
Osman Osmani

Fotot: FB/Smajl Latifi

Komunitetet informohen për pandeminë e virusit korona

Me qëllim të informimit të komuniteteve lidhur me pandeminë e virusit korona, me 16 e 17 mars 2020, janë realizuar vizita në vendbanime të ndryshme të Komunës së Suharekës.

Në vizitat derë më derë është biseduar me banorët për masat parandaluese që duhet të zbatohen kundër përhapjes së COVID-19 si dhe vetizolimin duke ju shmangur kontakteve me persona të tjerë.

Gjatë këtyre vizitave janë shpërndarë fletushka dhe posterë me informata të detajuara rreth masave preventive, simptomave që shfaqen nga COVID-19 dhe numrat kontaktues tek kush duhet të drejtohen në rast të ndonjë dyshimi.

Vizitat janë realizuar në fshatrat Gelancë, Tërrnje dhe Leshan në të cilat implementohet projekti PROSPECT 3. Përveç këtyre lokacioneve janë vizituar dhe informuar edhe pjesëtarët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, të cilët jetojnë në Komunën e Suharekës.

Njoftim

Të nderuar partnerë dhe qytetarë,

Si masë parandaluese kundër përhapjes së koronavirusit (COVID-19) dhe në përputhje me masat e ndërmarra nga Qeveria e Kosovës, nga dita e hënë, më 16 mars 2020, punonjësit e OJQ “Nevo Konceptit” do të vazhdojnë punën nga shtëpitë e tyre deri në krijimin e kushteve për rihapjen e zyrës.

Gjatë kësaj periudhe, të gjithë punonjësit mund të kontaktohen përmes e-mail adresave zyrtare apo numrave kontaktues të telefonit.

Me respekt:
Stafi i NVK-së.

Mbahet mbledhja e anëtarëve të Kuvendit dhe të Bordit të NVK-së

Në bazë të Statutit të OJQ-së “Nevo Konvepti”, me datën 5 mars 2020, në selinë e organizatës, është mbajtur mbledhja e anëtarëve të Kuvendit dhe të Bordit të NVK-së, me këtë rend të ditës:

1. Shqyrtimi dhe miratimi i rendit të ditës
2. Rikonfirmimi i anëtarve të Bordit Nevo Koncepti
3. Tarifa e anëtarësimit
4. Të ndryshme

Me propozimin dhe aprovimin unanim, janë rikonfirmuar anëtarët e Bordit të Nevo Koncepti. Nga data 5 mars 2020, OJQ Nevo Koncepti do të ketë tre Anëtarë të Bordit, me këtë përbërje:
– Daut Qylangji , Kryesues i Bordit të NVK-së,
– Antigona Shestan, anëtare dhe
– Islam Elshani, anëtar.

Poashtu, në këtë takim është diskutuar dhe dakorduar edhe për tarifën e anëtarsimit, dhe vendosjen e saj në afatin sa më të shpejtë.

Puna e Asamblesë Komunale të Fëmijëve prezantohet në TV Prizreni

Përfaqësuesit e Asamblesë Komunale të Fëmijëve kanë marrë pjesë në emisionin e TV Prizrenit, ku kanë shpalosur punën e tyre.
Me datë 02.03.2020, përfaqësuesit nga AKF, Elona Muqaj dhe Jashar Misini, kanë qenë pjesë e paraqitjes mediatike për promovimin e të drejtave të fëmijëve.

Në këtë emision Elona dhe Jashari kanë prezantuar punën e AKF-së në Prizren, avokimin e tyre mbi të drejtat e fëmijëve dhe treguan se cilat janë shqetësimet e fëmijëve në shkolla.

Po ashtu theksuan se dhuna psikologjike është aktuale në shkollat e komunës tonë, ku në hulumtimin e realizuar në vitin 2019, ka rezultuar se gjysma e fëmijëve përjetojnë dhunë psikologjike në shkolla, dhe se duhet të ndërmerren masa sa më të shpejta për ta përmirësuar gjendjen ekzistuese.

Thirrje për ofertim publik për mjete dhe pajisje të punës

Ftohen operatorët e interesuar, që për nevojat e projektit REACH II që zbatohet nga OJQ Nevo Koncepti, të paraqesin ofertat e tyre financiare për mjetet dhe pajisjet e punës.

Afati i fundit për aplikim është deri me 6 mars 2020.

Termat e referencës i gjeni duke klikuar mbi këtë link: TOR_Pako Biznesi

Asambleja Komunale e Fëmijëve takon drejtoreshën e Arsimit në Prizren

Anëtarët e Asamblesë Komunale të Fëmijëve të Prizrenit me datë 21.01.2020 kanë takuar drejtoreshën e Arsimit në Komunën e Prizrenit, znj. Xhemile Vezgishi. Me këtë rast është diskutuar rreth respektimit të drejtave të fëmijëve në ambientet shkollore.

Në këtë takim përfaqësuesit e Asamblesë paraqitën problemet e tyre dhe kërkuan përkrahje nga kjo drejtori në mënyrë që të drejtat e fëmijëve të respektohen në nivel të duhur.

Disa nga problemet që u diskutuan ishin: dhuna psikologjike, dhuna fizike, gjuha e urrejtjes, diskriminimi, mohimi i të drejtës së fjalës në shkolla,etj. Drejtoresha para asambleistëve ka paraqitur projektet e reja që janë në plan të realizohen dhe për procedurat që duhen të ndërrmiren për zgjidhjen e një problemi.

Drejtoresha e Arsimit ka shprehur gatishmërinë që takimet e tilla të mbahen më shpesh.

Fëmijët e Asamblesë Komunale udhëheqin emisionin për të drejtat e tyre

Asambleja Komunale e Fëmijëve ka organizuar një emision televiziv lidhur me të drejtat e fëmijëve. Ky emision është realizuar nga anëtarët e Asamblesë Komunale të Fëmijëve, ku mysafire e ftuar në studio ka qenë Mybexhele Zhuri nga Njësia për të Drejtat e Njeriut në Komunën e Prizrenit.

Diskutimi është zhvilluar rreth të drejtave të fëmijëve dhe sa respektohen ato në Komunën e Prizrenit. Krahas kësaj, në emision janë përfshirë edhe disa intervista, të cilat janë realizuar me organet e Komunës së Prizrenit.

Emisionin mund ta shikoni në këtë link: https://www.youtube.com/watch?v=o8LAJp4uOeU&fbclid=IwAR3dUvTsvPi_XKGRCqBFnKuiedIXU13uMUlM3qkBnNr20XVLaVLsi10NJcM

Mbahet trajnimi për shkathtësitë prindërore në mësimnxënien e fëmijëve

Nevo Koncepti ka realizuar trajnimin për shkathtësitë prindërore për nënat nga radhët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian të fshatrave Gelancë, Tërnje dhe Leshan të Suharekës.
Trajnimi është mbajtur në datat 9, 10 dhe 16 dhjetor 2019.

Qëllimi i këtij trajnimi ka qenë shtimi i kujdesit dhe interesimit të prindërve lidhur me shkollimin e fëmijëve të tyre, si dhe aplikimi i praktikave për përkrahje në mësimnxënie dhe bërjen e detyrave. Pjesë e këtij trajnimi kanë qenë edhe mediatorja dhe asistentet, të cilat ndihmojnë në projekt lidhur me fushën e edukimit.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPECT 3, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Suksesi i nxënësve diskutohet me prindërit

Në Suharekë me datën 4 dhjetor 2019 është realizuar takimi me prindërit e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian.

Qëllimi i takimit ka qenë diskutimi me prindërit rreth vijimit të mësimit nga fëmijët e tyre, sikurse edhe suksesi i nxënësve në shkollë. Po ashtu janë shqyrtuar çështjet që ndërlidhen me shtimin e bashkëpunimit në mes të prindërve dhe mësimdhënësve.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPECT 3, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Përmbyllet projekti “Përkrahja e Edukimit të Rregullt të Fëmijëve të Komuniteteve Minoritarë dhe të Riatdhesuar në Prizren dhe Gjakovë”

Në kuadër të projektit “Përkrahja e Edukimit të Rregullt të Fëmijëve të Komuniteteve Minoritarë dhe të Riatdhesuar në Prizren dhe Gjakovë” të premten mbrëma (6.12.2019) është mbajtur takimi përmbyllës i projektit.

Në këtë takim të karakterit mirënjohës për akterët e drejtpërdrejtë, kanë marrë pjesë zyrtarët e të dy komunave partnere të projektit duke përfshirë edhe kryetarin e Komunës së Prizrenit.

Me këtë rast është prezantuar një film i shkurtër dokumentar për projektin në fjalë dhe janë ndarë mirënjohje për akterët e projektit.

Në këtë mënyrë edhe zyrtarisht kanë përfunduar aktivitetet e projektit, që ka filluar së zbatuari me 1 korrik të vitit 2017.

Mbahet tryeza me temën: “Parandalimi i dhunës në baza gjinore dhe dhunës ndaj fëmijëve”

Nevo Koncepti ka realizuar tryezën e parë të diskutimit në kuadër të projektit REACH II.

Kjo tryezë u organizua në kuadër të 16 Ditëve të Aktivizmit kundër Dhunës, me temën: “Parandalimi i dhunës në baza gjinore dhe dhunës ndaj fëmijëve”.

Pjesëmarrës në këtë tryezë ishin zyrtarët nga Drejtoria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në Prizren, Qendra për Punë Sociale, Zyra e Avokatit të Popullit në Prizren, Zyra për Barazi Gjinore, drejtorë të shkollave, organizata rinore dhe të grave si dhe mediat.

Ky aktivitet u realizua në kuadër të projektit REACH II, i cili mbështetet nga fondacioni Karl Kuber Stiftung (KKS) dhe financohet nga Qeveria Gjermane (BMZ).

NVK ndihmon familjet e strehuara në Parkun e Inovacionit dhe Trajnimeve

Stafi i Nevo Konceptit në mënyrë vullnetare kanë ndihmuar familjet e prekura nga tërmeti në Shqipëri, që përkohësisht janë strehuar në Parkun e Inovacionit dhe Trajnimeve në Prizren. Ky aktivitet bamirës është realizuar me 2 dhjetor 2019.

Bashkë me grupin e vullnetarëve në këtë aktivitet ka marrë pjesë edhe një psikologe e angazhuar në projektin Prospect3, për të ofruar shërbime psikologjike për personat e strehuar në këtë Park.

Nevo Koncepti uron 30 vjetorin e Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve

Me 20 nëntor 2019 shënohet 30 vjetori i Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve. Konventa u miratua nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara më 20 nëntor 1989.

Konventa për të Drejtat e Fëmijëve mbron të drejtën e të gjithë fëmijëve kundër diskriminimit, dhunës dhe neglizhencës.

Nevo Koncepti ia uron këtë ditë të gjithë fëmijëve!

“Të drejtat e fëmijëve janë prioriteti ynë dhe gjithmonë do të punojmë për ta përmirësuar gjendjen e të drejtave të fëmijëve në vendin tonë”, tha drejtori ekzekutiv i OJQ Nevo Koncepti, Osman Osmani.

Asambleja Komunale e Fëmijëve mëson për rrjetet sociale dhe mediat

Në kuadër të projektit “Qeverisja e të drejtave të fëmijëve”, i cili implementohet nga Nevo Koncepti dhe mbështetet nga Save the Children/Kosova dhe SIDA, u mbajt trajnimi për Asamblenë Komunale të Fëmijëve.

Në datat 16 dhe 17 Nëntor, përfaqësuesit e AKF-Prizren u trajnuan se si ti përdorin rrjetet sociale dhe mediat në mënyrë të sigurt.

Çështjet të cilat u shtjelluan ishin siguria në rrjetet sociale, lojërat online, shkrimi i lajmeve, identifikimi i rreziqeve, ndikimi i rrjeteve sociale dhe të tjera.

Ky trajnim u realizua nga ekspertja Fatbardhë Kiqina.

Mbahet trajnimi “Edukimi i të Drejtës Shoqërore”

Nevo Koncepti në bashkëpunim me Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) ka realizuar trajnimin “Edukimi i të Drejtës Shoqërore – EDSH”.

Në këtë trajnim morrën pjesë mësimdhënësit dhe tutorët e projektit REACH II, ku përmes tematikave të këtij trajnimi ata patën mundësinë të njoftohen me shumë aktivitete dhe mënyra të realizimit sa më të mirë të mësimit në shkollat ku veprojnë.

Ky aktivitet u realizua në kuadër të projektit REACH II i cili mbështetet nga fondacioni Karl Kyber Stiftung (KKS) dhe financohet nga Qeveria Gjermane (BMZ).

Përfaqësuesja e KKS vizitoi fshatrat ku zbatohet projekti Prospect 3

Zonja Singrid Maurer nga organizata “Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie”(KKS), me datë 13.11.2019, vizitoi fshatrat Gelancë, Tërnje dhe Leshan, në të cilat implementohet projekti PROSPECT 3.

Znj.Singrid vizitoi shkollën në fshatin Leshan “V.P.Shkodrani” dhe klasën në të cilën zhvillohet mësimi plotësues për nxënësit e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe nxënës të tjerë. Pjesë e kësaj vizite ka qenë edhe Drejtori Komunal i Arsimit, z.Remzi Bytyqi.

Bytyqi e Mauer dhe stafin implementues të projektit, diskutuan për gjendjen e arsimit të këtyre komuniteteve.

Po ashtu përfaqësuesja e organizatës “Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie” ka vizituar pesë familje të komunitetit lidhur me gjendjen e tyre socio-ekonomike dhe psikologjike. Gjithashtu në fshatin Gelancë është mbajtur dhe një seancë grupore psiko-sociale me nënat dhe vajzat e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPECT 3, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Mbahet takimi me Kolegjiumin për Edukim të AKK-së

OJQ Nevo Koncepti në bashkëpunim me Asociacionin e Komunave të Kosovës, respektivisht me Kolegjiumin për Edukim, ka mbajtur takimin e fundit të shkëmbimit të përvojave në kuadër të projektit “Përkrahja e fëmijëve të komuniteteve dhe të riatedhesuarve në Komunën e Prizrenit dhe Gjakovës”.

Në takim u diskutua procesi i deritanishëm, me ç’rast u prezantua rrugëtimi i projektit në fjalë nga fillimi deri në përfundim.

Sesion informues për përmbajtjen e Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës

ATRC dhe Save the Children organizuan në Prizren sesionin informues në lidhje me përmbajtjen e Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës. Në këtë takim kanë marrë pjesë Kryetari i Komunës, zyrtarë të Drejtorisë Komunale të Arsimit, zyrtarë të Qendrës për Punë Sociale, zyrtarë policorë, drejtorë shkollash, mediat, si dhe drejtori ekzekutiv dhe anëtarët e OJQ-së Nevo Koncepti.

Ky aktivitet është mbajtur me synim të informimit të publikut të gjerë dhe vendimmarrësit lokal në lidhje me përmbajtjen e Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës.

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka, theksoi se ky ligj ka një rëndësi të veçantë për mbrojtjen e fëmijëve tanë nga të gjitha format e dukurive negative që ndikojnë në sigurinë, shëndetin, edukimin dhe zhvillimin e tyre.

Drejtori Ekzekutiv i OJQ Nevo Koncepti, Osman Osmani foli për rëndësinë e monitorimit të zbatimit të këtij ligji. Ai tha se duhet punuar në preventivë në mënyrë që të parandalohet shkelja e të drejtave të fëmijëve.

Mbahet takimi përmbyllës më institucionet lokale në Komunën e Prizrenit

Është mbajtur takimi përmbyllës me institucionet lokale në Komunën e Prizrenit në kuadër të projektit “Përkrahja e edukimit të rregullt të fëmijëve të komuniteteve dhe të riatedhesuarve në Komunën e Prizrenit dhe të Gjakovës”, që implementohet nga ana e OJQ Nevo Koncepti.

Në këtë takim ishin të pranishëm drejtoresha e DKA-së në Prizren, drejtorët e shkollave ku është implementu projekti, mësimdhënësit e projektit si dhe menaxheri, koordinatori dhe mediatorja e projektit.

Mbahet takimi përmbyllës më institucionet lokale në Komunën e Gjakovës

Është mbajtur takimi përmbyllës me institucionet lokale në Komunën e Gjakovës në kuadër të projektit “Përkrahja e edukimit të rregullt të fëmijëve të komuniteteve dhe të riatedhesuarve në Komunën e Prizrenit dhe të Gjakovës”, që implementohet nga ana e OJQ Nevo Koncepti.

Në këtë takim ishin të pranishëm drejtori i DKA-së në Gjakovë, drejtorët e shkollave ku është implementu projekti, mësimdhënësit e projektit si dhe menaxheri, koordinatori dhe mediatorja e projektit.

Diskutohet roli i institucioneve për mbrojtjen e fëmijëve

U mbajt tryeza e diskutimit “Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe trafikimi dhe roli i institucioneve” organizuar nga Nevo Koncepti në bashkëpunim me Njësinë Komunale për të Drejtat e Njeriut – Prizren.

Në këtë tryezë u diskutua për rolin e institucioneve për mbrojtjen e fëmijëve, ku ishin përfaqësues nga: Qendra për punë sociale, Qendra e Mjekësisë Familjare, Institucioni i Shëndetit Mendor, Qendra Strehimores për Gra dhe Fëmijë, Policia, Mbrojtësit e viktimave, Asambleja Komunale e Fëmijëve dhe Save the Children.

Ndër çështjet më të rëndësishme të cilat ndërlidhen me këtë temë ishin raportimi i shkeljeve, identifikimi i rasteve dhe se nuk ekziston një zyre e veçantë e cila punon specifikisht për mbrojtjen e fëmijve.

Mbi 150 fëmijë mësojnë hapat e parë në tenis

Nevo Koncepti ka realizuar aktivitetin ndërkulturor me karakter sportiv, atë të tenisit.

Në këtë aktivitet kanë marrë pjesë mbi 150 fëmijë të katër shkollave partnere të projektit: Mati Logoreci, Mustafa Bakiu, Lekë Dukagjini dhe Haziz Tola.

Fëmijët u përcollën nga ana e trajneres së licencuar të tenisit, Julinda Elezi, ku përmes sportit të tenisit fëmijët u argëtuan, organizuan gara të ndryshme dhe mësuan hapat e parë të këtij sporti.

Ky aktivitet u realizua në kuadër të projektit REACH II i cili mbështetet nga fondacioni Karl Kuber Stiftung (KKS) dhe financohet nga Qeveria Gjermane (BMZ).

Mbahet ligjërata kundër bullizmit, paragjykimeve dhe stereotipeve

Në kuadër të projektit “Përkrahja e edukimit të rregullt të fëmijëve të komuniteteve dhe të riatdhesuarve në Komunën e Prizrenit dhe Gjakovës” që implementohet nga OJQ Nevo Koncepti, është mbajtur ligjërata kundër Bullizmit, Paragjykimeve dhe Stereotipeve.

Këshilli konsultativ i projektit REACH II mbanë takimin e dytë

Në kuadër të projektit “Riintegrimi i të rikthyerve të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian nga Europa Perëndimore, Komuna e Prizrenit, Kosovë (REACH II)”, u mbajt takimi i dytë i Këshillit konsultativ me pjesëmarrje të gjithë akterëve institucional në nivel lokal si: Drejtoria Komunale e Arsimit, Drejtoria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Zyra e Punësimit, Qendra e Aftësimit Profesional, drejtorë të shkollave fillore të cilat janë partnere të projektit, OJQ-të lokale dhe mediat.

Në këtë takim u diskutua për aktivitetet e këtij projekti deri në muajin tetor, për aktivitetet e ardhshme dhe avancimin e bashkëpunimit të mëtutjeshëm për të arritur rezultate të shumta.

Ky projekt implementohet nga OJQ “Nevo Koncepti”, me mbështetjen e Fondacionit “Karl Kubel Stiftung (KKS)” dhe financimin e Qeverisë së Gjermanisë.

Aktivitet ndërkulturor me nxënësit

Në shkollën fillore të mesme të ulët “Drita” në Gelancë të Suharekës me datën 16 tetor 2019 është mbajtur një aktivitet ndërkulturor me nxënësit.

Pjesëmarrës kanë qenë nxënësit e ciklit të ulët, me ç’rast aktiviteti ka qenë garues dhe relaksues për nxënësit pas përfundimit të mësimit plotësues, që ofrohet në kuadër të këtij projekti.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPECT 3, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

debatin televiziv shqyrtohen arritjet e nxënësve të riatdhesuar

Në kuadër të projektit “Përkrahja e Edukimit të Rregullt të Fëmijëve Minoritar dhe të Riatdhesuar në Komunën e Prizrenit dhe të Gjakovës” është mbajtur TV Debati i 9-të me radhë, në kuadër të cilit mysafirët në studio kanë qenë një nxënës dhe mësimdhënësja e mësimit shtesë.

Mysafirët në studion televizive i janë përgjigjur pyetjeve të moderatorit në lidhje me përparimin që ata personalisht e vërejnë duke krahasuar nivelin dhe gjendjen e nxënësit me të arritur në Kosovë dhe tani pas kalimit të 2 viteve e gjysmë.

radio emision diskutohet për mësimin shtesë

Në kuadër të projektit “Përkrahja e Edukimit të Rregullt të Fëmijëve Minoritar dhe të Riatdhesuar në Komunën e Prizrenit dhe të Gjakovës” është mbajtur radio emisioni i radhës.

Mysafir në këtë emision kanë qenë mësimdhënësja dhe një nxënës, me ç’rast është biseduar për ndryshimet që vërehen tek nxënësit pas vijimit të mësimit shtesë.

Në lidhje me këto ndryshime dhe përparime kanë folur vet nxënësi dhe mësimdhënësja.

 

 

Mbahen takimet me prindërit e nxënësve të riatdhesuar

OJQ “Nevo Koncepti” ka mbajtur takimet e rregullta konsultative me prindërit e nxënësve të riatdhesuar në Komunën e Prizrenit dhe në Komunën e Gjakovës.

Takimet kanë qenë të karakterit informues, për tërë rrjedhën e projektit pasi që kanë qenë takimet e fundit të caktuara sipas planit të projektit.

Në përgjithësi prindërit janë shprehur shumë të kënaqur me përparimin që kanë arritur fëmijët e tyre, duke marrë parasysh nivelin në të cilin kanë qenë pas riatdhesimit.

Këto aktivitete janë realizuar në kuadër të projektit “Përkrahja e Edukimit të Rregullt të Fëmijëve Minoritar dhe të Riatdhesuar në Komunën e Prizrenit dhe të Gjakovës” (CDBE).

Këshilltari për punësim viziton familjet e komunitetit

Këshilltari për punësim i angazhuar në projektin Prospect 3 të Nevo Konceptit me 10 tetor 2019 ka vizituar familjet e komunitetit në Tërnje dhe Leshan të Suharekës.

Qëllimi i këtyre vizitave ka qenë plotësimi i pyetësorëve për krijimin e një databaze të personave, të cilët duhet të regjistrohen në Zyren për Punësim në Suharekë, që më pastaj të njëjtit të mund të vijojnë kurset e aftësimit profesional që ofrohen në Prizren.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPECT 3, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Menaxhimi i stresit diskutohet me gratë e komunitetit në Tërnje

Në fshatin Tërnje me 10 tetor 2019 është mbajtur seanca psiko-sociale me gratë dhe vajzat e komunitetit.

Në këtë takim është diskutuar për stresin dhe ndikimin e tij në shëndetin tonë. Seanca është udhëhequr nga psokologia, Erolina Morina, e cila ka bashkëbiseduar me pjesëmarrëset dhe në të njëjtën kohë ka ofruar këshilla lidhur me menaxhimin e stresit.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPECT 3, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Asambletë Komunale të Fëmijëve të Prizrenit dhe të Gjilanit shkëmbejnë përvojat

Asambleja Komunale e Fëmijëve të Prizrenit organizoi me 3 tetor 2019 takimin e radhës me Asamblenë Komunale të Fëmijëve të Gjilanit.

Ky organizim u realizua në kuadër të projektit “Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve” i cili implementohet nga Nevo Koncepti dhe mbështetet nga Save the Children në Kosovë.

Në këtë takim për shkëmbimin e përvojave fëmijët diskutuan mbi punën dhe aktivitetet të cilat i kanë realizuar në komunat në të cilat veprojnë.

Asambleja Komunale e Fëmijëve në Prizren pret homologët nga Peja

Asambleja Komunale e Fëmijëve në Prizren ka pritur në takim Asamblenë Komunale të Fëmijëve nga Peja.

Me datën 24.09.2019 në kuadër të projektit me Asamblenë Komunale të Fëmijëve në Prizren i cili implementohet nga Nevo Koncepti me mbështetje të Save the Children në Kosovë është organizuar takim i përbashkët në mes të këtyre dy grupeve të fëmijëve.

Në këtë takim u diskutua mbi të arriturat në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve, përfaqësimit të tyre dhe avokimin mbi të drejtat e fëmijëve.

Nevo Koncepti realizon trajnimin 3 ditor për ‘Raportim dhe Vlerësim’

Në kuadër të projektit “Qeverisja e të drejtave të fëmijëve”, i cili implementohet nga Nevo Koncepti me mbështetje të Save the Children në Kosovë, është duke u zbatuar programi i Ngritjes së Kapaciteteve të Organizatës.

Trajnimi ka filluar me datën 25 Shtator 2019 dhe do të zgjas për tre ditë me radhë, ku stafi i Nevo Konceptit do të trajnohet për ti fuqizuar kapacitetet e saj në fushën e raportimit dhe vlerësimit të projekteve.

Shpërndahen 73 pako shkollore për nxënësit e komuniteteve

Shpërndarja e pakove shkollore për nxënësit e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian, është realizuar në dy shkolla të Komunës së Suharekës, respektivisht ShFMU “Drita” në Gelancë dhe ShFMU “Vaso Pashë Shkodrani” në Leshan.

Aktiviteti është realizuar me 23 shtator 2019 dhe në kuadër të tij janë shpërndarë gjithsejtë 73 pako shkollore për nxënësit e shkollave fillore.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPECT 3, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Fëmijët informohen për ndihmën e parë dhe emergjencën

Për nder të shënimit të ditës ndërkombëtare të ndihmës së parë, Nevo Koncepti ka organizuar një aktivitet, ku nëpërmjet ligjëratës, fëmijët janë informuar për gjërat themelore në lidhje me ndihmën e parë dhe emergjencën.

Në këtë aktivitet morën pjesë nxënësit e mësimit shtesë të shkollave partnere të komunës së Prizrenit: ShFMU “Abdyl Frashëri”, “Fadil Hisari”, “Nazim Kokollari” dhe ”Ardhmëria”.

Ligjërata u mbajt në sallën e trajnimeve të QKMF-së në Prizren.

Ky aktivitet u realizua në kuadër të projektit “Përkrahja e Edukimit të Rregullt të Fëmijëve Minoritar dhe të Riatdhesuar në Komunën e Prizrenit dhe të Gjakovës” (CDBE), që zbatohet nga OJQ Nevo Koncepti.

Takime për parandalimin e reagim ndaj braktisjes së shkollimit

Janë mbajtur takime me ekipet e mësimdhënësve për parandalim dhe reagim ndaj braktisjes së shkollimit nga nxënësit. Takimet janë mbajtur, me 12 shtator 2019 në ShFMU “Drita” në Gelancë dhe në Suharekë. Pjesëmarrës kanë qenë prindërit, mësimdhënësit dhe drejtori i shkollës.

Qëllimi i takimeve është raportimi i mungesave të nxënësve me kohë dhe identifikimi i nxënësve me rrezikun potencial për braktisjen e shkollimit.
Takimet me mësimdhënësit organizohen në mënyra periodike mujore, ku bisedohet për rastet të ndryshme si dhe veprimet të cilat ndërmerren për të reaguar me kohë ndaj braktisjes së shkollimit.

Pas takimeve me mësimdhënës dhe marrjes së informatave, është realizuar një vizitë në një familje në fshatin Leshan për të biseduar lidhur me mungesat e fëmijëve.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPECT 3, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Shpërndahen pakot shkollore në 5 lagje të Prizrenit

Organizata joqeveritare Nevo Koncepti ka bërë shpërndarjen e pakove shkollore për fëmijët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian të riatdhesuar nga vendet e Evropës Perëndimore dhe familjeve në nevojë.

Shpërndarja e pakove shkollore është realizuar në pesë lagjet e Prizrenit: Qytmahalla, Jenimahalla, 11 Marsi, Jeta e Re dhe Lakuriqi.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit “Ri-integrimi i të rikthyerve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian nga Evropa Perëndimore në Komunën e Prizrenit, Kosovë – REACH II”.

Shpërndahen pakot shkollore për nxënësit e riatdhesuar

Organizata joqeveritare Nevo Koncepti ka bërë shpërndarjen e pakove shkollore, çanta dhe material didaktik, për nxënësit e riatdhesuar në shkollën “Zef Lush Marku” në Gjakovë dhe “Abdyl Frashëri” në Prizren.

Përveç shpërndarjes në shkolla pakot janë shpërndarë edhe nëpër lagjet rreth shkollave partnere.
Ky ka qenë kontingjenti i tretë dhe i fundit i këtij lloji të përkrahjes së edukimit.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit “Përkrahja e edukimit të rregullt të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe të të riatdhesuarve në komunat Prizren dhe Gjakovë”.

Shpërndahen pakot shkollore për nxënësit e dy qendrave mësimore

Organizata joqeveritare Nevo Koncepti sikurse në vitet e kaluara edhe sivjet ka vazhduar me shpërndarjen e pakove shkollore për nxënësit.

Me fillimin e vitit të ri shkollor 2019/2020, pakot përkatëse janë shpërndarë në dy qendrat mësimore respektivisht në ShFMU “Dy Dëshmoret” në fshatin Piranë dhe në ShFMU “Haziz Tola “në lagjen “Jeta e Re” në Prizren. Përfitues kanë qenë nxënësit e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian sikurse edhe fëmijët e komunitetit shumicë në nevojë.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit “Mbështetja e BE-së për zbatimin e Strategjisë për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian”, EU SIMRAES-II, që zbatohet nga Nevo Koncepti.

Mësim plotësues dhe aktivitete kulturore me nxënësit

Aktivitete të mësimit plotësues dhe ato ndërkulturore janë realizuar me 9 shtator 2019 në Leshan, Tërrne dhe Gelancë të Suharekës, ku kanë qenë të përfshirë fëmijët nga shkollat “Vaso Pashë Shkodrani” dhe “Drita”.

Qëllimi i këtyre aktiviteteve ishte mbajtja e mësimit plotësues për nxënësit e komuniteteve dhe për nxënësit tjerë në nevojë, të cilët kanë ngecje në mësimnxënie. Gjithashtu janë zhvilluar edhe aktivitete të tjera sociale të cilat kanë për qëllim bashkëpunimin në mes nxënësve të komuniteteve dhe nxënësve të tjerë.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPECT 3, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Nata Rome në “Autostrada Biennale”

Bienalja ndërkombëtare e artit bashkëkohor “Autostrada Biennale” ka organizuar Natën Rome si pjesë të konceptit të saj “I këndojmë lumit” (“Singing to the River”). Nata Rome është realizuar në partneritet me OJQ-në Nevo Koncepti.

Kjo natë ka filluar me recitimin e tri poezive të autorit të ndjerë, Kujtim Paçaku, të cilat janë lexuar nga djali i tij, Denuri, në gjuhën rome dhe në gjuhën shqipe.

Programi ka vazhduar me monodramën nga Edis Galushi, ku pjesa nga monodrama “Panta Rhei” tregon rrugëtimin dhe kontributin në shoqëri të këtij komuniteti.

Nata Rome në shtratin e lumit ka vazhduar me performancën muzikore të “Jimmy Band”, anëtarët e të cilit bend vijnë nga Plemetina.

Nevo Koncepti uron fillimin e vitit të ri shkollor

Të dashur nxënës,
Shpresoj dhe besoj se çdo vit shkollor, ashtu edhe ky vit, duhet të jetë një kontribut i çmuar në formimin tuaj, si nxënës, si qytetarë e mbi të gjitha si njerëz. Prandaj angazhohuni dhe mësoni seriozisht. Bëhuni protagonistë të jetës shkollore, duke përcjellë aftësi, pozitivitet, edukatë, bashkëpunim, tolerancë dhe arritje.
Shkolla është një vlerë që do ju vlejë për të gjithë jetën. Përpiquni të punoni fortë, për arritje të suksesshme.
Sukses dhe mbarësi për vitin shkollor 2019/20

Me respekt,
Stafi i NVK

NVK lehtëson regjistrimin e të rinjve në Entin për Punësim

Stafi i Nevo Konceptit ka lehtësuar regjistrimin e të rinjve në Entin për Punësim. Më 2 shtator 2019 në Suharekë, NVK ka zhvilluar aktivitetin për regjistrimin e të rinjve në Entin për Punësim si punëkërkues.

Gjithashtu në këtë ditë është bërë edhe kërkesa tek kompania Agro Kosova me seli në Suharekë për punësimin e të rinjve nga  komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPECT 3, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Sigurohet karroca nga Handikosi për një të moshuar

Në saje të bashkëpunimit të ngushtë me QKMF-në dhe Handikosin në Suharekë është siguruar karroca për një të moshuar, e cila ka pasur nevojë për të.

QKMF-ja paraprakisht ka lëshuar rekomandimin dhe udhëzimin zyrtar për sigurimin urgjent të karrocës, ndërkohë që fal bashkëpunimit më 2 shtator 2019 është arritur të sigurohet karroca nga Handikosi dhe stafi i NVK-së ka bërë bartjen e saj.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPECT 3, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Organizohet aktiviteti ndërkulturor me fëmijët dhe prindërit

Nevo Koncepti ka organizuar aktivitet ndërkulturor me fëmijët dhe prindërit në Prevallë më datën 30 gusht 2019. Të përfshirë në këtë aktivitet kanë qenë nxënësit e shkollave “Drita” në Gelancë dhe “Vaso Pashë Shkodrani” në Leshan. Krahas tyre kanë marrë pjesë edhe tutorët, prindërit dhe psikologu.

Qëllimi i aktivitetit ishte motivimi i fëmijëve të cilët janë regjistuar në klasën e parë si dhe i nxënësve tjerë që tashmë vijojnë mësimet. Po ashtu nxënësit janë nxitur që të jenë pjesë e mësimit plotësues dhe aktiviteteve tjera shtesë të shkollës.

Në këtë aktivitet të pranishëm kanë qenë edhe prindërit e nxënësve, sidomos nënat, të cilat për herë të parë kanë qenë pjesë e aktiviteteve jashtë shkollore së bashku me fëmijët e tyre.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPECT 3, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Nis identifikimi i punëkërkuesve të rinj

Nevo Koncepti ka nisur identifikimin e punëkërkuesve të rinj dhe avokimin për punësimin e tyre në sektorin privat. Në këtë drejtim ka realizuar një aktivitet me 29 gusht 2019, në Suharekë, ku të përfshirë kanë qenë këshilltari për punësim të rinjve dhe pjesëtarët e komuniteteve.

Qëllimi i aktivitetit ishte identifikimi i punëkërkuesve të rinj dhe avokimi për punësimin e tyre, ku pas takimit me menaxheren e një qendre tregtare jemi njoftuar se kjo kompani ka shpallur konkurs dhe është e interesuar që  të pranoj punëtorë edhe nga radhët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPECT 3, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Vendosen anësoret në urën e fshatit Gelancë

Në fshatin Gelancë janë vendosur anësoret në urën që shpie në drejtim të lagjes së banuar nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian.

Avokimi për realizimin e kësaj kërkese të komunitetit është bërë nga viti 2016. Avokimi është bërë nga shumë akterë të përfshirë, si grupi rinor nga Suhareka, Nevo Konvepti dhe përfaqësuesit e partive politike.

Mirëpo rishtazi Komuna e Suharekës, respektivisht Drejtoria e Shërbimeve Publike ka ndërmarrë veprime konkrete për vendosjen e anësoreve, duke përbushur kërkesën e kahershme të komunitetit.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPECT 3, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

radio emision prezantohet puna e qendrave mësimore

Stafi i OJQ Nevo Konceptit ka prezantuar punën e qendrave mësimore gjatë një emisioni të realizuar në Radio Romano Avazo, në Prizren me 26 gusht 2019. Me këtë rast dy koordinatorët e qendrave mësimore, Ymer Korena dhe Sali Jashari, si dhe fascilitatori, Jetmir Thaqi kanë folur për të arriturat e projektit në fjalë.

Fillimisht është biseduar për fillimin e projektit, cakun, stafin dhe oraret e dy qendrave mësimore për ofrimin e mbështetjes logjistike të nxënësve të komunitetit Rom, Ashkali  dhe Egjiptian, sikurse edhe  për ndihmën me detyrat e shtëpisë.

Gjithashtu është biseduar rreth regjistrimit të fëmijëve  në shkolla të mesme të larta, për rezultatet e deri tanishme në qendrat mësimore  dhe për sfidat gjatë implementimit  të projektit .

Ky aktivitet është realizuar në  kuadër të projektit “Mbështetja e BE-së për zbatimin e Strategjisë për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian”, EU SIMRAES-II.

Radio emisionin mund ta shikoni në linkun e mëposhtëm:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2421030821470741&id=1401097606797406

Vazhdon avokimi për regjistrimin e nxënësve në shkollat e mesme

OJQ Nevo Koncepti ka vazhduar avokimin për regjistrimin e nxënësve të komuniteteve në shkollat e mesme. Një aktivitet të tillë e ka realizuar me 23 gusht 2019 në Prizren, ku kanë qenë të përfshirë zyrtarë të DKA-së, drejtorë të shkollave dhe stafi i NVK.

Qëllimi i aktivitetit ishte avokimi për regjistrimin e nxënësve, të cilët nuk janë regjistruar në afatin e dytë. Në bashkëpunim me DKA dhe drejtorë të shkollave është përgatitur lista me emrat e fëmijëve të komuniteteve të cilët do të regjistrohen.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPECT 3, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Njoftim: Thirrje për aplikim për Personat e Riatdhesuar

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS), Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës (APRK) në bashkëpunim me Programin për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNDP), mbështetur nga Ministria e Punëve të Brendshme (MPB), Departamenti për Riintegrimin e Personave të Riatdhesuar (DRPR) shpallin thirrjen e dytë hapur për personat e riatdhesuar për vitin 2019 për dorëzimin e aplikacioneve për hapjen e bizneseve me mbështetje furnizim me mjete/paisje teknike në kuadër të Programit të Vetëpunësimit.

Sektorët ekonomik me prioritet dhe të pranueshëm Aktivitetet e biznesit që do mbështeten, duhet të jenë në njërin nga gjashtë sektorët e mëposhtëm ekonomik, sektorë të përzgjedhur nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (MTI), që kanë potencial më të lartë për rritje ekonomike në Kosovë përkatësisht: a). Përpunimi i ushqimit dhe industria e paketimit, me fokus në përpunimin e mishit; b). TIK; c). Ndërtimtaria; ç). Industria e përpunimit të metalit; d). Industria e tekstilit; dh). Industria e përpunimit të drurit; e). Tjera profile specifike: Floktare/Berber, Auto-Mekanik, Auto-Ngjyrosje, Gomister, AutoLarje.

Data e fundit e dorëzimit të aplikimeve është e Hënë 30 Shtator 2019, në orën 14:00.
Bashkëfinancimi 500.00 € (jo-obligativ)

Kandidatët e kualifikuar dhe pjesëmarrës në Program duhet të janë persona të riatdhesuar të regjistruar si të papunë në Zyrat e Punësimit (ZP) si dhe duhet të kenë të kryer trajnimin “Vetëpunësim” ose “Ndërmarrësi” në Qendrën e Aftësimit Profesional;

Të interesuarit për plotësim të dokumenteve mund të paraqiten në: +383 45 912 501

Aktivitete me nxënësit në Piranë

Aktivitete psiko-sociale dhe të lira janë organizuar me datën 22 gusht 2019 me nxënësit e shkollës fillore të mesme të ulët “Dy Dëshmorët” në Piranë të Prizrenit.

Në këtë aktivitet kanë marrë pjesë nxënës të etnive të ndryshme dhe grup moshave të ndryshme të kësaj shkolle.

Qëllimi i aktivitetit ishte përfshirja e të gjithë fëmijëve të etnive të ndryshme dhe motivimi për pjesëmarrje në aktivitete të tjera në shkollë. Ky aktivitet ka paraparë si qëllim edhe ngritjen e interesimit të fëmijëve nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në shkollë si dhe ndryshimin e qasjes në shkollë.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit “Mbështetja e BE-së për zbatimin e Strategjisë për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian”, EU SIMRAES-II, që zbatohet nga Nevo Koncepti.

Realizohet vizita e rregullt në Tërnje

Stafi i Nevo Konceptit ka vazhduar vizitat e rregullta në komunitet. Një vizitë e tillë është realizuar me 21 gusht 2019 në fshatin Tërnje të Komunës së Suharekës.

Gjatë këtij aktiviteti janë realizuar kontrollet mjekësore të tensionit dhe nivelit të sheqerit. Krahas kësaj është bërë edhe identifikimi i të rinjve me qëllim të regjistrimit të tyre në Entin për punësim.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPECT 3, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Takim nxitës për regjistrim në shkollat e mesme

OJQ Nevo Koncepti ka organizuar takim të përbashkët me prindërit  dhe nxënësit e shkollave fillore të mesme të ulta me datën 20.08.2019 në Prizren.

Gjatë takimit, semimaturantëve u janë shpërndarë  broshurat  në lidhje me regjistrimin e tyre në shkolla të mesme të larta. Pos broshurave  janë dhënë edhe informata shtesë lidhur me afatin e dytë të regjistrimit të nxënësve në shkolla të mesme. Gjatë takimit me nxënësit, ata u njoftuan për drejtimet të cilat ofrohen nga shkollat e mesme të larta dhe mundësitë që kanë për të zgjedhur me vetdëshirë.

Organizimi  është realizuar në kuadër të projektit “Mbështetja e BE-së për zbatimin e Strategjisë për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian”, EU SIMRAES-II, që zbatohet nga Nevo Koncepti.

NK vlerëson bashkëpunimin me institucionet në Suharekë

OJQ Nevo Koncepti me datë 22 korrik 2019 ka zhvilluar një takim me institucionet që veprojnë në Komunën e Suharekës. Pjesëmarrës në këtë takim kanë qenë Drejtoria Komunale e Arsimit, Qendra për Punë Sociale, Qendra e Mjekësisë Familjare, Shefi i Zyrës për Regjistrim Civil, përfaqësues të AMFK-së dhe pjesëmarrës të tjerë kontribuues në projektin PROSPECT +.

Qëllimi i takimit ishte ndarja e rezultateve të përbashkëta, të cilati kemi arriture gjatë periudhës 2015-2018 dhe për t’i falënderuar për kontributin e dhënë, me shpresë që ky bashkëpunim të vazhdojë edhe më tutje.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT 3, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Aktivitete të lira me nxënësit në Piranë

Aktivitete të lira janë organizuar me datën 20 korrik 2019 me nxënësit e shkollës fillore të mesme të ulët “Dy Dëshmorët” në Piranë të Prizrenit.

Në këtë aktivitet kanë marrë pjesë fëmijët e etnive të ndryshme të kësaj shkolle.

Qëllimi i aktivitetit ishte përfshirja e të gjithë fëmijëve dhe motivimi për pjesëmarrje në aktivitete të tjera në shkollë. Ky aktivitet ka paraparë si qëllim edhe ngritjen e interesimit të fëmijëve nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në shkollë.

Këto aktivitete janë realizuar në kuadër të projektit “Mbështetja e BE-së për zbatimin e Strategjisë për komunitetet Rom, Ashkali dhe  Egjiptian”, EU SIMRAES-II, që zbatohet nga Nevo Koncepti.

 

 

Vizitat e rregullta në komunitet dhe ofrimi i shërbimeve shëndetësore

Në fshatrat Leshan dhe Tërrne të Komunës së Suharekës me datë 16 korrik 2019 janë realizuar vizitat e rregullta në komunitet si dhe është bërë ofrimi i shërbimeve shëndetësore.

Të përfshirë në këtë aktivitet kanë qenë stafi profesionist, psikologja, këshilltari për punësim dhe  komunitetet.

Qëllimi i aktivitetit ka qenë ofrimi i shërbimeve shëndetësore, si: matja e  tensionit dhe diabetit për të moshuarit dhe personat në  nevojë. Gjithashtu edhe identifikimi i të rinjve të cilët kanë përfunduar aftësime profesionale nga QRAP.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT 3, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Asambleja e Fëmijëve të Prizrenit vizitoi Asamblenë e Fëmijëve në Ferizaj

Asambleja Komunale e Fëmijëve të Prizrenit ka realizuar vizitë në Asamblenë Komunale të Fëmijëve në Ferizaj, me datën 10 korrik 2019.

Në këtë takim fëmijët treguan përvojat e tyre lidhur me punën si asambleistë në komunat përkatëse, sfidat dhe sukseset të cilat i kanë arritur gjatë funksionimit të tyre si një organ, i cili vepron për ti mbrojtur të drejtat e fëmijëve.

Asambleistët nga Komuna e Prizrenit njashtu u takuan me Drejtorin e Arsimit të Komunës së Ferizajt, i cili tregoi punën e kësaj drejtorie lidhur me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.

Çështjet të cilat u diskutuan ishin hulumtimi i cili po realizohet nga ana e AKF-Prizren, si të adresohen rastet e shkeljes së të drejtave të fëmijëve, identifikimi i problemeve me të cilat bashkëmoshatarët e tyre ballafaqohen dhe pika të tjera të cilat kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijëve.

Prizren është organizuar kampi veror 2019 për fëmijët

Në Prizren është organizuar kampi veror 2019 për nxënësit. Ky aktivitet është realizuar nga data 8 korrik 2019 deri me 12 korrik 2019.

Të përfshirë në kampin veror kanë qenë fëmijët nga Komuna e Prizrenit dhe ajo e Suharekës. Gjithsejtë kanë qenë 110 pjesëmarrës në kampin veror 2019.

Kampi është organizuar për kategori të ndryshme të fëmijëve të cenueshëm duke synuar të promovojë dhe mbështesë mirëqenien e tyre përmes aktiviteteve psiko-sociale dhe rekreative, të cilat janë  realizuar nëpërmjet lojërave nga organizatat partnere.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit “Rrjeti i sigurt për mbrojtjen e fëmijëve – Faza III” i cili mbështetet nga fondacioni “Terre des hommes” dhe implementohet nga OJQ “Durmish Aslano” në partneritet me OJQ-në Nevo Koncepti. Në Kampin Veror pjesëmarrës kanë qenë edhe fëmijët nga Komuna e Suharekës të shkollave “Drita” në Gelancë dhe “Vaso Pashë Shkodrani” në Leshan nga projekti PROSPECT 3.

Lehtësohet regjistrimi i fëmijëve në zyrën e gjendjes civile

Është realizuar regjistrimi i fëmijëve në zyrën e gjendjes civile, si raste të regjistrimit të mëvonshëm. Rastet e tilla sanksionohen në bazë të ligjit dhe për mos regjistrimin me kohë prindërit detyrohen të paguajnë dënimin nga 25-50 euro për vonesë.

Mirëpo në bashkëpunim me Zyrën e komuniteteve dhe kthim dhe Zyrën e gjendjes civile në Komunën e Prizrenit familjet e komuniteteve janë liruar nga pagesa dhe fëmijët janë regjistruar.
Regjistrimet janë bërë me 2 dhe 3 korrik 2019.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPECT 3, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Publikohet udhëzuesi “Të drejtat sociale të grupeve të cenueshme me vështirësi në qasje në shërbimet publike”

Udhëzuesi “Të drejtat sociale të grupeve të cenueshme me vështirësi në qasje në shërbimet publike” është dokument i hartuar nga anëtarët e Grupit Punues të projektit SoRi.

Udhëzuesi i  përmban të gjitha pikat kryesore që kanë të bëjnë me grupet e cenueshme: përkufizimin, e drejta e mosdiskriminimit dhe mbrojtja me instrumentet vendore e ndërkombëtare, procedurat e përkrahjes financiare familjeve dhe individëve në nevojë në skemën e ndihmës sociale, procesin e ankesave në shkallën e parë dhe të dytë lidhur me ndihmat e skemës sociale dhe të shërbimeve sociale e familjare si dhe rolet e Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale, Drejtorisë dhe institucioneve tjera relevante.

Udhëzuesi ka kaluar si propozim nga asambleistët në seancën e datës 28.03.2019 dhe është propozuar të bëhet ndryshimi i disa neneve në Rregulloren për taksa, tarifa, ngarkesa dhe gjoba nga shërbimet dhe veprimtaritë komunale, për përjashtim nga pagesa të këtyre grupeve nga taksat administrative, shërbimet shëndetësore primare dhe arsimore. Tani pritet angazhimi i mëtejmë i tyre për aprovimin e tij në seancat e radhës.

Udhëzuesi është një dokument shumë i rëndësishëm për Komunën e Prizrenit, pasi do të mund të ndikojë në përmirësimin e jetesës së vështirë socio-ekonomike të grupeve të cenueshme.

Hartimi i Udhëzuesit ështe realizuar në kuadër të projektit “Përfshirja sociale e grupeve të margjinalizuara në Komunën e Prizrenit”, i cili mbështetet nga Qeveria Gjermane përmes  Agjencionit Gjerman për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Udhëzuesin mund ta lexoni duke klikuar në linkun mëposhtë:

Udhezuesi ‘Te drejtat sociale’ ne 5 gjuhe

 

Nxënësit e Gjakovës marrin pjesë në aktivitetin ndërkulturor

Për nder të ditës së ambientit, Nevo Koncepti, organizoi aktivitet ndërkulturor me nxënësit  e riatdhesuar dhe nxënësit të tjerë që ndjekin mësimet shtesë. Aktiviteti është mbajtur me 28 qershor 2019 në Shkukëz  të Gjakovës dhe në këtë kanë marrë pjesë nxënësit e ciklit të ulët, përkatësisht të klasave 1-5. Nxënësit pjesëmarrës kanë ardhur nga shkollat ku implementohet projekti CDBE si “Emin Duraku”, “Zef Lush Marku” dhe “Haxhi Hoti” nga Komuna e Gjakovës.

Në këtë ditë me nxënësit janë zhvilluar aktivitete psiko-sociale dhe aktivitete të lira.

Aktiviteti është realizuar në kuadër të projektit ’’Përkrahja e edukimit të  rregullt të fëmijëve minoritar dhe të riatdhesuar në komunën e Prizrenit dhe të Gjakovës’’ CDBE, që përkrahet nga Qeveria Gjermane nëpërmes Geselschaft fur International Zusamenarbeit (GIZ).

Shpërndahet Udhëzuesi për të drejtat sociale të grupeve të cenueshme

Gjatë javës së fundit të muajit qershor është bërë shpërndarja e Udhëzuesit “Të drejtat sociale të grupeve të cenueshme me vështirësi në qasje në shërbime publike”.

Udhëzuesi është shpërndarë në të gjitha drejtoritë e Komunës së Prizrenit si dhe institucionet tjera ofruese të shërbimeve sociale.

Udhëzuesi është një dokument shumë i rëndësishëm për Komunën e Prizrenit, i cili është hartuar nga anëtarët e grupit punues në kuadër të projektit SoRi, pasi do ti ndihmojë grupet e cenueshme, të cilat në udhëzues konsiderohen ato grupe të cilat janë në gjendje të vështirë socioekonomike por nuk i plotësojnë kriteret për përfitim të asistencës sociale.

Projekti “Përfshirja sociale e grupeve të margjinalizuara në Komunën e Prizrenit” (SoRi) si qëllim të përgjithshëm ka ofrimin e mbështetjes sociale për grupet e margjinalizuara në shërbimet institucionale dhe përmirësimin e qasjes së tyre me anë të ndërmjetësimit në shërbimet sociale, shëndetësore dhe arsimore. Projekti mbështetet nga Organizata Gjermane GIZ, ndërsa përkrahet financiarisht nga BMZ-ja respektivisht nga Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim.

Mbahet tryeza e diskutimit me temën “Trajtimi i fëmijëve në raste të dhunës dhe abuzimit”

OJQ “Nevo Koncepti” në bashkëpunim me Drejtorinë e Administratës së Komunës së Prizrenit përkatësisht Njësinë për të Drejtat e Njeriut ka organizuar tryezën e diskutimit me temën “Trajtimi i fëmijëve në raste të dhunës dhe abuzimit”.

Pjesëmarrës në këtë tryezë ishin akterët nga institucionet e ndryshme si Mbrojtësit e Viktimave, Qendra për Punë Sociale, Policia e Kosovës, Shëndeti Mendor, Njësia për të Drejtat e Njeriut, si dhe organizatat joqeveritare.

Në kuadër të diskutimeve akterët rekomanduan shtimin e bashkëpunimit me qëllim të përmirësimit të gjendjes aktuale sikurse edhe ndërmarrjen e veprimeve në formë ligjëratash e aktivitetesh të ngjashme në shkolla lidhur me këtë temë.

Tryeza e diskutimit është mbajtur në kuadër të projektit me Asamblenë e Fëmijëve, i cili zbatohet nga OJQ “Nevo Koncepti” në partneritet me Save the Children International në Kosovë.

Fillojnë përgatitjet për organizimin e kampit veror për fëmijë

OJQ “Nevo Koncepti” dhe OJQ “Durmish Asllano” janë duke u përgatitur për organizimin e kampit veror 2019. Për këtë qëllim është realizuar trajnimi për animator nga organizata “Terre des Hommes” në Prishtinë.
Pjesëmarrës në këtë kamp do të jenë 100 fëmijë nga mosha 6 deri 12 vjeç.

Kampi veror parashihet të jetë pesë ditor dhe do të fillojë nga data 08.07.2019 deri me 12.07.2019.
Aktivitetet në kuadër të kampit fillojnë nga ora 10:00 dhe zgjasin deri në ora 14:00.

Projekti mbështetet financiarisht nga Terre des Hommes.
Durmish Asllano dhe Nevo Koncepti edhe vitin e kaluar kanë organizuar kampin veror për fëmijë.

Mbahet trajnimi për ngritje të kapaciteteve të stafit të organizatës

Nevo Koncepti ka realizuar trajnimin për ngritje të kapaciteteve të stafit të organizatës i cili u mbajt në datat 20, 21 dhe 24 qershor. Trajnimi është udhëhequr nga eksperti, Arben Shala.

Stafi i Nevo Konceptit ka përfituar nga trajnimi për ngritje të kapaciteteve në kuadër të projektit “Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve”. Temat të cilat u shtjelluan gjatë ditëve të trajnimit ishin: Monitorimi dhe Aftësitë Menaxheriale.

Gjatë këtij trajnimi stafi ka arritur të fitojë njohuri dhe po ashtu të punojë në zhvillimin e atyre aktuale.

Projekti “Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve” zbatohet nga Nevo Koncepti në partneritet me Save the Children International në Kosovë dhe mbështetet nga Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar.

Aktivitete të lira me nxënësit në Piranë

Aktivitete të lira janë organizuar me datën 22 qershor 2019 me nxënësit e shkollës fillore të mesme të ulët “Dy Dëshmorët” në Piranë të Prizrenit.

Aktivitetet ndërkulturore të lira janë realizuar në qendrën mësimore në ndërtesën e shkollës, ku qëllimi ka qenë përfshirja e fëmijëve nga etni të ndryshme, motivimi i tyre për shoqërim me bashkëmoshatarët në aspektin e të mësuarit dhe vetëdijesimit për nevojën e shkollimit, si dhe ndikimin në parandalimin e braktisjes së shkollës.

Këto aktivitete janë realizuar në kuadër të projektit “Mbështetja e BE-së për zbatimin e Strategjisë për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian”, EU SIMRAES-II, që zbatohet nga Nevo Koncepti.

Fëmijët marrin pjesë në karnevalin në Suharekë

Nxënësit dhe tutorët e shkollave “Drita” dhe “Vaso Pashë Shkodrani” kanë marrë pjesë në karnevalin në Suharekë të organizuar me 22 qershor 2019 nga Golden Eagle.

Kjo është hera e dytë që grupet e nxënësve nga këto shkolla marrin pjesë në këtë karneval. Ata kanë përcjellë aktivitetet kulturore nga qendra deri në sallën e sportit.

Pjesëmarrja në këtë aktivitet është mundësuar në saje të projektit PROSPECT 3, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e  Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Mbahet trajnimi tre ditor me tutorë

Në kuadër të projektit “Riintegrimi i të rikthyerve të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian nga Europa Perëndimore në Komunën e Prizrenit, Kosovë – REACH II” u mbajt trajnimi tre ditor me tutorë të angazhuar të këtij projekti. Ky trajnim u organizua me të qëllim ngritjes së kapaciteteve mbi temën e Komunikimit dhe formave të tij.

Në këtë trajnim, tutorët përmes trajnerit Denis Galushi u njoftuan thellësisht dhe në mënyrë profesionale se çka është komunikimi, si përdoret ai dhe sa i rëndësishëm është ai në punën e tyre si tutorë në shkollat përkatëse.

Ky aktivitet gjithashtu kontribuoi në shoqërimin dhe njohjen e tutorëve në mes vete, diskutime, aktivitete të ndryshme dhe shoqërim.

Ligjëratë në natyrë dhe aktivitete të lira

OJQ “Nevo Koncepti” në kuadër të projektit “Përkrahja e Edukimit të Rregullt të Fëmijëve Minoritar dhe të Riatdhesuar në Komunën e Prizrenit dhe të Gjakovës” (CDBE) për nder të ditës së mjedisit, me 15 qershor 2019 organizoi ligjëratë në natyrë dhe aktivitete të lira.

Në këtë aktivitet morën pjesë nxënësit e mësimit shtesë të shkollave partnere të komunës së Prizrenit: ShFMU “Abdyl Frashëri”, “Fadil Hisari”, “Nazim Kokollari”,”Ardhmëria” dhe të Komunës së Gjakovës: ShFMU “Emin Duraku”,”Zef Lush Marku”, “Yll Morina” dhe “Haxhi Hoti”.

Vazhdon fushata për regjistrimin e fëmijëve në shkolla

Në fshatin Gelancë të Suharekës, me 14 qershor 2019 ka vazhduar fushata për regjistrimin e fëmijëve në shkolla.

Të përfshirë në këtë aktivitet kanë qenë stafi, nxënësit e shkollave të mesme dhe fëmijët.

Qëllimi i aktivitetit ishte vazhdimi i identifikimit të fëmijëve për regjistrim në edukimin parafillor dhe në klasën e parë, si dhe motivimi i semimaturantëve për tu regjistruar në shkolla të mesme.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPECT 3, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Kremtohet “Festa e Abetares” në Piranë

Në shkollën fillore të mesme të ulët “Dy Dëshmorët” në Piranë të Prizrenit më 13 qershor 2019, me aktivitete të ndryshme është kremtuar Festa e Abetares. Pos nxënësve kanë marrë pjesë edhe mësimdhënësit, prindërit, fascilitatorët, tutorët, etj.

Fëmijët e klasës së parë të kësaj shkolle kanë festuar mësimin e shkronjave të alfabetit, përmes këngëve, valleve dhe pikave të ndryshme të përgatitura. Në këtë program kanë paraqitur edhe njohuritë e fituara gjatë këtij viti shkollor.

Ky aktivitet është realizuar në bashkëpunim me shkollën, në kuadër të projektit që zbatohet nga Nevo Koncepti “Mbështetja e BE-së për zbatimin e Strategjisë për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian” – EU SIMRAES-II.

Takim informues me këshillat e nxënësve të dy shkollave

Me datën 11 qershor 2019, në kuadër të projektit “Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve” është mbajtur një takim informues me këshillin e nxënësve nga ShFMU “Fadil Hisari” dhe ShFMU “Haziz Tola”.

Për nxënësit janë shpërndarë broshura për promovimin e të drejtave të fëmijëve dhe më tutje u diskutua për problemet dhe çështjet me të cilat ata dhe bashkëmoshatarët e tyre përballen në përditshmëri.

Fëmijët ngritën bullizmin si një ndër problemet me të cilin ata përballen dhe e konsiderojnë shqetësues. Çështjet e tjera të ngritura janë adresuar te drejtorët e shkollave në fjale si dhe do të adresohen edhe tek institucionet përgjegjëse nëpërmjet Asamblesë Komunale të Fëmijëve.

Takim mujor vetëdijesues me gra dhe vajza te reja të lagjeve

Me datë 11 qershor 2019 është mbajtur takimi mujor vetëdijesues me banorët e lagjeve, kryesisht me gra dhe vajza të reja të lagjeve “Jeta e Re” dhe “Arbanë”.

Në këtë takim është mbajtur ligjërata ‘Kujdesi shëndetësor, sëmundjet kancerogjene, parandalimi dhe zbulimi i hershëm’ me fasilitator Nexhip Berishën dhe ‘Ndikimi i dhunës dhe stresit në shëndetin e familjes dhe paraqitjen e sëmundjeve të ndryshme’ nga fasilitatori Muhamed Shala.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit SoRi “Përfshirja sociale e grupeve të margjinalizuara në Komunën e Prizrenit” që zbatohet nga Nevo Koncepti, i cili mbështetet nga Qeveria Gjermane përmes Agjencionit Gjerman për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Realizohet punëtoria me filma dokumentarë

Në Suharekë, me datën 10 qershor 2019 është realizuar punëtoria me filma dokumentarë. Në këtë aktivitet kanë marrë pjesë zyrtarë të DKA-së, mësimdhënës të shkollave “Drita” në Gelancë dhe “Vaso Pashë Shkodrani” në Leshan, si dhe studentët dhe tutorët.

Kjo punëtori u organizua në bashkëpunim me rrjetin KRAEYN, ku u shfaqën dy filma dokumentarë me temat sociale të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian.

Pas shfaqjes së filmave kishte diskutime rreth temës së filmave dokumentarë. Njëra nga qëllimet e kësaj punëtorie ishte mësimi nga përvojat e të tjerëve, si dhe shkëmbimi i përvojave mes anëtarëve të rrjetit, mësimdhënësve dhe studentëve.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPECT 3, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Aktiviteti ndërkulturor dhe mësimi plotësues me fëmijët

Në Shkollën Fillore të Mesme të Ulët “Dy Dëshmorët” në Piranë të Prizrenit, më 10 Qershor 2019, është realizuar aktiviteti ndërkulturor dhe mësimi plotësues me fëmijët e të gjitha etnive.

Qëllimi i aktivitetit ishte ndihma në detyrat e shtëpisë dhe rritja e bashkëpunimit në mes fëmijëve nga komuniteti pakicë dhe atyre shumicë.

Këto aktivitete, janë realizuar në Qendrën mësimore me bazë në shkollë, në kuadër të projektit që zbatohet nga Nevo Koncepti respektivisht Mbështetja e BE-së për zbatimin e Strategjisë për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian – EU SIMRAES-II.

Shënohet Dita e shkollës “Vaso Pashë Shkodrani”

Për nder të shënimit të Ditës së shkollës “Vaso Pashë Shkodrani” në Leshan dhe Tërnje të Suharekës me 7 qershor 2019 janë organizuar aktivitete të ndryshme. Pjesëmarrës në këto aktivitete kanë qenë nxënësit e shkollës dhe komunitetet tjera.

Qëllimi i këtyre aktiviteteve ka qenë bashkëpunimi, promovimi dhe pjesëmarrja e nxënësve të të gjitha komuniteteve në festën e shkollës.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPECT 3, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

 

Nevo Koncepti dhe Komuna e Prizrenit nënshkruan memorandum bashkëpunimi

OJQ “Nevo Koncepti”, në kudër të fazës së dytë të projektit “Riintegrimi i të rikthyerve të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian nga Europa Perëndimore në Komunën e Prizrenit, Kosovë (REACH II)”, nënshkroi memorandum bashkëpunimi me Komunën e Prizrenit.

Përmes këtij memorandumi, Nevo Koncepti dhe Komuna e Prizrenit zotohen për bashkëpunim përgjatë viteve të implementimit të projektit, specifikisht në fushën e arsimit dhe punësimit.

Komuna e Prizrenit ka shprehur gatishmëri që të ofrojë mbështetje për aktivitete të ndryshme, të cilat do të ndihmojnë rrugëtimin e projektit si dhe integrimin e personave të rikthyer të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian.

Suharekë festohet 1 qershori – Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve

Në Suharekë, me përfshirjen e nxënësve nga shkollat “Drita” në Gelancë dhe “Vaso Pashë Shkodrani” në Leshan dhe paralelja në Tërnje është festuar 1 qershori – Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve.

Aktiviteti është organizuar në Komunën e Suharekës, ku Zyrtari për gjithpërfshirje, Ukë Thaqi ka folur për rëndësinë e kësaj dite, sikurse edhe Drejtori i Arsimit, Remzi Bytyqi.

Më pas aktiviteti ka vazhduar me shpërndarje të lëngjeve falas për fëmijët, të cilat lëngje janë dhuruar nga kompania Golden Eagle.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPECT 3, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Mbahet ligjërata kundër duhanpirjes

Në Ditën Botërore kundër Duhanit, në Suharekë, është mbajtur një ligjëratë kundër duhanpirjes. Mjekë nga QKMF, kanë ligjëruar kundër kësaj dukurie e cila e dëmton rëndë shëndetin e njeriut.

Në këtë ligjëratë kanë marrë pjesë nxënësit e shkollave të mesme, në mesin e të cilëve kanë qenë edhe nxënësit e ShFMU “Drita” nga fshati Gelancë. Më pastaj, pjesëmarrësit e ligjeratës, kanë shkuar në sheshin e qytetit “Fadil Vata”, për të shpërndarë broshura për qytetarët kalimtarë të rastit, për t’i informuar lidhur me rreziqet që shkakton duhani.

Qëllimi i aktivitetit ishte ndërgjegjësimi i qytetarëve kundër pirjes së duhanit. Aktiviteti është realizuar në bashkëpunim me Drejtorinë e Rinisë si dhe Drejtorinë e Shëndetësisë.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPECT III, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

shkollën e Piranës shënohet 1 qershori – Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve

Në shkollën fillore të mesme të ulët “Dy Dëshmorët” në Piranë të Prizrenit është shënuar 1 qershori – Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve me aktivitete të ndryshme. Pos nxënësve kanë marrë pjesë edhe mësimdhënësit, prindërit, fascilitatorët, tutorët, etj.

Qëllimi i këtyre aktiviteteve ka qenë sensibilizimi për parandalimin e dhunës dhe abuzimit ndaj fëmijëve.

Fillimisht është mbajtur një program kulturor-artistik, ku fëmijët kanë ngritur zërin për të drejtat e tyre. Me këtë rast ata shfaqën disa pika, si: recitime, poezi, ese të ndryshme kushtuar të drejtave të tyre, derisa protesta e tyre bëhej përmes zhvillimit të lojërave të ndryshme.

Gjithashtu është mbajtur ligjëratë me qëllim të rritjes së vëmendjes në drejtim të mirëqenies së tyre.

Ky aktivitet është realizuar në bashkëpunim me shkollën dhe në kuadër të projektit që zbatohet nga Nevo Koncepti “Mbështetja e BE-së për zbatimin e Strategjisë për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian” – EU SIMRAES-II.

Konkurs për pozitën e psikologes dhe të këshilltarit për punësim

Nevo Koncepti shpall konkurs për pozitën e psikologes dhe të këshilltarit për punësim.

Afati për aplikim është nga 31.05.2019 deri me 07.06.2019.

Më poshtë i gjeni termat e referencës (detyrat dhe përgjegjësitë) për pozitën e psikologes dhe të këshilltarit për punësim.

ToR Psychologist

ToR employment Consultant

Asambleja Komunale e Fëmijëve shënon 1 qershorin – Ditën e Fëmijëve

Asambleja Komunale e Fëmijëve në bashkëpunim me Komunën e Prizrenit kanë shënuar 1 qeshorin – Ditën e Fëmijëve, në aktivitetin e mbajtur me datën 31 maj 2019.

Në këtë aktivitet morën pjesë shkolla të ndryshme nga komuna e Prizrenit, duke prezentuar pika si vallëzim, pjesë teatrale, recital, poezi dhe ese.

Fëmijët kishin mundësinë që bashkërisht të festojnë, ti shprehin kërkesat dhe brengat e tyre në prani të vendimmarrësve siç ishin Kryetari i Komunës, Mytaher Haskuka, Drejtori i Administratës, Osman Hajdari dhe përfaqësuesve të tjerë nga Komuna e Prizrenit.

Ju urojmë ditën e fëmijëve të gjithë fëmijëve të botës!

Asambleja e Fëmijëve dhe Nevo Koncepti do të vazhdojnë gjithnjë të punojnë për ta përmirësuar gjendjen e fëmijëve dhe për ti avancuar ata.

Ligjërata kundër pirjes së duhanit në 8 shkolla të Prizrenit dhe Gjakovës

Me qëllim të shënimit të ditës ndërkombëtare kundër duhanit, me 30 maj 2019, janë mbajtur 8 ligjërata në shkollat “Abdyl Frashëri”, “Fadil Hisari”, “Nazim Kokollari – Budakova” dhe “Ardhmëria” të Komunës së Prizrenit dhe shkollat “Zef Lush Marku”, “Emin Duraku”, “Yll Morina” dhe “Haxhi Hoti” të Komunës së Gjakovës, ku është diskutuar përkitazi me këtë temë.

Në ligjërata nxënësit e klasave të ciklit të lartë janë njoftuar për dëmet që shkakton ky ves i keq e që është mjaft i përhapur në shoqërinë tonë. Ligjërata ka qenë e llojit të prezantimit, me pyetje dhe përgjigjje ndërvepruese nga ana e nxënësve, duke pasuar me një test në fund të ligjëratës.

Aktiviteti është realizuar në kuadër të projektit “Përkrahja e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe të Riatdhesuarve në Komunën e Prizrenit dhe Gjakovës”

Shpërndarja e barnave falas në tri fshatra të Suharekës

Në fshatrat Leshan, Gelancë dhe Tërrnje me datën 29 maj 2019 janë shpërndarë barna falas, që janë siguruar nga barnatorja e qytetit të Suharekës.

Aktiviteti vjen si vazhdimësi e realizimit të vizitave të rregullta shëndetësore, me ç’rast janë përshkruar barnat nga mjeku i terrenit, të cilat me pas janë siguruar nga QKMF-ja dhe barnatorja e qytetit, kështu që të gjitha barnat nga lista esenciale janë shpërndarë te komuniteti.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPECT III, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Takim me zyrtarët e DKA-së dhe vizita në lagjet e komuniteteve

Në Komunën e Suharekës me datën 29 maj 2019 është mbajtur takimi me zyrtarët e Drejtorisë Arsimit.

Qëllimi i takimit, zyrtarin për gjithëpërfshirje z.Ukë Thaqi ishte njoftimi i DKA-së për fillimin e fushatës për regjistrimin e fëmijëve në edukimin parafillor, klasën e parë si dhe regjistrimin e nxënësve në shkolla të mesme.

Gjithashtu janë vizituar edhe lagjet e komuniteteve, ku janë shpërndarë broshurat informuese, për regjistrimin e fëmijëve në shkolla.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPECT III, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Prindërit njoftohen për fillimin e fushatës së regjistrimit të fëmijëve në shkolla

Në Suharekë me datën 29 maj 2019 është mbajtur takimi me prindërit e komuniteteve si dhe personat e riatdhesuar nga vendet e Evropës.

Qëllimi i aktivitetit ishte njoftimi i prindërve për fillimin e fushatës së regjistrimit të fëmijëve në edukimin parafillor dhe në klasën e parë. Gjithashtu është biseduar edhe për nxënësit, të cilët këtë vit përfundojnë shkollimin fillor dhe duhet të regjistrohen në shkollat e mesme.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPECT III, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Nxënësit përgatiten për shënimin e 1 qershorit – Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve

Në Shkollën Fillore të Mesme të Ulët “Vaso Pashë Shkodrani” me 29 maj 2019, nxënësit kanë filluar përgatitjet për shënimin e 1 qershorit – Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve.

Në këtë aktivitet kanë marrë pjesë fëmijët e etnive të ndryshme të kësaj shkolle.

Për nder të 1 qershorit janë përgatitur aktivitete të ndryshme, që do të realizohen në bashkëpunim me Drejtorinë e Arsimit të Komunës së Suharekës.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT III, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Diskutohet bashkëpunimi me përgjegjësen e imunizimit

Në fshatin Gjinoc të Komunës së Suharekës më 28 maj 2019 është realizuar takimi me përgjegjësen e imunizimit. Me këtë rast është diskutuar bashkëpunimi i dyanshëm, lidhur me shpërndarjen e ftesave te komuniteti për imunizim (vaksinim) nga ana e stafit të projektit “Prospekt III” si dhe organizimi i imunizimit mobil në terren nga ana e stafit shëndetësor të QKMF-së.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT III, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Takim me shefin e barnatores së QKMF-së në Suharekë

Në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Suharekë me 27 maj 2019 është realizuar takimi me shefin e barnatores së këtij institucioni.

Pas vizitave të realizuara nga punonjësit shëndetësor të QKMF-së dhe përshkrimi i barnave për të moshuarit dhe rastet në nevojë, barnat e listës esenciale nga barnatorja e qytetit u janë shpërndarë komunitetit. Kjo është realizuar në bashkëpunim me Drejtorin e QKMF-së, Sali Bytyqin.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT III, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Takim me zyrtarin për kthim në Komunën e Suharekës

Më 24 maj 2019, është realizuar takimi me zyrtarin për kthim në Komunën e Suharekës, ku prezentë ka qenë edhe familja që është kthyer nga Gjermania.

Familja e kthyer është 4 anëtare, me dy fëmijë, ku fëmija nuk është i regjistruar në Kosovë ndërsa të rriturit nuk kanë dokumente identifikimit. Së bashku me kryefamiljarin e kthyer ka angazhime për kompletimin e dokumenteve të identifikimit dhe të gjitha procedurave të tjera.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Vizitat e rregullta në komunitet për matjen e tensionit dhe sheqerit në gjak

Në fshatin Leshan të Suharekës, me datën 24 maj 2019, janë realizuar vizitat e rregullta në komunitet për matjen e tensionit dhe sheqerit në gjak.

Qëllimi i aktivitetit ishte zbatimi i vizitave shtëpiake për komunitetin dhe të moshuarit, të cilët nuk arrijnë ti marrin shërbimet në QKMF. Vizitat janë bërë shtëpi në shtëpi nga infermierja e QKMF-së dhe janë ofruar shërbimet për matjen e tensionit dhe sheqerit në gjak.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Bashkëmoshatarët ndihmojnë në kryerjen e detyrave të shtëpisë

Në fshatin Leshan të Suharekës, në shkollën “Vaso Pashë Shkodrani” bashkëmoshatarët vazhdojnë të ndihmojnë bashkëmoshatarët në kryerjen e detyrave të shtëpisë. Këto aktivitete realizohen tri herë në javë nga një orë e gjysmë, ku të angazhuar në programin e detyrave të shtëpisë janë edhe tutorët.

Qëllimi i këtij aktiviteti të mbajtur me 23 maj 2019 është që bashkëmoshatarët të lehtësojnë kryerjen e detyrave të shtëpisë.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë

Shënohet Dita e Diversitetit Kulturor

Dita e Diversitetit Kulturor është shënuar në shkollën fillore të mesme të ulët “Ibrahim Fehmiu” në Arbanë të Prizrenit.

Për nxënësit e kësaj shkolle është performuar shfaqja teatrale me moton “Të gjithë jemi të barabartë”, e përgatitur nga grupi i të rinjve të teatrit Rom.

Programi ka përfshirë përcimin e porosisë te fëmijet lidhur me të drejtat e tyre, me respektimin e diversitetit kulturor, etnik e racor, si dhe mesazhe kundër diskriminimit.

Aktiviteti ishte argëtues për fëmijët, por në të njëjtën kohë edhe edukativ.

Fushatë për regjistrimin e fëmijëve në shkolla fillore

Fushata për regjistrimin e fëmijëve në shkolla fillore është realizuar me datën 23 maj 2019 në Piranë të Prizrenit. Tutorët, facilitatorët e vullnetarët janë përfshirë në mobilizimin e komunitetit përmes informimit për regjistrimin e fëmijeve me kohë, në edukimin parafillor dhe në klasën e parë, si dhe për parandalimin e rasteve eventuale të braktisjes.

Janë realizuar takime ndërgjegjësuese me prindërit si dhe janë shpërndarë broshura e afishe për rëndësinë e arsimimit dhe të regjistrimit të fëmijëve me kohë në shkolla, bashkë me informatat për dokumentet e nevojshme për regjistrim.

Fushata informuese është realizuar në kuadër të projektit që zbatohet nga Nevo Koncepti “Mbështetja e BE-së për zbatimin e Strategjisë për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian” – EU SIMRAES-II.

Vizitat e rregullta në komunitet për matjen e tensionit dhe sheqerit në gjak

Në fshatin Gelancë të Suharekës, me datën 14 maj 2019, janë realizuar vizitat e rregullta në komunitet për matjen e tensionit dhe sheqerit në gjak. 

Qëllimi i aktivitetit ishte zbatimi i vizitave shtëpiake për komunitetin dhe të moshuarit, të cilët nuk arrijnë ti marrin shërbimet në QKMF. Vizitat janë bërë shtëpi në shtëpi nga infermierja e QKMF-së dhe janë ofruar shërbimet për matjen e tensionit dhe sheqerit në gjak.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Vazhdojnë ligjëratat për promovimin e të drejtave të fëmijëve

Në shkollën fillore të mesme të ulët “Motrat Qiriazi”, me datën 14 maj 2019 është mbajtur ligjërata e radhës në kuadër të fushatës për promovimin e të drejtave të fëmijëve.

Nevo Koncepti është duke e zbatuar këtë fushatë në kuadër të projektit “Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve”, që synon informimin e fëmijëve lidhur me të drejtat e tyre.

Gjatë kësaj ligjërate fëmijët u informuan për dokumentet e rëndësishme vendore dhe ndërkombëtare të cilat mbrojnë të drejtat e fëmijëve. Ata mësuan për Konventën Ndërkombëtare mbi të Drejtat e Fëmijëve, Rregulloren Komunale mbi të drejtat e fëmijëve si dhe institucionet që i mbrojnë këto të drejta.

Ligjëruesi Edis Galushi në fund të takimit shpërndau betimet, të cilat fëmijët i nënshkruan, duke u betuar se gjithmonë do ti mbrojnë të drejtat e fëmijëve. Kjo fushatë do të vazhdojë deri në përfundimin e ligjëratave mbi të Drejtat e Fëmijëve në 13 shkolla fillore të mesme të ulëta të Komunës së Prizrenit.

Vizita rajonale e shkëmbimit të përvojave

Me datën 2 dhe 3 maj është realizuar vizita rajonale e shkëmbimit të përvojave në mes  Grupit Punues të Komunës së Prizrenit dhe Grupeve Punuese të Shqipërisë në qytetet në të cilët implementohet projekti SoRi, respektivisht Bashkitë Kukës, Elbasan dhe Librazhd si dhe organizatat e shoqërisë civile të cilët janë partnere zbatuese të projektit.

Ditën e parë është vizituar Bashkia e Kukësit respektivisht Qendra e Shërbimeve Sociale. Ndërsa ditën e dytë është vizituar Bashkia e Elbasanit dhe ajo e Librazhdit si dhe organizata Tjetër Vizion.

Qëllimi i kësaj vizite ishte shkëmbimi i praktikave të mira në mes të institucioneve të Kosovës dhe të Shqipërisë si dhe të organizatave, me ç’rast janë shkëmbyer shumë informata lidhur me shërbimet sociale, të drejtat sociale për të rikthyerit dhe mundësitë e përfitimit të tyre, pra në përgjithësi për të drejtat e grupeve vulnerable që janë target i projektit SoRi.

Gjatë vizitës janë vizituar edhe këto qendra: Qendra Rajonale e Autizmit dhe Qendra e Informimit dhe Orientimit për të Drejtat Sociale, Migracion, Arsim Profesional dhe Karrierë në Kukës, në Elbasan është vizituar Qendra për Kurse Profesionale Falas për personat në nevojë, ndërsa në Librazhd Qendra Ditore për të moshuarit dhe për personat me aftësi të kufizuar.

Kjo vizitë është realizuar në kuadër të  projektit SoRi “Përfshirja sociale e grupeve të margjinalizuara në Komunën e Prizrenit” që zbatohet nga Nevo Koncepti, i cili mbështetet nga Qeveria Gjermane përmes Agjencionit Gjerman për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Tryezë e rrumbullakët me arsimtarët dhe nxënësit

Tryeza e rrumbullakët, ku pjesëmarrës ishin arsimtarët dhe nxënësit e kurseve për përgatitje për testin e maturës dhe të arritshmërisë është mbajtur me datën 30 prill 2019.

Tema e tryezës ishte ndikimi i kurseve përgatitore në arritjen e rezultateve më të mira për nxënësit e klasave të IX-ta dhe XII-ta në teste të arritshmërise dhe të maturës.

Në takim u diskutua për ecurinë e kurseve, vijueshmërinë e nxënësve, angazhimin e tyre, dhe si do të ndikojnë këto kurse që nxënësit të arrijnë rezultate sa më të mira në teste dhe të regjistrohen në shkolla të mesme dhe në fakultet.

Në tryezë diskutuan mësimdhënësit e angazhuar në kurse, duke cekur se janë të kënaqur me tërë procesin e kurseve. 

Kjo Tryezë është realizuar në kuadër të  projektit SoRi “Përfshirja sociale e grupeve të margjinalizuara në Komunën e Prizrenit” që zbatohet nga Nevo Koncepti, i cili mbështetet nga Qeveria Gjermane përmes Agjencionit Gjerman për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Nevo Koncepti merr pjesë në aktivitetet e Javës së Imunizimit

Me datë 26 prill 2019 është realizuar aktiviteti me rastin e javës së imunizimit, organizuar nga Drejtoria Komunale e Shëndetësisë në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik të Kosovës për ndërgjegjësimin e qytetarëve  për vaksinimin e fëmijëve.  Në këtë aktivitet ka marrë pjesë edhe OJQ “Nevo Koncepti” me shpërndarjen e fletushkave në qendrën e qytetit në Prizren.

Fletushkat  ishin me moton “Një vaksinë, një jetë e shëndetshme” , “Të mbrojtur së bashku”.

Vlen të përmendet që në këtë aktivitet kanë marrë pjesë edhe dy studente të infermierisë nga radhët e komunitetit rom, të cilat organizata “Nevo Koncepti” i ka ftuar për pjesëmarrje në aktivitetin për Javën e Imunizimit.

Kurse me datën 30 prill 2019 nga ana e organizatës Nevo Koncepti dhe ZKKK-ja është identifikuar një familje shumë anëtarëshe (27 anëtarë), e cila është vizituar së bashku me Drejtoreshën e Institutit të Shëndetit Publik, znj. Nurishahe Shala dhe Dr. Nexhip Berisha si dhe një infermiere. Gjatë vizitës janë kontrolluar librezat e vaksinimit të fëmijëve të kësaj familje si dhe është mbajtur një ligjëratë për rëndësinë e vaksinimit.

Realizohet takimi me komunitetin e grave

Është mbajtur takimi mujor me banorët e lagjeve Jeta e Re dhe Arbana, kryesisht me komunitetin e grave, pasi që ligjëruese e këtij muaji ishte znj.Mybexhele Zhuri nga Njësia për të drejtat e njeriut dhe barazi gjinore në Komunën e Prizrenit.

Takimi është mbajtur me datën 16 prill 2019 dhe të pranishme kanë qenë gratë e moshave të ndryshme, përfshirë studentet dhe amviset.

Qëllimi i takimit ka qenë që të inkurajohen gratë e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian që të jenë plotësisht të integruara në shoqëri, duke biseduar për barazinë gjinore si një e drejtë themelore.

Ky takim është realizuar në kuadër të  projektit SoRi “Përfshirja sociale e grupeve të margjinalizuara në Komunën e Prizrenit” që zbatohet nga Nevo Koncepti, i cili mbështetet nga Qeveria Gjermane përmes Agjencionit Gjerman për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Regjistrimi në Zyrën e Gjendjes Civile

Në zyret e gjendjes civile të Komunës së Suharekës, me 20 maj 2019, është regjistruar një fëmijë pas 14 viteve.

Ky regjistrim është realizuar falë bashkëpunimit të organizatës joqeveritare ‘Nevo Koncepti” me Qendrën për Punë dhe Mirëqenie Sociale dhe Zyren e Gjendjes Civile në Suharekë.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Dita e Evropës shënohet edhe me aktivitetet sportive

Me aktivitetet sportive në ShFMU “Drita” në Gelancë të Suharekës është shënuar 9 maji – Dita e Evropës. Aktiviteti është realizuar me datën 10 maj, ku janë përfshirë të gjithë nxënësit nga klasa IV deri IX.

Qëllimi i aktivitetit ishte promovimi i të gjithë fëmijëve të talentuar në fusha te ndryshme sportive. Për ndër të Ditës të Evropës janë organizuar një sërë aktivitetesh në nivel shkollës si në volejboll, futboll dhe tenis.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Nxënësit krijojnë punime të ndryshme për Ditën e Evropës

Për nder të 9 majit – Ditës së Evropës, nxënësit e shkollave “Zef Lush Marku”, “Emin Duraku”, “Yll Morina” dhe “Haxhi Hoti” të Komunës së Gjakovës kanë realizuar punime të ndryshme rreth kësaj teme.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të mësimit plotësues të projektit “Përkrahja e Edukimit të Rregullt të Fëmijëve Minoritarë dhe të Riatdhesuar në Komunën e Prizrenit dhe Gjakovës”-CDBE, që zbatohet nga OJQ “Nevo Koncepti”.

Shënohet Dita e Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq

Nxënësit e Shkollës fillore të mesme të ulët “Dy Dëshmorët” në Piranë, me 8 maj 2019, kanë shënuar Ditën Botërore të Kryqit të Kuq.

Qëllimi i këtij aktiviteti të zhvilluar me moton “Ndihmo, shpëto një jetë” ka qenë sensibilizimi i fëmijëve të komunitetit pakicë dhe atyre shumicë ndaj rreziqeve dhe transmetimi i njohurive për ndihmën e parë.

Me këtë rast është mbajtur ligjërata mbi rëndësinë dhe rolin e Kryqit të Kuq nga ana e Fascilitatorëve dhe Tutorëve për krijimin e kapaciteteve materiale për të ndërhyrë me efektivitet dhe në kohën e duhur për zvogëlimin e pasojave për personat e prekur nga katastrofat e ndryshme.

Aktiviteti ndërkulturor është realizuar në Qendrën mësimore me bazë në shkollë, në kuadër të projektit që zbatohet nga Nevo Koncepti “Mbështetja e BE-së për zbatimin e Strategjisë për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian” – EU SIMRAES-II.

Nxënësi shqiptar angazhohet vullnetarisht në aktivitete

Në aktivitetet ndërkulturore me grupet e fëmijëve bashkëmoshatarë është përfshirë edhe një vullnetar nga komuniteti shqiptar, Albin Llapashtica.

Aktiviteti është realizuar në Shkollën fillore të mesme të ulët “Vaso Pashë Shkodrani” në Leshan, me 6 maj 2019 dhe kanë marrë pjesë dy grupet e fëmijëve nga shkollat  “Vaso Pashë Shkodrani” në Leshan dhe Tërrnje. Sic u cek më lartë në këtë aktivitet është bashkangjitur edhe një vullnetar nga komuniteti shqiptar, Albin Llapashtica, i cili është nxënës i Shkollës së Mesme “Skender Luarasi”.

Qëllimi i aktivitetit ishte përfshirja e të gjithë fëmijëve të etnive të ndryshme dhe motivimi për pjesëmarrje në aktivitete të tjera të fëmijëve në shkolla. Ky aktivitet ka paraparë si qëllim edhe  ngritjen e interesimit të fëmijëve nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në shkollë.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

 

Mbahet ligjërata e radhës mbi Të Drejtat e Fëmijëve

Në Shkollën Fillore të Mesme të Ulët “Lidhja e Prizrenit”, me datën 6 maj 2019 është mbajtur ligjërata e radhës mbi Të Drejtat e Fëmijëve.

Në kuadër të projektit “Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve”, Nevo Koncepti po zbaton fushatën që synon informimin e fëmijëve lidhur me të drejtat e tyre. Gjatë kësaj ligjërate fëmijët u informuan për dokumentet e rëndësishme vendore dhe ndërkombëtare të cilat mbrojnë të drejtat e fëmijëve. Ata mësuan për Konventën Ndërkombëtare mbi të Drejtat e Fëmijëve, Rregulloren Komunale mbi të drejtat e fëmijëve si dhe institucionet që i mbrojnë këto të drejta.

Ligjëruesi Edis Galushi në fund të takimit shpërndau betimet, të cilat fëmijët i nënshkruan, duke u betuar se gjithmonë do ti mbrojnë të drejtat e fëmijëve.

Kjo fushatë do të vazhdojë deri në përfundimin e ligjërimeve mbi Të Drejtat e Fëmijëve në 13 shkolla fillore të mesme të ulta të Komunës së Prizrenit.

Për nder të Ditës së Tokës pastrohet Prevalla

Është mbajtur aktiviteti ndërkulturor me fëmijë për shënimin e 22 prillit -Ditës ndërkombëtare të Tokës me moton “Ta mbajmë pastër natyrën”.

Ky aktivitet është realizuar në Prevallë, që është njëra prej bukurive natyrore të Kosovës, ku pushojnë shumë vizitorë, por që fatkeqësisht nuk mbahet pastër. Pastrimi në këtë pikë turistike është realizuar me qëllium të ndërgjegjësimit të qytetarëve për mbrojtjen e mjedisit nga mbeturinat.

Fëmijët kanë pastruar natyrën nga mbeturinat e shumta dhe në fund kanë pasur aktivitete të lira.

Ky Aktivitet ndërkulturor është realizuar në kuadër të projektit SoRi “Përfshirja sociale e grupeve të margjinalizuara në Komunën e Prizrenit” që zbatohet nga Nevo Koncepti, i cili mbështetet nga Qeveria Gjermane përmes Agjencionit Gjerman për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Aktiviteti ndërkulturor për nder të ditës së Sportit

Fëmijët e klasave të IX-ta dhe të XII-ta që kanë ndjekur kurset për përgatitje për testin e arritshmërisë dhe të maturës janë përfshirë në aktivitetin e ditës ndërkombëtare të Sportit për Zhvillim dhe Paqe që ishte me 6 Prill. Kështu nxënësit së bashku me arsimtarët e tyre të kurseve kanë garuar në lojën e Bowlingut.

Aktiviteti është realizuar me datë 19 Prill dhe gjatë këtij aktiviteti është bërë promovimi i mënyrës së shëndetshme të jetës dhe inkurajimin që sa më shumë fëmijë dhe të rritur të qasen në sport.

Ky Aktivitet ndërkulturor është realizuar në kuadër të projektit SoRi “Përfshirja sociale e grupeve të margjinalizuara në Komunën e Prizrenit” që zbatohet nga Nevo Koncepti, i cili mbështetet nga Qeveria Gjermane përmes Agjencionit Gjerman për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

“E ardhmja jonë” brenda qendrës mësimore “Dy Dëshmorët” në Piranë

Fëmijët që ndjekin kursin e detyrave të shtëpisë në Qendrën mësimore në shkollën fillore të mesme të ulët “Dy Dëshmorët” në Piranë janë përfshirë në aktivitetet e lira brenda klasës.

Me datën 02 Maj 2019 fëmijët zhvilluan aktivitetin ndërkulturor rreth të ardhmes së tyre, për profesionet të ndryshme, me temën “E ardhmja jonë”.
Qëllimi i kësaj loje ishte pasqyrimi se si fëmijët e shohin veten në të ardhmen me anë të rolit të profesioneve më të dashura për ta, duke i paraqitur ato në material riciklues.
Krijimi i idesë se ku mund ta gjejnë ata veten e tyre pas klasës së IX-të ka shtyrë ata që të mendojnë për të ardhmen dhe për krijimin e personalitetit të tyre.

Aktiviteti ndërkulturor është realizuar në Qendrën mësimore me bazë në shkollë, në kuadër të projektit që zbatohet nga Nevo Koncepti “Mbështetja e BE-së për zbatimin e Strategjisë për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian ” – EU SIMRAES-II.

Nxënësit flasin për kurset përgatitore në Radio-debat

Nxënësit e klasave të IX-ta dhe të XII-ta, që janë vijues të kurseve përgatitore për testin e arritshmërisë dhe të maturës, me datën 26 prill kanë marrë pjesë në radio-debatin me temë “Organizimi i kurseve dhe ndikimi në përmirësimin e njohurive”.

Radio-debati është realizuar në Radio Romano Avazo, ku në emision morën pjesë nxënësit: Brendon Sofjani , Ardian Kryeziu, Benjamin Menekshe, Severgjan Gashi si dhe koordinatori I terrenit në projekt, Fatmir Menekshe.

Fëmijët kanë treguar për njohuritë, të cilat i kanë përfituar gjatë këtij muaji si dhe për përpjekjen për arritjen e rezultateve sa më të mira në këto teste.

Ky radio-debat është realizuar në kuadër të projektit SoRi “Përfshirja sociale e grupeve të margjinalizuara në Komunën e Prizrenit”, që zbatohet nga Nevo Koncepti, i cili mbështetet nga Qeveria Gjermane përmes Agjencionit Gjerman për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Nxënësit shpërndajnë broshura lidhur me parandalimin e EHKK

Në qendër të qytetit të Suharekës, me datën 26 prill 2019, është zhvilluar aktiviteti me karakter ndërgjegjësimi, me ç’rast është janë shpërndarë broshurat për Ethet Hemorragjike Krime Kongo.

Në këtë aktivitet kanë qenë të përfshirë nxënësit e shkollave “Drita” nga Gelanca dhe “Vaso Pashë Shkodrani” nga Leshani si dhe stafi i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare.

Qëllimi i aktivitetit ishte ndërgjegjësimi qytetarëve dhe fëmijëve për pasojat e EHKK dhe është jetësuar në bashkëpunim me drejtorin e QKMF-së në Suharekë.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Ekipi i KFOR-it njihet me punën e AKF-së

Përfaqësuesit nga SWISSCOY/KFOR – Liasion Monitoring Team, me datën 26 prill 2019 u pritën në zyre të Nevo Konceptit nga stafi i projektit “Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve”, që punon me Asamblenë Komunale të Fëmijëve – Prizren (AKF).

Në këtë takim paqeruajtësit u informuan lidhur me punën e Nevo Konceptit dhe punën e Asamblesë së Fëmijëve në fushën e mbrojtjes së drejtave të fëmijëve.

Pjesëtarët e KFOR-it përgëzuan punën e AKF në Komunën e Prizrenit dhe potencuan se mbrojtja e të drejtave të fëmijëve ka rëndësi të madhe në shoqëri.

Sara Hisari nga Asambleja e Fëmijëve prezantoi aktivitetet të cilat i ka realizuar deri më tani AKF dhe në këtë kuadër tregoi përvojat e saj.

Takimi i shkëmbimit të përvojave nga projekti me Kolegjiumin e Edukimit të Asociacionit të Komunave të Kosovës

Në kuadër të aktiviteteve të projektit, “Përkrahja e Edukimit të Rregullt të Fëmijëve të Komuniteteve Minoritarë dhe të Riatdhesuar në Prizren dhe Gjakovë” është mbajtur takimi i shkëmbimit të përvojave me Kolegjiumin e Edukimit të Asociacionit të Komunave të Kosovës.

Në këtë takim pjesëmarrës kanë qenë anëtarët e kolegjiumit, stafi i OJQ “Nevo Koncepti” dhe Zyrtarë e Lartë të GIZ që njëherit është edhe donatori i projektit.

Në takim kemi prezantuar rrjedhën e deritanishëm të projektit me theks të veçantë në të arriturat dhe kemi përcjellur sfidat me të cilat jemi ballafaquar dhe ballafaqohemi në punën tonë të përditshme, me qëllim që kolegjiumi në të ardhmen t’i merr parasysh përvojat tona dhe t’i adresojë ato tek institucionet më të larta të vendit në mënyrë që të përmirësohet cilësia dhe mbarëvajtja e procesit edukativ.

Mbahen takimet lokale koordinuese

Në kuadër të aktiviteteve të projektit, “Përkrahja e Edukimit të Rregullt të Fëmijëve të Komuniteteve Minoritarë dhe të Riatdhesuar në Prizren dhe Gjakovë” janë mbajtur dy Takime Lokale Koordinuese, një në Komunën e Prizrenit dhe një në atw të Gjakovës.

Në takimin në Gjakovë përveç Drejtorëve/zv. Drejtorëve të shkollave dhe Mësimdhënësve të projektit kanë qenë prezent edhe Deputetja e Parlamentit të Kosovës znj. Teuta Haxhiu, Drejtori i DKA Gjakovë z. Bernard Frokaj dhe Zyrtari i lartë i DKA-së z. Zymber Berisha, Koordinatori i MPB-së për Rajonin e Pejës z. Arben Gorani. Në këtë takim përveç rrjedhës së projektit u diskutuan çështjet e Përkrahjes Psiko-Sociale nga ana e projektit në shkollat partnere të projektit, dhe u dhanë disa propozime konkrete në lidhje me zbatimin e Udhëzimit Administrativ 19/2015 të MASHT-it dhe kemi prezantuar rezultatet e pyetësorit të cilin e kemi organizuar po ashtu në të dy komunat e lartpërmendura.

Në takimin e dytë në Komunën e Prizrenit përveç stafit të projektit kemi pasur prezencën e Drejtorëve/zv. Drejtorëve të shkollave dhe Mësimdhënësve të projektit zyrtarit të ZKKK-së, z. Islam Elshanit, zyrtarit për regjistrim civil z. Ruzhdi Hoxha, Koordinatorin e MPS-së për Rajonin e Prizrenit z. Berat Gashi dhe përfaqësues nga OSBE. Edhe në këtë takim agjenda ka qenë e njëjtë me atë paraprak që është mbajtur në Gjakovë.

AKF prezanton kërkesat në dëgjimin publik të DKA-së

Në vazhdën e dëgjimeve publike për Kornizën Afatmesme Buxhetore (KAB) 2020-2022, Drejtoria Komunale e Arsimit të Komunës së Prizrenit ka mbajtur dëgjim publik me datën 26 prill 2019.

Me këtë rast, DKA-ja ka informuar të pranishmit lidhur me planifikimet dhe prioritetet e kësaj drejtorie për tre vitet e ardhshme, derisa qytetarët dhe përfaqësuesit nga OJQ-të dhanë komentet dhe sugjerimet e tyre.

Në këtë dëgjim publik kanë marrë pjesë dhjetë përfaqësues nga Asambleja Komunale e Fëmijëve në Prizren. Sabina Muqaj nga AKF kërkoi që shkollat të kenë psikologë dhe të rritet siguria në to. Adelina Morina kërkoi që në shkollën fillore Lekë Dukagjini të rregullohet oborri i shkollës së tyre, fusha e futbollit si dhe të riparohen bankat shkollore.

Drejtori i Arsimit, Skender Susuri ka paralajmëruar se do të ketë intervenime në këto shkolla dhe se janë ndarë mjete për adresimin e mangësive në shkolla.

Gelancë realizohet vizita e rregullt shëndetësore

Vizitat e rregullta shëndetësore nga infermierët e QKMF-së së Suharekës kanë vazhduar në fshatin Gelancë. Ky aktivitet është realizuar me datën 26 prill 2019.

Me këtë rast janë kontrolluar familjet e komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptian, si dhe janë përshkruar barnat, të cilat ndahen nga lista esenciale e barnatores së qytetit, në kuadër të QKMF-së.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Thirrje për aplikim për Hulumtues

Nevo Koncepti në kuadër të projektit “Qeverisja e të drejtave të Fëmijëve” të cilin e implementon në partneritet me Save the Children International në Kosovë, do ta angazhoj një hulumtues për ta realizuar hulumtimin mbi situatën e respektimit të drejtave të fëmijëve së bashku me Asamblenë Komunale të Fëmijëve – Prizren.

Të gjithë të interesuarit duhet ta dërgojnë aplikimin deri me datën 03.05.2019.

Lexo termat e referencës për këtë thirrje duke klikuar në linkun e mëposhtëm:

Termat e References-Hulumtues_NVK

Fëmijët pastrojnë mjedisin në fshatin Piranë

Fëmijët që ndjekin kursin e detyrave të shtëpisë në Qendrën mësimore në shkollën fillore të mesme të ulët “Dy Dëshmorët” në Piranë janë përfshirë në aktivitetet e Javës Ekologjike. Më datën 26 prill 2019 ata kanë kontribuar me pastrimin e mbeturinave, duke filluar nga ndërtesa shkollore, nënkalimi për këmbësorë dhe rrugët në fshatin Piranë, përfshirë ato të banuara nga komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptian.

Gjatë këtij aktiviteti fëmijët janë socializuar mes vete dhe kanë bashkëpunuar për të krijuar një mjedis më të pastër dhe më të shëndoshë për të ardhmen.

Ky aktivitet ndërkulturor është realizuar në kuadër të projektit që zbatohet nga Nevo Koncepti nga “Mbështetja e BE-së për zbatimin e Strategjisë për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian” – EU SIMRAES-II.

Shënohet Dita e Ndërkombëtare e Librit

Nxënësit e shkollës fillore të mesme të ulët “Dy Dëshmorët” në Piranë, me 23 prill 2019, kanë shënuar Ditën Botërore të Librit.

Qëllimi i këtij aktiviteti të zhvilluar me moton “Libri, shoku im” ka qenë ngritja e vetëdijes së fëmijëve mbi rëndësinë e librit si një mjet për edukimin e fëmijëve, të rinjve dhe shoqërisë në përgjithësi përmes promovimit të leximit.

Me këtë rast është mbajtur ligjërata mbi rëndësinë e librit dhe janë shpërndarë lektyra me tregime të ndryshme.

Aktiviteti ndërkulturor është realizuar në Qendrën mësimore me bazë në shkollë, në kuadër të projektit që zbatohet nga Nevo Koncepti respektivisht Mbështetja e BE-së për zbatimin e Strategjisë për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian – EU SIMRAES-II.

Nxënësit shënojnë Ditën Botërore të Shëndetit

Nxënësit e shkollës fillore të mesme të ulët “Dy Dëshmorët” në Piranë, me 23 prill 2019, kanë shënuar Ditën Botërore të Shëndetit.

Për nder të shënimit të kësaj dite, u mbajt ligjërata për higjienën personale si dhe pastërtinë e mjedisit. Fëmijët punuan me material që riciklohet dhe paraqitën me vizatim mjetet e higjienës personale. Qëllimi ishte ndërgjegjësimi i fëmijëve rreth higjienës personale të tyre.

Aktiviteti ndërkulturor është realizuar në Qendrën mësimore me bazë në shkollë, në kuadër të projektit që zbatohet nga Nevo Koncepti respektivisht Mbështetja e BE-së për zbatimin e Strategjisë për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian – EU SIMRAES-II.

Vizita në komunitet për matjen e tensionit dhe sheqerit

Në fshatin Gelancë të Suharekës, me 19 prill 2019 është realizuar vizita e rregullt shëndetësore në komunitet, me ç’rast janë ofruar shërbimet e matjes së tensionit dhe sheqerit në gjak.

Qëllimi i aktivitetit ishte vizita shtëpiake për komunitetin dhe të moshuarit të cilët nuk arrijnë ti marrin shërbimet në QKMF. Vizitat janë bërë shtëpi në shtëpi nga infermierja e QKMF-së ku janë ofruar shërbimet për matjen e tensionit dhe sheqerit në gjak.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Mbahet dëgjimi publik për Propozim-Rregulloren Komunale për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve

Nevo Koncepti dhe përfaqësuesit nga Asambleja e Fëmijëve – Prizren me datën 18.04.2019 kanë marrë pjesë në dëgjimin publik për Propozim-Rregulloren Komunale për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve.

Në këtë takim u shpalos përmbajtja e Propozim-Rregullores për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve dhe u veçua puna e palodhshme e Asamblesë së Fëmijëve nga ana e Nevo Konceptit.
Përfaqësuesja nga AKF – Prizren propozoi që në këtë rregullore të parashihet që çdo shkollë fillore dhe shkollë fillore e mesme e ultë të ketë psikologë në shërbim.
Nevo Koncepti ka dhënë kontribut në hartimin e kësaj rregullore dhe e konsideron të rëndësishme për mirëqenien e fëmijëve të Komunës së Prizrenit.

Gjatë debatit janë adresuar sugjerimet për Propozim-Rregulloren për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, e cila ka për qëllim mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve të cilët jetojnë në territorin e Komunës së Prizrenit dhe përcaktimin e masave dhe veprimeve që duhet të ndërmerren nga organet komunale.

Fillojnë përgatitjet për shënimin e Ditës së Tokës, Ditës së Shëndetit dhe Ditës së Librit

Nxënësit e ShFMU “Dy Dëshmorët” në Piranë të Prizrenit, me 18 prill 2019, janë përfshirë në përgatitjet e aktiviteteve për shënimin e Ditës botërore të Tokës, Ditës botërore të Shëndetit dhe atë të Librit.

Pos nxënësve të ShFMU “Dy Dëshmoret” në këtë aktivitet janë të përfshirë edhe stafi bashkëpunues fasilitator dhe tutorët e tyre.

Shënimi i këtyre ditëve, do të realizohet në qendrën mësimore me bazë në shkollë, në kuadër të projektit që zbatohet nga Nevo Koncepti respektivisht Mbështetja e BE-së për zbatimin e Strategjisë për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian – EU SIMRAES-II .

Bashkëmoshatarët ndihmojnë bashkëmoshatarët – shembulli i muajit

Në shkollën fillore të mesme të ulët “Vaso Pashë Shkodrani” në Tërnje të Suharekës është pasqyruar shembulli i muajit, se si fëmijët e komunitetit Shqiptar ndihmojnë bashkëmoshatarët e tyre të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian.

Aktiviteti është realizuar me 17 prill 2019 dhe në të kanë marrë pjesë nxënësit e të gjitha komuniteteve që vijojnë mësimin në këtë shkollë.

Praktika e bashkëmoshatarëve që ndihmojnë bashkëmoshatarët është duke u zhvilluar tash e një kohë dhe është treguar si aktivitet mjaft progresiv.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Takim me Drejtorin e Qendrës për Punë Sociale

Regjistrimi i fëmijës së paregjistruar ka qenë tema e takimit të zhvilluar ndërmjet aktivistëve të Nevo Konceptit, drejtorit të Qendrës për Punë Sociale në Suharekë dhe prindit. Takimi është zhvilluar me datën 17 prill 2019.

Me këtë rast është pohuar se QPS duhet të merr vendim për regjistrim të mëvonshëm, pasi që familja është përfituese e skemës sociale.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Vaksinohen nxënësit në Gelancë

Në kuadër të shkollës fillore të mesme të ulët “Drita” në Gelancë të Suharekës me 16 prill 2019 është realizuar vaksinimi i nxënësve të pavaksinuar.

Qëllimi i aktivitetit ishte vaksinimi i 24 nxënësve, të cilët ishin të pavaksinuar. Pas takimit me ekipin e vaksinimit është vendosur që bashkërisht të fillohet kjo nismë, për ti përfshirë të gjithë fëmijët në vaksinim.

Vaksinimi është kryer nga personeli i AMF-së së Gjinocit.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Organizohet turneu në futboll

Në kuadër të shkollës fillore të mesme të ulët “Drita” në Gelancë të Suharekës me 15 prill 2019 është organizuar turneu në futboll.

Në këtë organizim kanë marrë pjesë nxënësit e klasave të nënta prej të dyja komuniteteve të shkollës. Qëllimi i aktivitetit ka qenë pajisja e nxënësve me veshje sportive dhe përfshirja e fëmijëve nga komunitetet në turne.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Vazhdojnë vizitat e rregullta shëndetësore te familjet në nevojë

Vizitat e rregullta shëndetësore te familjet në nevojë kanë vazhduar në fshatin Gelancë të Suharekës.

Me datën 11 prill 2019, ekipi edukativ shëndetësor nga Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare ka realizuar vizita te familjet e komuniteteve. Me këtë rast është bërë edhe përshkrimi i barnave për të moshuarit dhe personat në nevojë, të cilat jepen falas nga barnatorja e qytetit.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Mbahet turneu i ping-pongut për nder të 8 Prillit – Ditës Ndërkombëtare të Romëve

Turneu i ping-pongut për nder të 8 Prillit – Ditës Ndërkombëtare të Romëve është organizuar në Shkollën fillore të mesme të ulët “Drita” në  Gelancë. Ky aktivitet është realizuar me 9 prill 2019 dhe kanë qenë të përfshirë nxënësit e të gjitha etnive të kësaj shkolle.

Qëllimi i aktivitetit ka qenë shënimi i 8 Prillit – Ditës Ndërkombëtare të Romëve dhe i njëjti është mbështetur nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport të Komunës së Suharekës.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Nënkryetarja Suka premton trajtim të barabartë për komunitetet

Nënkryetarja e Komunës së Suharekës, Mihrije Suka ka vizituar me 8 prill 2019 fshatin Gelancë, përkatësisht Shkollën fillore të mesme të ulët “Drita”.

Ajo këtë vizitë e ka bërë në kuadër të zhvillimeve për aktivitetet e ndryshme të mësimit të rregullt mësimor dhe projektit PROSPECT+, i cili implementohet nga OJQ Nevo Koncepti.

Pas kësaj nënkryetarja Suka ka vizituar edhe një lagje e cila është e banuar me komunitet. Ajo ka parë për së afërmi urën e kësaj lagjeje, ndërsa gjatë takimit me një familje Suka ka premtuar dhe është zotuar se të gjitha komunitetet do të trajtohen njëjtë dhe se do të kenë kujdes të shtuar nga institucionet, njofton Komuna e Suharekës.

Përpilohet materiali promovues mbi të drejtat e fëmijëve

Asambleja e Fëmijëve në Prizren ka organizuar punëtorinë për përpilimin e materialit promovues mbi të drejtat e fëmijëve.

Përfaqësuesit nga shkollat fillore të komunës të Prizrenit janë duke e përpiluar këtë material, në bashkëpunim me ilustratoren Hana Arapi.

Punëtoria është mbajtur me datat 4 dhe 5 prill 2019, ku fëmijët kontribuan duke ilustruar dhe shkruar disa nga nenet e Konventës Ndërkombëtare mbi të Drejtat e Fëmijëve.

Ky aktivitet mbahet në kuadër të projektit “Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve” i cili synon informimin dhe fuqizimin e pozitës të fëmijëve në procese vendimmarrëse dhe implementohet nga Nevo Koncepti në partneritet me Save the Children/Kosova, mbështetur nga Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar.

Informatat rreth kurseve përgatitore shpalosen në TV debat

Me datën 3 prill 2019 është mbajtur debati në TV Prizreni për informimin e qytetarëve rreth fillimit të kurseve njëmujore përgatitore për nxënësit e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian të klasave të 9’ta për testin e Arritshmërisë dhe për nxënës të klasave të 12’ta për testin e Maturës.

Mysafirë në studio ishin: Nesret Gashi, arsimtar-ligjërues në kurse dhe Fatmir Menekshe koordinator i terrenit në projekt.

Gjatë emisionit, nga ana e koordinatorit të terrenit u dhanë informacione për ecurinë e kurseve, kur kanë filluar, sa do të zgjasin, lokalet ku mbahen këto kurse, sa është numri i nxënësve të identifikuar nga të gjitha shkollat fillore dhe të mesme, sa është numri i vijuesve të kurseve, rezultatet që janë treguar vitin e kaluar dhe ndikimi i tyre në organizimin sërishëm të kurseve, etj.

Ndërsa arsimtari i angazhuar në ligjërimin e kurseve, Nesret Gashi tregoi për mjetet, metodat e teknikat e punës si dhe materialin e përdorur që nxënësit të përfitojnë sa më shumë rezultate të mira në testet e arritshmërisë dhe të maturës.

TV debati është realizuar në kuadër të projektit SoRi i cili mbështetet nga Qeveria Gjermane përmes Agjencionit Gjerman për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Për të ndjekur TV debatin mund të klikoni në linkun mëposhtë:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DF4283gUKNTI%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR0veWJnYxA-7Nakh38QYf0AXFCYriwZPgWs8yaSt_9z85qLB5WNKxkkJsw&h=AT0MUtLBCMinYZO5l5qIVNT_2D7IfK5zKao0U1Jwc2ycLV9_dCx2zSZmDu7f2s49EKY3EpYOOFK0p75aE0ntR_lyCUMpKQ7NidCXOjXvUJbhYP3h8iexUK6UI4GtDawvi9W4Rw

 

Mbahet tryeza për finalizimin e Udhëzuesit

Është mbajtur tryeza për finalizimin e draftit të Udhëzuesit “Të drejtat sociale të grupeve të cenueshme me vështirësi në qasje në shërbimet publike”, drafti i parë i të cilit ishte hartuar në punëtorinë dyditore me Grupin Punues në muajin e kaluar.
Në tryezë kanë marrë pjesë anëtarët e Grupit Punues të projektit, nënkryetari i Komunës Eshref Memaj, nënkryetarja për komunitete Memnuna Hajdini, drejtori i DPMS-së Fejzë Kabashi, këshilltarët e KK-së, zyrtarë të shërbimeve sociale, përfaqësues të shoqërisë civile dhe përfaqësuesit e GIZ-it.

Në takim pas prezantimit të draftit të parë të Udhëzuesit, nga komentet, sugjerimet dhe diskutimet u vendosën edhe pikat përfundimtare për finalizimin e draftit të Udhëzuesit.

Në Udhëzues në grupet e cenueshme përfshihen grupet, të cilat nuk i plotësojnë kriteret për përfitimin e asistencës sociale por janë në gjendje të vështirë socio-ekonomike, e me të cilët jemi ballafaquar në vizitat në terren me anëtarët e Grupit Punues. Andaj për ndryshimin e kësaj gjendjeje të vështirë të këtyre grupeve përmes këtij Udhëzuesi është propozuar nga pjesëmarrësit të bëhet ndryshimi i disa neneve në Rregulloren për taksa, tarifa, ngarkesa dhe gjoba nga shërbimet dhe veprimtaritë komunale.

Me këtë rast nga këshilltarët e KK-së që ishin prezentë në takim, dy ditë pas takimit në seancën e datës 28.03.2019 është paraqitur propozimi për ndryshimin e 10 neneve të kësaj Rregulloreje për përjashtim nga pagesa të këtyre grupeve nga taksat administrative, shërbimet shëndetësore primare dhe arsimore.
Propozimi është pranuar nga Kryesuesi i KK-së dhe disa nga subjektet politike dhe pritet që Rregullorja të shkojë në rishikimin përmes formimit të një komisioni për këto ndryshime.

Përmes këtij avokimi është bërë një hap i madh në kuadër të projektit për përmirësimin e gjendjes së vështirë të grupeve të cenueshme dhe në këtë drejtim merita më e madhe i takon anëtarëve të Grupit Punues Komunal, grup ky multisektorial që vepron në kuadër të projektit.

Aktiviteti është realizuar në kuadër të projektit “Përfshirja sociale e grupeve të margjinalizuara në Komunën e Prizrenit” SoRi, i cili mbështetet nga Qeveria Gjermane përmes Agjencionit Gjerman për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Vazhdojnë vizitat e rregullta mjekësore

Vizitat e rregullta mjekësore në familje nga mjekët dhe infermierët e QKMF-së së Suharekës ka vazhduar në fshatin Tërnje. Vizitat e tilla janë realizuar me datën 2 prill 2019.

Me këtë rast janë kontrolluar familjet e komuniteteve, të moshuarit dhe gratë, si dhe janë përshkruar barnat, të cilat ndahen nga lista esenciale e barnatores së qytetit, në kuadër të QKMF-së.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

DKRS-ja mbështet shënimin e 8 prillit

Stafi i projektit PROSPEKT +, që zbatohet nga OJQ Nevo Konceptit ka takuar zyrtarin për gjithëpërfshirje në Komunën e Suharekës, Ukë Thaqi dhe drejtorin komunal të Arsimit, Remzi Bytyqi. Në takimin e zhvilluar me 1 prill 2019 është diskutuar rreth koordinimit të aktiviteteve për organizimin e 8 prillit – Ditës Ndërkombëtare të Romëve, me ç’rast në shkollën e fshatit Gelancë do të mbahet një manifestim.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Vijojnë përgatitjet për shënimin e 8 prillit

Stafi i projektit PROSPEKT +, që zbatohet nga OJQ Nevo Konceptit ka takuar zyrtarin për gjithëpërfshirje në Komunën e Suharekës, Ukë Thaqi dhe drejtorin komunal të Arsimit, Remzi Bytyqi. Në takimin e zhvilluar me 1 prill 2019 është diskutuar rreth koordinimit të aktiviteteve për organizimin e 8 prillit – Ditës Ndërkombëtare të Romëve, me ç’rast në shkollën e fshatit Gelancë do të mbahet një manifestim.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Vizita për përkrahje psiko-sociale të fëmijëve

OJQ Nevo Koncepti ka organizuar vizita për përkrahje psiko-sociale të fëmijëve të riatdhesuar dhe fëmijëve të tjerë, që janë pjesë e mësimit plotësues në shkollat e Komunës së Gjakovës.

Këto vizita janë realizuar me datën 28 mars 2019, në shkollat partnere:”Zef Lush Marku”, ”Yll Morina” dhe ”Emin Duraku” në Komunën e Gjakovës.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit “Përkrahja e Edukimit të Rregullt të Fëmijëve të Komuniteteve Minoritare dhe të Riatdhesuar në Prizren dhe Gjakovë” – CDBE.

Aktivitete relaksuese me nxënësit

Dy grupe nxënësish nga shkollat “Drita” në Gelancë dhe “Vaso Pashë Shkodrani” në Leshan të Suharekës kanë zhvilluar aktivitete relaksuese në Prizren, me datën 27 mars 2019.

Aktivitetet ndërkulturore janë realizuar në qendrën “Abi Qarshia”, ku qëllimi ka qenë përfshirja e fëmijëve nga etni të ndryshme dhe motivimi i tyre për shoqërim me bashkëmoshatarët.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Nxënësit shënojnë Ditën Botërore të Ujit

Nxënësit e shkollave “Haziz Tola” nga Jeta e Re, “Dy Dëshmorët” nga Pirana dhe “Ibrahim Fehmiu” nga Lagja Arbanë me 22 mars 2019 kanë shënuar Ditën Botërore të Ujit. Aktiviteti është realizuar në sheshin Shatërvan të Prizrenit.

Qëllimi i këtij aktiviteti ka qenë ndërgjegjësimi i qytetarëve për rëndësinë e ujit respektivisht kursimin e ujit me moton “Uji është jetë, kurseje atë”. Me këtë rast është shpërndarë edhe materiali promovues, që kishte për qëllim përçimin e porosisë mbi rëndësinë e shfrytëzimit racional të ujit të pijes. Aktiviteti është përmbyllur duke ju dhuruar kalimtarëve të rastit nga një shishe me ujë, në të cilat shkruante “Një pikë uji shpëton një jetë!”.

Aktiviteti ndërkulturor është realizuar në kuadër të dy projekteve që zbatohen nga Nevo Koncepti respektivisht Mbështetja e BE-së për zbatimin e Strategjisë për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian – EU SIMRAES-II dhe Përfshirja sociale e grupeve të margjinalizuara në Komunën e Prizrenit – SoRi, mbështetur nga GIZ-i.

Nevo Koncepti fillon fushatën për promovimin e të drejtave të fëmijëve

Nevo Koncepti në kuadër të projektit “Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve” ka filluar fushatën për promovimin e Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve dhe Rregullores Komunale për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve.

Ligjëruesi Edis Galushi do të ligjëroj në shkollat fillore të komunës së Prizrenit me qëllim të vetëdijesimit dhe informimit të fëmijëve.

Projekti “Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve” synon informimin dhe fuqizimin e pozitës të fëmijëve në procese vendimmarrëse. Ky projekt zbatohet nga Nevo Koncepti në partneritet me Save the Children/Kosova dhe mbështetet nga Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar.

Nxënësit e riatdhesuar mirëpresin pranverën me vizatime

Nxënësit e riatdhesuar të komunës së Gjakovës, të cilët janë pjesë e mësimit plotësues në kuadër të projektit “Përkrahja e Edukimit të Rregullt të Fëmijëve të Komuniteteve Minoritarë dhe të Riatdhesuar në Gjakovë kanë punuar vizatime të ndryshme për nder të ditës së Pranverës.

Ky projekt kontribuon në vazhdimin e edukimit dhe edukimin afatgjatë për fëmijët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian si dhe të të riatdhesuarve tjerë nga shtetet e Europës Perëndimore, nëpërmjet mësimit shtesë dhe ndihmesës për bërjen e detyrave shtëpiake dhe aktiviteteve të ndryshme ndërkulturore. Ky projekt zbatohet në dy komuna, Prizren dhe Gjakovë, në gjithsejtë tetë shkolla fillore, katër në Komunën e Prizrenit dhe katër në Komunën e Gjakovës. Përkrahet nga Qeveria Gjermane nëpërmes Geselschaft fur International Zusamenarbeit (GIZ).

Përfaqësues nga Asambleja Komunale e Fëmijëve organizojnë aktivitet humanitar

Përfaqësuesja nga Asambleja Komunale e Fëmijëve, Sabina Muqaj nga ShFMU “Lekë Dukagjini” ka organizuar një aktivitet humanitar, së bashku me klasën e saj.

Në këtë aktivitet, fëmijët kanë mbledhur rroba dhe gjësende të cilat nuk i duhen dhe kanë shprehur dëshirë që këto t’ia dhurojnë fëmijëve në nevojë. Janë mbledhur më shumë se 20 pako të dhuratave, të cilat janë shpërndarë nëpërmjet OJQ Nevo Koncepti.

Përfaqësues nga Asambleja Komunale e Fëmijëve – Prizren, gjithnjë janë aktiv në rrethin e tyre dhe punojnë që secili fëmijë ti gëzojë të drejtat e tij dhe të jetojë në një ambient të sigurt.

Asambleja e Fëmijëve është një institucion, i cili vepron për avokimin e të drejtave të fëmijëve në Komunën e Prizrenit. Ky projekt ka për qëllim qeverisjen e të drejtave të fëmijëve, respektimin e të drejtave të fëmijëve, ngritjen e pjesëmarrjes së fëmijëve në procese të ndryshme vendimmarrëse në Komunë. Projekti zbatohet nga Nevo Koncepti në partneritet me Save the Children/Kosova dhe mbështetet nga Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar.

Nevo Koncepti merr pjesë në ridefinimin e strukturës menaxhuese të rrjetit “KONECT”

OJQ Nevo Koncepti ka marrë pjesë në punëtorinë e ridefinimit të stukturës menaxhuese të rrjetit “KONECT”, që është organizuar nga KFOS-i. Në punëtorinë tre ditore (19 – 21 mars ) të mbajtur në Durrës, ku morën pjesë anëtarët e grupit planifikues nga organizatat partnere të rrjetit është diskutuar rreth aspekteve të përgjithshme të operimit të rrjetit dhe shqyrtimi i modaliteteve, mënyra e menaxhimit të rrjetit, aspektet e anëtarësimit në rrjet si dhe ndarja e detyrave (janar 2019 – dhjetor 2021).

Rrjeti “Konect” është koalicion strategjik i organizatave të shoqërisë civile të cilat angazhohen në fushën e arsimimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Qëllim i rrjetit është përmirësimi i mundësive të arsimimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, duke mobilizuar OShC-të në nivel të komunave dhe në nivel qendror për të mirëmbajtur një dialog domethënës me autoritetet lokale dhe Qeverinë për çështje të arsimimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, si dhe për të marrë pjesë në vendimmarrje dhe krijim të politikave në lidhje me këtë temë.

AKF-Prizren mban takim në ShFMU “Lekë Dukagjini”

Është mbajtur takimi me Këshillin e nxënësve dhe anëtarët e Asamblesë së Fëmijëve në ShFMU “Lekë Dukagjini” në Prizren.
Qëllimi i takimit ishte të identifikohen çështje apo probleme, të cilat i shqetësojnë fëmijët, dhe që mund të adresohen nga ana e AKF-Prizren tek institucionet përgjegjëse.

Në takim kanë marrë pjesë gjithsejtë 13 fëmijë. Ata i kanë paraqitur shqetësimet dhe sugjerimet e tyre. Si përfundim u vendos që përfaqësuesit e AKF nga kjo shkollë bashkë me disa nxënës, ti adresojnë problemet në drejtorinë përkatëse komunale me qëllim të zgjidhjes së problemeve të hasura në këtë shkollë.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit “Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve”.

Fillojnë përgatitjet për shënimin e Ditës së Ujit

Nxënësit e ShFMU “Drita” në Gelancë të Suharekës, me 18 mars 2019, janë përfshirë në përgatitjet për shënimin e Ditës së Ujit. Shënimi i kësaj dite, parashihet të realizohet në bashkëpunim me shkollat, DKA-në dhe KRU Hidroregjioni Jugor-Njësia në Suharekë.

Pos nxënësve të ShFMU “Drita” në këtë aktivitet janë të përfshirë edhe tutorët e tyre.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Shpërndahen pako higjienike për shëndetin oral

Familjet e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në fshatin Leshan të Suharekës kanë përfituar materialit higjenik për shëndetin oral, ndërkohë që janë realizuar edhe vizita shëndetësore për të moshuarit dhe gratë. Ky aktivitet është realizuar me 18 mars 2019.

Qëllimi i aktivitetit ka qenë shpërndarja e pakove higjienike për shëndetin oral, po ashtu edhe vizitat rutinore për çdo familje për të ofruar shërbimet shëndetësore, si matja e hipertensionit dhe sheqerit në gjak.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Mësimi shtesë vazhdon në 8 shkollat e Komunës së Prizrenit dhe të Gjakovës

Aktivitetet e ofrimit të mësimit shtesë si dhe ndihmës për kryerjen e detyrave të shtëpisë është duke vazhduar në 8 shkollat partnere të Nevo Konceptit, përkatësisht në 4 shkolla në Komunën e Prizrenit dhe në 4 shkolla në Komunën e Gjakovës.

Gjatë muajve të parë të këtij viti, aktivitetet kanë vazhduar me numrin e njëjtë të nxënësve të riatdhesuar, si gjatë vitit të shkuar, e që në total janë 124 nxënës në të dyja komunat.

Në kuadër të monitorimit të rregullt, është duke u ofruar edhe përkrahja psiko-sociale me qëllim të adaptimit sa më të mirë të nxënësve të riatdhesuar në shoqëri dhe rreth të ri.

Këto aktivitete realizohen në kuadër të projektit “Përkrahja e Edukimit të Rregullt të Fëmijëve të Komuniteteve Minoritarë dhe të Riatdhesuar në Prizren dhe Gjakovë”.

Takim me drejtorin e QKMF-së në Suharekë

Stafi i projektit Prospekt+ të Nevo Koncepti, më 15 mars 2019, ka zhvilluar një takim me drejtorin e Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare në Suharekë, Sali Bytyqi.

Qëllimi i takimit ishte që pas diskutimeve me drejtuesit e DSHMS-së, të njoftohet edhe stafi i QKMF-së për mundësinë e lirimit nga participimi për analiza për disa familje, konkretisht nëna që jetojnë në kushte të vështira ekonomike.

Drejtori i QKMF-së, Sali Bytyqi ka shprehur gatishmërinë për mbështetje të iniciativës së ndërmarrë për ndihmë për grupet, të cilat kanë më shumë nevojë.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Takim me Drejtoreshën e Mirëqenies Sociale dhe Shëndetësisë në Suharekë

Stafi i projektit Prospekt + të Nevo Koncepti, me 14 mars 2019, kanë zhvilluar një takim me Drejtoreshën e Mirëqenies Sociale dhe Shëndetësisë në Suharekë, Sale Bytyqi.

Qëllimi i takimit ka qenë diskutimi i mundësisë së lirimit nga participimi për analiza për disa familje respektivisht disa nëna, që janë në kushte të vështira ekonomike, ndonëse këto familje nuk i plotësojnë kriteret për marrjen e asistencës sociale.

Drejtoresha Bytyqi ka njoftuar se ekzistojnë kategoritë, të cilat janë të liruara nga participimi dhe se do të këtë lirim nga pagesa për raste të veçanta.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Aktiviteti ndërkulturor dhe mësimi plotësues me fëmijët

Në Shkollën Fillore të Mesme të Ulët “Vaso Pashë Shkodrani” në Tërrnje të Suharekës, më 14 mars 2019, është realizuar aktiviteti ndërkulturor dhe mësimi plotësues me fëmijët e të gjitha etnive.

Qëllimi i aktivitetit ishte asistimi në detyrat e shtëpisë dhe rritja e bashkëpunimit në mes fëmijëve, gjithëpërfshirja si dhe promovimi i fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në shkollë.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë

Mbahet takimi për parandalim dhe reagim ndaj braktisjes së shkollimit

Është mbajtur takimi me ekipin e mësimdhënësve për parandalim dhe reagim ndaj braktisjes së shkollimit nga nxënësit. Takimi është mbajtur, me 13 mars 2019 në në ShFMU “Drita” në Gelancë të Suharekës. Lidhur me këtë çështje kanë diskutuar mësimdhënësit e shkollës dhe grupet për parandalim, në kuadër të shkollës.

Qëllimi i takimit është raportimi i mungesave të nxënësve me kohë dhe identifikimi i nxënësve me rrezikun potencial për braktisjen e shkollimit.
Takimet me mësimdhënësit organizohen në mënyra periodike mujore, ku bisedohet për rastet të ndryshme si dhe veprimet të cilat ndërmerren për të reaguar me kohë ndaj braktisjes së shkollimit.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Bashkëmoshatarët lehtësojnë kryerjen e detyrave të shtëpisë

Në fshatin Gelancë të Suharekës, në shkollën “Drita” bashkëmoshatarët vazhdojnë të ndihmojnë bashkëmoshatarët në kryerjen e detyrave të shtëpisë. Këto aktivitete realizohen tri herë në javë nga një orë e gjysmë, ku të angazhuar në programin e detyrave të shtëpisë janë edhe tutorët.

Qëllimi i këtij aktiviteti është që bashkëmoshatarët të lehtësojnë kryerjen e detyrave të shtëpisë.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë

Ligjëratë për të drejtat e gruas dhe rolin e saj në shoqëri

Nevo Koncepti në kuadër të projektit Prospekt+, në Prizren, me datën 11 mars 2019 ka organizuar ligjëratën me temën “Të drejtat e gruas dhe roli i saj në shoqëri”. Në këtë aktivitet kanë marrë pjesë gratë dhe vajzat, ku është diskutuar për të drejtat e gruas dhe sfidat e zbatimit të tyre.

Pos temës së shtjelluar për pjesëmarrëset janë shpërndarë edhe dhurata për nder të Ditës ndërkombëtare të gruas.

Aktiviteti është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Thirrje për anëtarët e rrjetit KRAEEYN

Rrjeti KRAEEYN organizon trajnime për anëtarët e tij, ku me 16 dhe 17 mars, tema e trajnimit është: Të bëhemi gati për shkollë, organizuar nga KEC. Ndërsa me 23 dhe 24 mars, tema e trajnimit është: Përmirësimi i qasjes dhe cilësisë në Kujdesin dhe zhvillimin e fëmijërisë së hershme, organizuar nga Save the Children.

Trajnimi do te mbahet në sallën e Qendrës për Arsim të Kosovës KEC. Shpenzimet e udhëtimit dhe ushqimi janë të mbuluara.

Aplikuesi duhet të dërgoj një email ku shpreh interesimin për të qenë pjesë e trajnimeve tek adresa:edalipi@kec-ks.org deri me 12.03.2019.

Aplikuesit e pare që dërgojnë email do të ftohen të marrin pjesë.

Dita kundër diskriminimit shënohet me aktivitet kulturor

Për nder të shënimit të 1 Marsit – Ditës ndërkombëtare kundër Diskriminimit është mbajtur aktiviteti kulturor me fëmijë. Nxënësit e ciklit të lartë të shkollave fillore (klasat 6-9), në DokuKino kanë ndjekur tre filma të shkurtër dokumentar lidhur me temën e diskriminimit, të cilët janë shfaqur edhe në Festivalin e filmit dokumentar dhe të shkurtër, DokuFest.

Dy prej filmave shtjellonin ngjarje të vërteta të ndodhura në Prizren që kishin të bëjnë me të pastrehët dhe fëmijët lëmoshë kërkues. Pas shikimit të filmave është debatuar rreth asaj se çka kanë kuptuar fëmijët nga filmat dokumentar, si dhe për llojet e diskriminimit dhe mënyrat se si ta parandalojmë atë.

Aktiviteti është realizuar në kuadër të projektit “Përfshirja sociale e grupeve të margjinalizuara në komunën e Prizrenit- SoRi” i cili mbështetet nga Qeveria Gjermane përmes Agjencionit Gjerman për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Trajnimi mbi Zhvillimin e Karrierës

Në bashkëpunim ndërmjet ECD-së dhe OJQ Nevo Koncepti u zhvillua Trajnimi mbi Zhvillimin e Karrierës.

Trajnimit i ka paraparirë marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet dy organizatave, për trajnimin e studentëve nga radhët e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian, mbi Zhvillimin e Karrierës dhe për Media Sociale.

Për më shumë mund të shihni videon.

Koordinohen aktivitetet për shënimin e Ditës botërore të ujit

Stafi i projektit Prospekt+ nga OJQ Nevo Koncepti kanë zhvilluar një takim me udhëheqësin e njësisë për Suharekë të KRU “Hidroregjioni Jugor”, Ismet Kurtishaj.

Qëllimi i takimit të zhvilluar me datën 1 mars 2019, në zyrën e njësisë në Suharekë, ka qenë koordinimi i aktiviteteve për shënimin e Ditës botërore të ujit.

Gjithashtu në bashkë koordinim edhe me drejtorin e Arsimit në Komunën e Suharekës, Remzi Bytyqi do të parashihen edhe shkollat, se ku do të këtë shpërndarje të broshurave për rëndësinë e ujit.

Aktiviteti është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Zyrtarët komunalë lehtësojnë regjistrimin e mëvonshëm

Është kryer regjistrimi i një fëmije, si rast i regjistrimit të mëvonshëm pas 11 muajve. Rastet e tilla sanksionohen në bazë të ligjit dhe për mos regjistrimin me kohë prindërit detyrohen të paguajnë dënimin nga 25-50 euro për vonesë. Mirëpo në bashkëpunim me Zyrën e komuniteteve dhe kthim dhe Zyrën e gjendjes civile në Komunën e Prizrenit familja është liruar nga pagesa dhe fëmija është regjistruar.

Regjistrimi është bërë me datën 27.02.2019.

Aktiviteti është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Takim me Zyren për Komunitete dhe Kthim

Stafi i projektit Prospekt+ nga Nevo Koncepti ka zhvilluar takim me Zyren për Komunitete dhe Kthim të Komunës së Prizrenit, me qëllim të regjistrimit të një fëmiju, që është identifikuar pas 11 muajve.

Gjatë takimit me zyrtarin për komunitete dhe kthim të mbajtur me 25 shkurt 2019 është arritur pajtimi për ndjekjen e procedurave të regjistrimit si rast i mëvonshëm, me lehtësimin e ZKKK-së.

Aktiviteti është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Takimi me prindër dhe fëmijë

Nevo Koncepti ka realizuar një takim me prindërit dhe fëmijët nga fshatrat Gelancë, Tërnje dhe Leshan të Suharekës. Takimi është mbajtur me 23 shkurt 2019 në Prizren.

Qëllimi i takimit ishte prezantimi i aktiviteteve, të cilat realizohen me fëmijët në shkollat e fshatrave të sipërpërmendura. Në këtë mënyrë prindërit janë njoftuar me punën që bëhet me fëmijët e tyre.

Aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Punëtori dy ditore për hartimin e udhëzuesit

Nevo Koncepti ka organizuar punëtorinë dyditore (20-22.02.2019) për hartimin e Udhëzuesit “Të drejtat sociale të grupeve të margjinalizuara”.

Në punëtorinë e hartimit të udhëzuesit pjesëmarrës kanë qenë të gjithë anëtarët e Grupit Punues të Komunës së Prizrenit të projektit SoRi si dhe drejtorët komunalë, si z.Fejzë Kabashi, drejtor i DPMS-së dhe z.Visar Shehu drejtor i DSH-së.

Ky udhëzues do të përcaktojë në mënyrë specifike kufizimin “Grup i Margjinalizuar”, konceptin e përjashtimit social dhe të përfshirjes sociale si dhe nevojat e këtij grupi duke adresuar problemet e përjashtimit social dhe të diskriminimit.

Po ashtu gjatë punëtorisë janë definuar edhe shumë pika kyçe lidhur me udhëzuesin duke identifikuar mekanizmat ndërkombëtarë si dhe kornizat ligjore për mbrojtjen e të drejtave të grupeve të margjinalizuara në kontekstin lokal. Rëndësi të veçantë i është dhënë rolit, rëndësisë dhe përgjegjësive të Qendrës për Punë Sociale në realizimin e të drejtave të grupeve të margjinalizuara, por njashtu edhe të organizatave të shoqërisë civile në këtë drejtim.

Udhëzuesi do të publikohet e përkthyer edhe në gjuhët e tjera zyrtare në ueb faqen e Komunës së Prizrenit dhe të Nevo Konceptit.
Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit SoRi, i cili mbështetet nga Qeveria Gjermane nëpërmjet Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH-GIZ.

Ligjërata mbi higjienën personale

Në shkollën fillore të mesme të ulët “Drita” në Gelancë të Suharekës janë mbajtur ligjërata mbi higjienën personale. Aktiviteti është mbajtur me datën 22 shkurt 2019 dhe në të kanë marrë pjesë nënat dhe fëmijët dhe gjithashtu mjekët nga QKMF-ja e stafi i shkollës.

Qëllimi i ligjëratës ishte ndërgjegjësimi i nënave dhe fëmijëve për higjienën personale e sidomos higjiena orale.

Aktiviteti realizohet dy herë në muaj, me tema të ndryshme, të cilat kërkohen nga nënat. Në këtë aktivitet janë shpërndarë edhe materiale higjienike.

Aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Mbështetje për hartimin e Planit Lokal të Veprimit për përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian

Në një tryezë të organizuar nga misioni i OSBE-së në Kosovë, OJQ Nevo Koncepti ka marrë pjesë, duke dhënë përkrahjen për hartimin e politikave publike lokale për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në komunën e Rahovecit dhe Suharekës.

Qëllimi i tryezës ishte mbështetja e hartimit të Planit Lokal të Veprimit për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në komunën e Rahovecit dhe Suharekës në lidhje me prioritetet kyçe të Strategjisë për Përfshirjen e Romëve dhe Ashkalive në shoqëri 2017-2021.

Tryeza e rrumbullakët gjithashtu ka prezantuar modalitetet për zbatimin e Strategjisë në nivel lokal, duke përfshirë hartimin dhe zhvillimin e planeve lokale të veprimit për komunat Rahovec dhe Suharekë.

Vizita shëndetësore në Leshan

Në fshatin Leshan të Suharekës janë realizuar vizita shëndetësore në shtëpitë e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, me një kujdes për të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuar. Dy infermiere të QKMF-së në Suharekë me datën 21 shkurt 2019 kanë realizuar kontrollet mjekësore.

Vizitat e rregullta mjekësore në komunitet bëhen për ti përshkruar barnat, të cilat janë falas nga lista esenciale e barnatores së qytetit.

Këto vizita realizohen në kuadër të bashkëpunimit me Qendrën Kryesore të Mjeksisë Familjare në Suharekë, në saje të cilës marrëveshje bëhen vizita të drejtpërdrejta në shtëpitë e komuniteteve, për t’ju lehtësuar shërbimet, të cilat janë në dispozicion për të gjithë qytetarët.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Takime për parandalim dhe reagim ndaj braktisjes së shkollimit

Në Leshan dhe Tërrne të Suharekës janë mbajtur takime me ekipin e mësimdhënësve të shkollës “Vaso Pashë Shkodrani” për parandalim dhe reagim ndaj braktisjes së shkollimit.

Takimet janë mbajtur me datën 21 shkurt 2019 dhe në to pos mësimdhënësve kanë marrë pjesë edhe grupet për parandalim në kuadër të shkollës.

Qëllimi i takimeve ishte raportimi i mungesave të nxënësve me kohë dhe identifikimi i nxënësve me rrezikun potencial për braktisjen e shkollës.

Takimet me mësimdhënësit organizohen në mënyra periodike mujore, ku bisedohet për rastet të ndryshme si dhe veprimet të cilat ndërmerren për të reaguar me kohë ndaj braktisjes së nxënësve.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimim dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Bashkëmoshatarët ndihmojnë me detyrat e shtëpisë

Në shkollën “Vaso Pashë Shkodrani” në Leshan të Suharekës bashkëmoshatarët ndihmojnë njëri-tjetrin me detyrat e shtëpisë.

Qëllimi i aktivitetit është socializimi mes fëmijëve dhe rritja e performansës arsimore të tyre. Ky aktivitet realizohet tri herë në javë me mbikëqyrjen e tutorëve.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimim dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Takim me nënkryetaren e Komunës së Suharekës

Stafi i projektit PROSPEKT + që zbatohet nga OJQ Nevo Koncepti ka zhvilluar një takim me nënkryetaren e Komunës së Suharekës, Mihrije Suka. Takimi është realizuar në Komunën e Suharekës me 20 shkurt 2019.

Qëllimi i takimit ka qenë njoftimi i autoriteteve komunale me punën e organizatës në fshatrat Leshan, Tërrnje, Gelancë sikurse edhe bashkëpunimi për të qenë pjesë e grupit për monitorimin e Strategjisë për integrimin e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Në takim është vlerësuar bashkëpunimi i dyanshëm.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimim dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Përvjetori i pavarësisë shënohet në dy qendrat mësimore

Për nder të shënimit të përvjetorit të Pavarësisë së Kosovës, OJQ Nevo Koncepti ka organizuar aktivitete në dy qendrat mësimore në ShFMU “Haziz Tola” në lagjen Jeta e Re dhe në ShFMU “Dy Dëshmorët” në Piranë.

Nxënësit kanë shikuar një film dokumentar që lidhet me temën e Pavarësisë së Kosovës, dhe më pastaj kanë recituar vjersha, dhe kanë paraqitur simbolin e flamurit të Kosovës nga materialet didaktike.

Këto aktivitete janë realizuar në kuadër të projektit “Mbështetja e BE-së për zbatimin e Strategjisë për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian”, EU SIMRAES-II, që zbatohet nga Nevo Koncepti.

Aktivitete të lira dhe asistencë në detyrat e shtëpisë

Në shkollën “Vaso Pashë Shkodrani” në Leshan po zhvillohen aktivitetet e lira dhe programi i asistencës në detyrat e shtëpisë, për fëmijët e këtij vendbanimi.

Qëllimi i aktivitetit është ofrimi i ndihmës në detyrat e shtëpisë dhe promovimi i bashkëpunimit në mes fëmijëve.

Aktivitetet realizohen tri herë në javë, ku të angazhuar në programin e detyrave të shtëpisë janë tutorët.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në Promovimim dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Mësimi plotësues vazhdon në gjysmë vjetorin e dytë

OJQ ”Nevo Koncepti” ka filluar mësimin plotësues për gjysmë vjetorin e dytë të vitin shkollor 2018/19, në të gjitha qendrat mësimore me bazë në shkollë.

Qëllimi i mësimit plotësues është ngritja e suksesit të fëmijëve dhe përgatitja sa më e mirë e fëmijëve për mësim të rregullt.

Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit ”Përkrahja e Edukimit të Rregullt të Fëmijëve Minoritar dhe të Riatdhesuar në Komunën e Prizrenit dhe Gjakovës”.

Projekti kontribuon në vazhdimin e edukimit dhe edukimin afatgjatë për fëmijët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian si dhe të të riatdhesuarve tjerë nga shtetet e Europës Perëndimore, nëpërmjet mësimit shtesë dhe ndihmesës për bërjen e detyrave shtëpiake dhe aktiviteteve të ndryshme ndërkulturore.

Vizita individuale mjekësore në Tërnje dhe Leshan

Vizitat individuale mjekësore për gratë janë realizuar në fshatrat Tërnje dhe Leshan të Suharekës. Me këtë rast janë bërë kontrolle të hipertensionit dhe diabetit, te gratë e grupmoshave të ndryshme.

Aktiviteti është realizuar me datën 25 janar 2019 dhe si qëllim ka ndërgjegjësimin dhe parandalimin e sëmundjeve të ndryshme përmes vizitave të rregullta mjekësore.

Vizitat kanë përfshirë nënat, vajzat dhe personat e moshuar, të cilat nuk janë në gjendje të vizitojnë mjekun. Këto vizita janë realizuar së bashku me infermieren e QKMF-së të Komunës së Suharekës. Vizitat mjekësore organizohen çdo muaj.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në zbutjen e varfërisë dhe realizimin e të drejtave të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Asambleja e Fëmijëve kërkon respektimin e të drejtave të fëmijëve

Përfaqësuesit e Asamblesë së Fëmijëve të Komunës së Prizrenit kanë kërkuar sa më parë largimin e fëmijëve lypsarë nga rrugët e qytetit. Gjithashtu ata kanë shfaqur shpresën që pas përfundimit të grevës së mësimdhënësve të zëvendësohen të gjitha orët e humbura të mësimit.

Kryetari i kësaj Asambleje, Ari Shemsedini, në një paraqitje para mediave lokale, ka shprehur shqetësimin rreth grevës së mësimdhënësve, për shkak të humbjeve të orëve të mësimit. Ai ka pohuar se asamblistët fëmijë shpresojnë se të gjitha orët e humbura do të zëvendësohen gjatë vitit shkollor.

Por, shqetësim edhe më i madh, sipas Asamblesë së Fëmijëve është prania e numrit të lartë të fëmijëve të cilët po bredhin nëpër rrugë duke kërkuar lëmoshë. Anëtari i kësaj Asambleje, Andi Gashi, ka theksuar se në shumë raste po shkelen të drejtat e fëmijëve.

Ndërkaq, anëtarja tjetër e kësaj Asambleje, Nida Emini, ka kërkuar nga institucionet përkatëse qendrore por edhe ato lokale të Prizrenit, që të angazhohen maksimalisht në zgjidhjen e këtyre çështjeve shqetësuese, dhe në shërbim të respektimit të të drejtave të fëmijëve.

Mundësi punësimi si praktikant në KEC

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) ka shpallur konkurs për punë, në pozitën e praktikantit.

Periudha e angazhimit është 1 shkurt 2019 deri me 31 korrik 2019.

Për më shumë informata rreth konkursit, vizitoni linkun e mëposhtëm:
http://www.kec-ks.org/vacancies/K-0022.html?fbclid=IwAR31335QaYa-vu9UKwr4TiPWR4UfiJyto73j56-sNyCuns17SzhtYr85lyE

KEC inkurajon kandidatët nga komunitetet minoritare për të aplikuar.

Projekti “KRAEEYN” përkrahet nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur – OSF.

Trajnime kundër dukurive devijante

Nevo Konvepti ka organizuar trajnim dy ditor për fëmjët dhe tutorët kundër dukurive devijonte.

Në ditën e parë të trajnimit, me 19 janar 2019, fëmijët dhe tutorët janë trajnuar për temën: “Komunikimi”. Ndërsa në ditën e dytë me datë 20 janar 2019 tema e trajnimit ishte: “Sëmundjet e varshmërisë”. Pas kësaj janë zhvilluar edhe aktivitete psiko-sociale.

Qëllimi i trajnimeve ishte vetëdijesimi i fëmijëve për mospërdorimin e drogave, alkoolit, duhanit dhe të ndërgjegjësohen për komunikim të duhur.

Trajnimi dy ditor është realizuar mes dy projekteve “Mbështetja e Bashkimit Evropian për zbatimin e strategjisë për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian – Edukimi per integrim” (EU SIMRAES ll) e cila financohet nga Kosovo Education Center (KEC) me mbështetjen e Bashkimit Evropian (BE) dhe Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) si dhe PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS).

Organizohet trajnimi dy ditor për fëmijët dhe tutorët

Nevo Koncepti ka mbajtur në Prizren trajnimin dy ditor me temën zhvillimi i aktiviteteve psiko-sociale për fëmijë dhe tutorë. Në trajnimin e mbajtur me 19 dhe 20 janar 2019 kanë marrë pjesë fëmijët e moshave 11-16 vjeç nga shkollat ‘Haziz Tola’, ‘Jeta e Re’, ‘Dy Dëshmorët’ nga komuna e Prizrenit dhe shkolla fillore ‘Drita’ në Gelancë dhe ‘V.P. Shkodrani’ nga Komuna e Suharekës

Qëllimi i aktivitetit është zhvillimi dhe aftësimi i fëmijëve, gjithashtu edhe ngritja e kapaciteteve të tutorëve. Aktiviteti është realizuar si rrjedhojë e bashkëpunimit në mes të dy projekteve, të cilët kanë qëllime të përafërta.

Ky aktivitet është realizuar në bashkëpunim mes dy projekteve: PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS) dhe projektit “Mbështetja e BE-së për zbatimin e strategjisë për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian”, EU SIMRAES-II, që zbatohen nga Nevo Koncepti.

Vizita mjekësore për gratë dhe të moshuarit

Vizita individuale mjekësore për gratë dhe të moshuarit janë realizuar në fshatin Gelancë. Me këtë rast janë bërë kontrollet e hipertensionit dhe diabetit.
Aktiviteti është realizuar me datën 18 janar 2019.

Në aktivitet janë përfshirë gratë dhe personat e moshuar, të cilët nuk janë në gjendje të vizitojnë mjekun. Qëllimi i realizimit të vizitave të rregullta mjekësore është ndërgjegjësimi si dhe parandalimi i sëmundjeve të ndryshme.

Aktiviteti është realizuar me infermieren e QKMF-së të Komunës së Suharekës. Këto vizita organizohen çdo muaj.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në zbutjen e varfërisë dhe realizimin e të drejtave të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Takimi mujor me anëtarët e Grupit Punues

Takimi i rregullt mujor me anëtarët e Grupit Punues të projektit SoRi është mbajtur me 17 Janar 2019. Ky grup përbëhet nga 8 anëtarë, zyrtarë të drejtorive komunale, udhëheqëse e së cilës është znj. Mybexhele Zhuri nga Njësia për të Drejtat e Njeriut. Takimi kishte për qëllim planifikimin e aktiviteteve për muajin janar, përzgjedhjen e familjeve për vizitë në terren, specifikimin e rasteve për ndërmjetësim, etj.

Në takim ishin pjesëmarrës edhe z. Fejzë Kabashi, Drejtor i Drejtorisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale si dhe z. Nuhi Koqinaj, Drejtor i Qendrës për Punë Sociale. Pasi ishte takimi i fillimit të vitit u bë edhe përmbledhja e të gjitha aktiviteteve të realizuara gjatë implementimit të projektit SoRi vitin e kaluar.

Aktiviteti u realizua në kuadër të projektit SoRi i cili mbështetet nga GIZ-i.

Mbahet takimi me prindërit dhe fëmijët

Nevo Koncepti me datën 16 janar 2019 ka mbajtur takimin me prindër dhe fëmijët të cilët janë abonuar në Edukimin Online.

Nga muaji nëntor i vitit 2018, për 20 fëmijë, është bërë regjistrimi në portalin arsimor Edukimi.net, në të cilën ueb faqe fëmijët kanë mundësi të mësojnë edhe nga shtëpia e tyre, për të gjitha lëndët shkollore sikurse në klasë. Këtu janë përfshirë fëmijët të cilët për shkak të kushteve të ndryshme nuk kanë mundësi të vijojnë mësimin e rregullt në shkolle si: fëmijët me aftësi të kufizuar dhe fëmijët të cilët kanë braktisur mësimin.

Po ashtu janë regjistruar edhe nxënës të cilët kanë suksesin më të dobët në mësim në mënyrë që përmes qasjes dhe përdorimit të rregullt të kësaj faqeje të ndikohet në arritjen e suksesit më të mirë mësimor.

Në takim ka qenë prezent edhe z. Vigan Dervishaj nga DKA dhe anëtar i Grupit Punues në kuadër të projektit i cili foli për rëndësinë e përdorimit të kësaj faqeje, çfarë ndikimi mund të ketë në rritjen e suksesit të fëmijëve por edhe rolin dhe ndikimin e prindërve në këtë drejtim.

Në takim fëmijët kishin mundësi që përmes TV dhe celularëve të tyre të kenë qasje në faqe dhe janë testuar në disa lëndë.

Aktiviteti u realizua në kuadër të projektit SoRi i cili mbështetet nga GIZ-i.

Projekti SoRi dhe Grupi Punues prezantohen në debatin televiziv

Vazhdimësia e projektit SoRi që zbatohet nga OJQ Nevo Koncepti dhe roli i Grupit Punues në këtë projekt kanë qenë temë diskutimi në debatin televiziv të realizuar në Televizionin e Prizrenit.

Në studio të ftuara ishin znj. Mybexhele Zhuri, Koordinatore për të Drejta dhe Barazi Gjinore dhe njëkohësisht edhe udhëheqëse e Grupit Punues në kuadër të projektit dhe znj. Blerina Bytyqi, Menaxhere e projektit SoRi.

Në këtë emision u bisedua për rezultatet e arritura në projektin SoRi,të cilat kanë ndikuar në vazhdimin e projektit nga muaji nëntor i vitit 2018. Po ashtu janë prezantuar objektivat e projektit dhe aktiviteteve si dhe në veçanti u përmend roli i Grupit Punues, një grup multidisciplinar i përbërë nga 8 anëtarë.

Debatin televiziv mund ta shikoni në linkun e mëposhtëm:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2332297240326800&id=1643311899225341

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit SoRi, i cili mbështetet nga GIZ-i.

Gratë flasin në radio për përvojën e tyre në trajnime

Gratë që kanë vijuar trajnimet e organizuara nga OJQ Nevo Koncepti gjatë muajit nëntor të vitit 2018 kanë marrë pjesë në një radioemision në radion në gjuhën rome Romano Avazo.

Tema e këtij radioemisioni ishte ngritja e kapaciteteve dhe ndërgjegjësim i grave nga trajnimet.

Në këtë emision gratë shpalosën njohuritë e përfituara nga temat e trajnimeve dhe ndikimin e tyre në jetesën e përditshme të tyre, pasi temat kanë qenë të ndërlidhura drejtpërdrejtë me nevojat që janë identifikuar nga ato.

Në trajnime janë trajtuar këto tema:
1. Të drejtat e njeriut dhe barazia gjinore.
2. Ndikimi negativ i dhunës në familje, parandalimi dhe trajtimi.
3. Planifikimi familjar dhe higjienik në familje.
4. Roli i prindërve në edukimin dhe arsimimin e fëmijëve.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit SoRi, i cili mbështetet nga GIZ-i.

Fëmijët në radioemision flasin për ndikimin e trajnimeve

Pesë fëmijë që kanë vijuar trajnimet e organizuara gjatë muajit nëntor të vitit 2018 dhe që janë nxënës të shkollës “Ibrahim Fehmiu” të lagjes Arbanë dhe “Haziz Tola” të lagjes Jeta e Re, kanë qenë mysafirë në radion në gjuhën rome “Romano Avazo”.

Tema e këtij radioemisioni ishte ngritja e kapaciteteve dhe ndërgjegjësimi përmes njohurive të përfituara nga trajnimet më fëmijë të komuniteteve të margjinalizuara.

Në emision fëmijët treguan për ndikimin trajnimeve në marrjen e njohurive të reja rreth temave si:
1. Të drejtat e fëmijëve
2. Dhuna ndaj bashkëmoshatarëve, parandalimi dhe trajtimi.
3. Përdorimi i rrjeteve sociale dhe ndikimi i tyre në jetën e fëmijëve
4. Edukimi multikulturor dhe multietnik.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit SoRi, i cili mbështetet nga GIZ-i.

Nevo Koncepti merr pjesë në planifikimin e strategjisë së rrjetit “KONECT”

OJQ Nevo Koncepti ka marrë pjesë në punëtorinë përcjellëse për planifikimin e strategjisë së rrjetit “KONECT”, që është organizuar nga KFOS-i. Në punëtorinë njëditore të mbajtur në Prishtinë, ku morën pjesë anëtarët e grupit planifikues nga organizatat partnere të rrjetit është diskutuar drafti i kësaj strategjie (janar 2019 – dhjetor 2021).

Pjesëmarrësit në mënyrë të veçantë e diskutuan planin e aktiviteteve dhe treguesit e suksesit. Po ashtu, u diskutua për aspektet e buxhetit për zbatimin e strategjisë. Pas kësaj punëtorie, kontributet e pjesëmarrësve do të integrohen në dokumentin e strategjisë dhe do të ndahen me partnerët para se të finalizohet dokumenti.

Rrjeti “Konect” është koalicion strategjik i organizatave të shoqërisë civile të cilat angazhohen në fushën e arsimimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Qëllim i rrjetit është përmirësimi i mundësive të arsimimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, duke mobilizuar OShC-të në nivel të komunave dhe në nivel qendror për të mirëmbajtur një dialog domethënës me autoritetet lokale dhe Qeverinë për çështje të arsimimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, si dhe për të marrë pjesë në vendimmarrje dhe krijim të politikave në lidhje me këtë temë.

Shfaqje teatrale për nxënësit e 4 shkollave të Prizrenit

Vënia në skenë e pjesës teatrale “Kundër Diskriminimit” të adaptuar për fëmijët ka përmbyllur ciklin e 12 aktiviteteve për vitin 2018, në kuadër të projektit “Përkrahja e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe të Riatdhesuarve në Komunën e Prizrenit dhe Gjakovës”.

Shfaqja është dhënë në prani të nxënësve të të dy cikleve nga shkollat: “Fadil Hisari”, “Abdyl Frashëri”, “Nazim Kokollari-Budakova” nga Prizreni dhe “Ardhmëria” nga Landovica.

400 pako dhuratash me veshmbathje shpërndahen për fëmijët nevojtarë RAE

Nxënësit e Shkollës Fillore dhe të Mesme të Ulët “Mustafa Bakiu” kanë përgatitur rreth 400 pako dhuratash, me veshmbathje për fëmijët e familjeve në gjendje të rëndë socio-ekonomike.

Me dëshirën e nxënësve dhe të drejtorisë së shkollës, OJQ Nevo Koncepti pakot e përgatitura prej nxënësve ua ka shpërndarë bashkmoshatarëve të tyre nga radhët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, të cilët janë në gjendje të rëndë ekonomike dhe që jetojnë në lagje të ndryshme të Prizrenit.

Ky aktivitet paraqet një shembull të mirë të solidaritetit në komunitet.

Shfaqje teatrale për nxënësit e 4 shkollave të Gjakovës

OJQ Nevo Koncepti ka realizuar një shfaqje teatrale për nxënësit e riatdhesuar dhe nxënësit tjerë, të cilët janë pjesë e mësimit plotësues. Aktiviteti është mbajtur me datën 21 dhjetor 2018, në teatrin e Qendrës Tregtare Nertili në Gjakovë.

Shfaqja teatrale është dhënë për nder të festave të fundvitit. Në këtë aktivitet kanë marrë pjesë nxënësit e shkollave fillore të mesme të ulëta “Emin Duraku”, “Zef Lush Marku”, “Haxhi Hoti” dhe “Yll Morina”.

Ky aktivitet u realizua në kuadër të projektit “Përkrahja e Edukimit të Rregullt të Fëmijëve të Komuniteteve Minoritare dhe të Riatdhesuar në Komunën e Prizrenit dhe Gjakovës” (CDBE).

Angazhime që fëmijët ti vijojnë mësimet me rregull

Nevo Koncepti në bashkëpunim me zyrtarët e Drejtorisë së Arsimit të Komunës së Suharekës ka vizituar një familje, me qëllim të parandalimit të braktisjes së shkollës nga fëmija. Aktiviteti është realizuar në territorin e Komunës së Suharekës me datën 21 dhjetor 2018.

Me zyrtarët e DKA-së është intervenuar dhe së bashku me prindërit është diskutuar ashtu që fëmija ti vijojë mësimet me rregull. Vlen të theksohet se në këtë rast ka ekzistuar rreziku për braktisjen e shkollimit, prandaj edhe është realizuar vizita në terren.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në zbutjen e varfërisë dhe realizimin e të drejtave të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Institucionet ta trajtojnë me prioritet çështjen e punësimit

OJQ Nevo Koncepti gjatë këtij viti ka zbatuar projektin e titulluar “Përmirësimi i dialogut ndërmjet punëtorëve të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe akterëve socio-ekonomik”. Qëllimi i këtij projekti është përmirësimi i bashkëpunimit dhe komunikimit të punëtorëve të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe akterëve kryesorë relevantë në Komunën e Prizrenit, në fushën e punësimit dhe të drejtave të punëtorëve të këtij komuniteti; përmirësimi i kushteve të punës së punëtorëve; ndërmjetësimi dhe reagimi në raste të shkeljes së të drejtave të tyre. Po ashtu është synuar krijimi i mundësive për përfaqësimin e këtyre punëtorëve në sindikatat ekzistuese në Komunën e Prizrenit.

Përgjatë këtij viti, është arritur që mbi 200 persona të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian të përfshihen në mënyrë të drejtpërdrejtë në aktivitetet e zhvilluara në kuadër të këtij projekti. Ndërsa mbi 20 të rinj dhe të reja janë regjistruar në Zyrën për Punësim dhe Qendrën e Aftësimit Profesional në Prizren. Në saje të këtij angazhimi, 7 pjesëtarë të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian kanë gjetur punësim sezonal gjatë stinës së verës, në sektorin privat. Gjithashtu është arritur përfshirja e punëtorëve të komunitetit RAE në sindikatat ekzistuese në Prizren.

Në anën tjetër përmes programeve të trajnimeve për të drejtat e punëtorëve janë ngritur kapacitetet tek pjesëtarët dhe pjesëtaret e këtij komuniteti rreth kësaj çështjeje, ndërkohë që janë ndërmarrë edhe aktivitet ndërgjegjësuese mbi rëndësinë e përgatitjes për treg të punës, por edhe regjistrimit në Zyrën e Punësimit dhe Qendrën për Aftësim Profesional. Në të njëjtën kohë, në pjesën e parë të këtij viti, është bërë publikimi i një hulumtimi, që jep hollësi mbi gjendjen e punëtorëve dhe punësimit të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Prizren.

Me ndërmjetësimin e Nevo Konceptit në kuadër të këtij projekti është arritur që edhe 4 familje të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian të përfitojnë material ndërtimor nga Komuna e Prizrenit.

Me këtë rast, OJQ Nevo Koncepti shpreh konsideratën për institucionet dhe organizatat që kanë bashkëpunuar në aktivitetet që synojnë përmirësimin e gjendjes aktuale sa i përket punësimit dhe të drejtave të punëtorëve të këtij komuniteti. Por në të njëjtën kohë potencon se ato duhet ta trajtojnë me prioritet çështjen e punësimit të pjesëtarëve dhe pjestareve të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian, sikurse edhe krijimin e mundësive të reja në këtë aspekt.

Qasja në punësim, në skema dhe shërbime sociale, regjistrimi në zyren për punësim, por edhe posedimi i kontratës ligjore të punës dhe pagesa e kontributeve që parashihen me dispozitat ligjore në fuqi mbeten disa nga sfidat kryesore të komunitetit RAE në aspektin e punësimit. Prandaj angazhimi për evitimin e këtyre mangësive mbetet detyrë e institucioneve dhe shoqërisë, pasi që një gjë e tillë kontribuon në përmirësimin e jetesës së këtij komuniteti, në ngritjen e mirëqenies ekonomike dhe sociale të tyre, duke siguruar kështu një jetë më të sigurt dhe më të dinjitetshme.
Ky projekt përkrahet nga Olof Palme International Center, përkatësisht Qeveria e Suedisë.

Takimi mujor me anëtarët e Grupit Punues

Takimi i rregullt mujor me anëtarët e Grupit Punues të projektit SoRi është mbajtur me datën 20 dhjetor 2018.

Në takim së pari anëtarët u njoftuan lidhur me aktivitetet që janë realizuar gjatë muajit nëntor si dhe u diskutua për aktivitetet e muajit dhjetor.

Pasi ishte takimi i fundvitit u bë edhe përmbledhja e të gjitha aktiviteteve të realizuara gjatë vitit 2018 dhe rezultatet që janë arritur falë bashkëpunimin të mirëfilltë me ta.

Ky aktivitet u realizua në kuadër të projektit SoRi, i cili përkrahet nga GIZ-i.

Takimi i rregullt me banorët e lagjeve Arbanë dhe Jeta e Re

Takimi i rregullt mujor me banorë të lagjes “Arbanë” dhe “Jeta e Re”, është mbajtur me datën 18 dhjetor 2018.

Qëllimi i takimit ishte informimi i banorëve të riatdhesuar lidhur më shërbimet që i ofron Zyra për Komunitete dhe Kthim në Komunën e Prizrenit.

Nga zyrtari i kësaj zyreje, z.Islam Elshani, të pranishmit u njoftuan për të drejtat që u takojnë të riatdhesuarve pas kthimit nga vendet e BE-së si dhe ku duhet të drejtohen për realizimin e të drejtave të tyre. Në takim interesimi dhe pjesëmarrja e të pranishmëve ishte e konsiderueshme.

Ky aktivitet u realizua në kuadër të projektit SoRi, i cili përkrahet nga GIZ-i Gjerman.

Ligjëratë kundër paragjykimeve dhe stereotipave

Nevo Koncepti në bashkëpunim me Kuvendin e të Rinjve të Suharekës, Drejtorinë e Kulturës në Suharekë dhe OSBE-në, në Komunën e Suharekës, ka marrë pjesë në ligjëratën për paragjykimet dhe stereotipat. Ky aktivitet është mbajtur më 18 dhjetor 2018, në sallën e KK-së së Suharekës, dhe është përshëndetur edhe nga kryetari i Komunës, Bali Muharremaj. Të pranishëm ishin edhe drejtori i Kulturës, Beqir Berisha, si dhe zyrtarë të Kulturës nga Komuna e Mamushës dhe ajo e Dragashit.

Në këtë organizim kanë qenë të përfshirë nxënësit e shkollave të mesme dhe nxënës të shkollave fillore të Komunës së Suharekës dhe pjesë e këtij aktiviteti ishin edhe fëmijët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Qëllimi i aktivitetit ishte eliminimi dhe parandalimi i paragjykimeve dhe stereotipave për fëmijët Rom, Ashkali dhe Egjiptian.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit promovimi i integrimit të respektueshëm të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Suharekë (PROSPECT +), që financohet nga KFOS-i me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie.

Nxënësit nga Leshani e Gelanca vizitojnë shkollën në Gjakovë

Nxënësit nga Komuna e Suharekës përkatësisht shkollat “Vaso Pashë Shkodrani” në Leshan dhe “Drita” në Gelancë kanë marrë pjesë në një aktivitet në shkollën “Yll Morina” në Gjakovë. Ky aktivitet është realizuar me datën 12 dhjetor 2018. Në aktivitet janë përfshirë fëmijët e të gjitha komuniteteve Rom, Ashkali, Egjiptian dhe Shqiptar nga klasa VI deri IX, fëmijët nga mësimi plotësues dhe aktivitetet ndërkulturore, sikurse edhe tutorët dhe fasilitatorët të cilët janë pjesë e projektit.

Qëllimi i aktivitetit ishte prezantimi i punës dhe aktiviteteve, të cilat realizohen me fëmijët në çdo shkollë. Fëmijët kanë bërë prezantimin e punës së tyre dhe kanë biseduar rreth kësaj teme. Pyetje ka pasur nga të gjitha grupet dhe në fund nxënësit janë pajtuar që të vazhdojnë komunikimin mes tyre.

Ky aktivitet është mundësuar si rezultat i bashkëpunimit të dy projekteve, të cilat zbatohen nga Nevo Koncepti (projektet: CDBE dhe Prospect +), me qëllim të shkëmbimit të përvojave dhe praktikave të mira në mes fëmijëve të dy komunave, Gjakovës dhe Suharekës.

Asambleja Komunale e Fëmijëve takon drejtorin e Arsimit në Prizren

Asambleja Komunale e Fëmijëve në Prizren me 7.12.2018 ka zhvilluar takim me drejtorin e Drejtorisë Komunale të Arsimit në Komunën e Prizrenit, Skender Susurin.

Ky takim u realizua me qëllim të avokimit për disa raste, të cilat Asambleja i ka dëgjuar gjatë takimeve me këshillat e nxënësve në shkollat fillore të Prizrenit.

Drejtori i DKA-së mirëpriti fëmijët, bashkëbisedoi me ta, dhe premtoi se në vitet e ardhshëm do të jetë edhe më afër nxënësve. Ai tha se do të realizojë takime të rregullta mujore me këshillat e nxënësve në të gjitha shkollat e Komunës së Prizrenit.

Susuri po ashtu informoi AF-në se ata mund ti drejtohen në e-mailin zyrtar, kur ka ndonjë shkelje të të drejtave të fëmijëve. Sa i përket problemeve të cekura nga përfaqësuesit e Asamblesë së fëmijëve, drejtori premtoi angazhim për zgjidhjen dhe mos përsëritjen e tyre.

Asambleja Komunale e Fëmijëve, mbështetet nga OJQ Nevo Koncepti, në kuadër të projektit “Qeverisja lokale e fëmijëve” në partneritet me Save the Children Kosova.

Tryezë me zyrtarët komunalë për mbështetjen e Qendrave mësimore me bazë në shkollë

Në kuadër të avokimit për mbështetjen e Qendrave mësimore me bazë në shkollë, Nevo Koncepti, në Prizren, më 6 dhjetor 2018 ka organizuar tryezën e përbashkët mes Komunës së Prizrenit dhe Komunës së Suharekës. Në këtë tryezë është diskutuar përmbajtja e Udhëzimit Administrativ për themelimin dhe funksionimin e Qendrave mësimore, veçanërisht për zotimin e mjeteve për mbështetjen e këtyre qendrave në ShFMU “Haziz Tola” në lagjen “Jeta e Re” dhe në ShFMU “Drita” në fshatin Gelanc të Suharekës.

Pjesëmarrës në këtë takim kanë qenë shefat e zyreve të financave, shefat e ZKKK-së me zyrtarët përgjegjës për komunitete, drejtorët e arsimit, shefat e grupeve të këshilltarëve, kryesuesit e dy komunave si dhe drejtorët e shkollave. Këta të fundit kanë folur edhe për rezultatet e Qendrave mësimore.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit mbështetja e BE-së për zbatimin e Strategjisë për Romë, Ashkali dhe Egjiptian Faza 2 – Edukimi për Integrim (EU SIMRAES 2), që financohet nga Kosovo Education Center (KEC) me mbështetjen e Bashkimit Evropian (BE) dhe Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS).

Vazhdon mbajtja e mësimit plotësues

Nevo Koncepti në kuadër të projektit PROSPEKT+ po vazhdon me mbajtjen e mësimit plotësues në Leshan e Tërnje të Suharekës, aktivitet ky, i cili realizohet tri herë në javë, me fëmijët e komunitetit, duke i përfshirë edhe fëmijët e komunitetit shumicë.

Mësimi plotësues po mbahet në shkollën “Vaso Pashë Shkodrani”, në fshatin Leshan dhe Tërnje. Qëllimi i mësimit plotësues është ngritja e suksesit të fëmijëve dhe përgatitja sa më e mirë e fëmijëve për mësim të rregullt.

Në kuadër të këtyre aktiviteteve zhvillohen dhe aktivitete ndërkulturore, me qëllim të socializimit të fëmijëve dhe tejkalimit të paragjykimeve, si dhe rritjes së bashkëpunimit e respektit të ndërsjellë.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në zbutjen e varfërisë dhe realizimin e të drejtave të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Mbahet ligjërata për sëmundjen HIV/AIDS

Nevo Koncepti me 5 dhjetor 2018 ka mbajtur ligjëratë me nëna dhe vajza të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, në fshatin Tërnje të Suharekës.

Tema e diskutuar në këtë takim ka qenë sëmundja HIV/AIDS me qëllim të vetëdijesimit të grave, sidomos nënave të reja. Ligjërata është mbajtur në komunitet, ku kontribut kanë dhënë edhe personeli mjekësor i QKMF-së.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të kontribuojë në zbutjen e varfërisë dhe realizimin e të drejtave të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Fëmijët informohen se ku mund ti adresojnë shkeljet e të drejtave të tyre

Me qëllim të realizimit të aktiviteteve në kuadër të fushatës kundër dhunës në familje si dhe promovimit të të drejtave të fëmijëve, Njësia për të Drejtat e Njeriut në bashkëpunim me Asamblenë Komunale të fëmijëve në Prizren, ka mbajtur një ligjëratë dhe debat për temën e njëjtë, ku janë përfshirë një numër i konsiderueshëm i fëmijëve të disa shkollave fillore si dhe anëtarët e Asamblesë Komunale.

Në këtë organizim fëmijët janë njoftuar për organet kompetente, ku ata munden me u drejtua në rast se shkelen të drejtat e tyre në shkolla.

Pas prezantimit të znj. Mybexhele Zhuri nga Komuna e Prizrenit, u prezantua edhe Asambleja Komunale nga anëtarja Vlera Dani.

Me këtë rast fëmijët patën hapësirë që të diskutojnë mes vete dhe të paraqesin raste konkrete, ku ata mendonin që janë përballë me padrejtësi.

Asambleja Komunale e Fëmijëve mbështetet nga OJQ ”Nevo Koncepti” në kuadër të projektit ”Qeverisja e të drejtave të fëmijëve” në bashkëpunim me Save the Children Kosova.

Mamushë diskutohet Draft Ligji për Mbrojtjen e Fëmijëve

Në Komunën e Mamushës, të martën (4 dhjetor 2018) është mbajtur një panel diskutimi lidhur me Draft Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijëve. Ky panel u organizua nga ATRC-ja dhe u mbështet nga Save the Children Kosova.

Pjesë e këtij paneli ishte edhe Valmira Morina, përfaqësuese nga OJQ Nevo Koncepti nga Prizreni. Ajo në këtë takim ka folur për rolin e shoqërisë civile në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të fëmijëve përballë institucioneve komunale.

Po ashtu pjesëmarrëse në këtë organizim ishte edhe Vlera Dani, anëtare e Asamblesë Komunale të Fëmijëve të Prizrenit, e cila foli për rolin dhe rëndësinë e kësaj Asambleje në Komunën e Prizrenit.

Dy trajnime për nxënësit e lagjeve Arbanë dhe Jeta e Re

Nxënësit e ciklit të lartë të shkollave fillore të lagjeve Arbanë dhe Jeta e Re në Prizren kanë marrë pjesë në dy trajnime të organizuara nga OJQ Nevo Koncepti. 

Trajnimi i parë është organizuar lidhur me të drejtat e fëmijëve derisa i dyti për temë ka pasur parandalimin dhe ndërmjetësimin në rastet e dhunës ndaj bashkëmoshatarëve.

Përmes punës në grupe fëmijët kanë shprehur shumë mesazhe sa i përket të drejtave të tyre dhe mënyrës se si dëshirojnë që të trajtohen nga të tjerët, sikurse edhe për parandalimin e dhunës ndaj njëri-tjetrit.

Të dyja trajnimet janë realizuar në kuadër të projektit “Përfshirja sociale e grupeve të margjinalizuara në Komunën e Prizrenit” – SoRi, i cili mbështetet nga GIZ-i.

Banorët e dy lagjeve informohen për shërbimet sociale

OJQ Nevo Koncepti ka organizuar takim me banorët e lagjeve Arbana dhe Jeta e Re në Prizren.

Ligjëruese në këtë organizim ka qenë  znj. Kumrije Bytyqi, koordinatore e shërbimeve sociale në Qendrën për Punë Sociale dhe njëkohësisht anëtare e Grupit Punues në kuadër të projektit SoRi.

Ajo ka informuar pjesëmarrësit lidhur me shërbimet sociale që ofrohen nga QPS-ja, sikurse edhe për kriteret e përfitimit të ndihmave sociale.

Takimi ishte i frytshëm, pasi që u ofruan shumë informata në kërkesat e pjesëmarësve lidhur me mënyrën e realizimit të të drejtave të tyre nëpër institucionet lokale.

Ky aktivitet u realizua në kuadër të projekti “Përfshirja sociale e grupeve të margjinalizuara në Komunën e Prizrenit” – SoRi, i cili mbështetet nga GIZ-i. 

Mbahet trajnimi treditor për të drejtat e punëtorëve

Në Prizren për tre ditë me radhë u mbajt trajnimi me punëtorët dhe studentët e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian me temën “Të drejtat e Punëtorëve”.

 

Gjatë këtyre ditëve, me 5 module të trajnimit, pjesëmarrësit patën mundësinë të mësojnë dhe njoftohen me: Ligjin e Punës, Dialogun Social, Inspektoratin e Punës, Organizimin Sindikal dhe Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, ku modulet u mbajtën nga ana e menaxheres së projektit dhe si pjesë e bashkëpunimit të ndërsjellë me partnerë të OPIC-ut, ku në cilësinë e fasilitatorit të modulit për Organizimin Sindikal, ishte edhe z.Naim Cahani nga Instituti Demokratik i Kosovës (KDI).

 

Ky aktivitet u realizua në kuadër të projektit “Përmirësimi i dialogut ndërmjet punëtorëve të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe akterëve socio-ekonomik”, përkrahur nga OPIC, financuar nga Qeveria Suedeze dhe implementuar nga OJQ Nevo Koncepti.

NVK shënon Ditën e Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve

Dita e Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve është shënuar përmes aktiviteteve të organizuara nga OJQ Nevo Koncepti, në katër shkollat, te të cilat është duke u zbatuar projekti “Përkrahja e Edukimit të Rregullt të Fëmijëve të Komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptian dhe të Riatdhesuar në Prizren dhe Gjakovë”.

Qëllimi i këtyre aktiviteteve ka qenë që nxënësit nëpërmjet punimeve të paraqesin njohuritë e tyre për të drejtat, të cilat u garantohen me Konventën ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve.

Aktivitetet janë zhvilluar në shkollat ”Abdyl Frashëri”, “Fadil Hisari”, ”Ardhmëria” dhe “Nazim Kokollari”.

Në këto aktivitete kanë marrë pjesë mbi 140 nxënës të ciklit fillor të ulët (1-5) si dhe ciklit fillor të lartë (6-9).  

Shpërndahet Konventa për të drejtat e fëmijëve

Me rastin e shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Drejtave të Fëmijëve është realizuar aktiviteti me fëmijë për ndërgjegjësimin e tyre rreth të drejtave që kanë  si dhe për mënyrat e promovimit, respektimit dhe mbrojtjes së tyre.

 Me këtë rast, është bërë shpërndarja e Konventave në shkollat e lagjes Arbana dhe Jeta e Re në Prizren dhe më pas fëmijët i kanë shpërndarë broshurat edhe në qendër të qytetit.

20 nëntori është shënuar në kalendar si “Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Fëmijëve”. Përcaktimi i kësaj dite ka marrë shkas nga Konventa për të drejtat e fëmijëve, e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në 20 Nëntor 1989. 

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit “Përfshirja sociale e grupeve të margjinalizuara në Komunën e Prizrenit” (SoRi), i cili mbështetet nga GIZ-i.

“Dita e Tolerancës” shënohet në 4 shkolla të Prizrenit

Për nder të Ditës Ndërkombëtare të Tolerancës, OJQ Nevo Koncepti ka organizuar aktivitete në katër shkolla të Prizrenit, te të cilat është duke u implementuar projekti “Përkrahja e Edukimit të Rregullt të Fëmijëve të Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe të Riatdhesuar në Prizren dhe Gjakovë”.

Gjatë këtij aktiviteti ndërkulturor të gjithë nxënësit kanë punuar punime të ndryshme dhe secili është munduar që në mënyrën e vet ta paraqes botëkuptimin e tij/saj për tolerancën .

Pjesëmarrës në këtë aktivitet kanë qenë të gjithë nxënësit e mësimit plotësues, mbi 140 sosh. Aktiviteti është mbajtur në shkollat: “Ardhmëria”, “Nazim Kokollari”, “Abdyl Frashëri” dhe “Fadil Hisari”.

Aktivitet ndërkulturor për nder të Ditës Ndërkombëtare të Tolerancës

Me rastin e shënimit të 16 nëntorit – Ditës Ndërkombëtare të Tolerancës, OJQ Nevo Koncepti ka organizuar një aktivitet ndërkulturor në Gjakovë.

Aktiviteti në fjalë është zhvilluar nga nxënësit e riatdhesuar të mësimit plotësues të shkollave fillore të mesme të ulët ”Yll Morina”, ”Emin Duraku”, ”Zef Lush Marku” dhe ”Haxhi Hoti” në Komunën e Gjakovës.

Dita Ndërkombëtare e Tolerancës, u vendos me Deklaratën e Kombeve të Bashkuara më 16 nëntor të vitit 1995, në Konferencën e Përgjithshme të UNESCO-s.

Aktiviteti ndërkulturor është realizuar në kuadër të projektit ”Përkrahja e Edukimit të Rregullt të Fëmijëve të Komuniteteve Pakicë dhe të Riatdhesuar në Prizren dhe Gjakovë” (CDBE), që mbështetet nga GIZ-i.

Nevo Koncepti organizon dy trajnime për fëmijë

Organizata Joqeveritare Nevo Koncepti me datën 12 dhe 13 nëntor ka organizuar dy trajnime për fëmijë.

Trajnimi i parë ka qenë lidhur me temën “Përdorimi i rrjeteve sociale dhe ndikimi i tyre”. Ndërkaq trajnimi i dytë ka qenë për temën “Edukimi multikulturor dhe multietnik”.

Nëpërmjet lojërave ndërvepruese, të përgatitura nga trajnerët, në të dy aktivitetet fëmijët kanë pasur mundësi që t’i kuptojnë më mirë dhe të përfitojnë njohuri lidhur me temat e përzgjedhura.

Ky aktivitet u realizua në kuadër të projektit SoRi “Përfshirja sociale e grupeve të margjinalizuara në Komunën e Prizrenit”, mbështetur nga GIZ-i.